Friday, July 18, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပေဟဠိ ကြင္းဆက္မ်ား (အပိုင္း – ၃)

(Irrawaddy)

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေစာရန္ေနာင္သည္ ေဖာ္ေကာင္ ဘညႊန္႕ကို အမွီျပဳ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္က်မွ ဦးေစာထံ ေရာက္ရွိ လာသူ ျဖစ္သည္။ ဦးေစာ လန္ဒန္တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို သေဘာမတူဘဲ လက္မွတ္ ထိုးရန္ ျငင္းပယ္၍ ဦးေအာင္ဆန္းကို ဆန္႕က်င္မႈ ျပဳခဲ့ၿပီး ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေစာ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ဦးေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဘုရင္ခံေကာင္စီမွ ဦးေစာ အထြက္ျပခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္၍ ေစာရန္ေနာင္သည္ ဦးေစာထံ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ မတိုင္မွီအထိ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ လ (၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္) က ဦးေစာအား လုပ္ႀကံ သူကို ဦးေစာကိုယ္တိုင္ အေျဖ မထုတ္ႏိုင္ ေသးပါ။ ေဖာ္ေကာင္ ဘညႊန္႕ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ေစာရန္ေနာင္က “ဦးေစာအား လုပ္ႀကံသူ မ်ားသည္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ လူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕အား ျပန္လည္ လုပ္ႀကံ တိုက္ခိုက္ရမည္” ဟူေသာ ေသြးထိုး စကားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာသည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ဦးေစာ စိတ္ေျပာင္း သြားခဲ့ပံု ရသည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေစာရန္ေနာင္က မိမိသည္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္မေျပာဘဲ ဦးေအာင္ဆန္း ဂိုဏ္းသားေဟာင္း ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဦးေစာအား ဆက္ဆံခဲ့သည့္အတြက္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ လူမ်ား မိမိကို ပူးသတ္ဖို႕ေရာက္ေနသလား စသည့္ သံသယစိတ္ျဖင့္ ဦးေစာတေယာက္ ေစာရန္ေနာင္ကို ခ်ိန္ဆေပါင္းသင္းေနရေၾကာင္း အမႈတြဲတြင္ ေကာက္ယူရန္ အေၾကာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသည္ ဦးေစာအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚအထင္လြဲေစရန္ ရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္ တႀကိမ္၊ ယခု ေစာရန္ေနာင္ႏွင့္ တႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၂ ႀကိမ္ အကြက္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

၁၅-၁၂-၄၇ ေန႕ဦးေစာ၏ ရံုးေရွ႕ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ၉-၁၂-၄၇ေန႕ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေဖာ္ေကာင္ဘညႊန္႕အား ျပန္လွန္စစ္ေမးခ်က္မ်ားအရ ဘညႊန္႕ႏွင့္ေစာရန္ေနာင္တို႕သည္ ဦးေစာအား မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈက ဖယ္ေပးၿပီး လူငယ္တေယာက္ကို ေခါင္းေဆာင္တင္သင့္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ ၃၇၀၀၀ နဲ႕ဂဠဳန္တပ္ကို ေစာရန္ေနာင္က အုပ္ခ်ဳပ္လိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမႈတြဲတြင္ ထင္ရွားေပၚေပါက္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစာရန္ေနာင္ကို ဦးေစာက ဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕ သူလွ်ိဳလို႕ ထင္လာမိေၾကာင္း၊ ဒီသူငယ္ဟာ က်ေနာ့္ကို ေသေအာင္ လာလုပ္တာပဲလို႕ ယူဆၿပီး သူ႕ကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ရံုးေရွ႕တြင္ ထြက္ဆိုခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

ဘညႊန္႔ႏွင့္ ေစာရန္ေနာင္တို႔က ဦးေစာထံအမႈတြင္ အေရးပါလွေသာ သက္ေသခံစာ ၂ ေစာင္ကို (အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ တြန္းအားေပး ေရးသားထားသည္။ တေစာင္မွာ စာမ်က္ႏွာ ၅ မ်က္ႏွာ ပါရွိေသာ ျပည္သိမ္းစီမံခ်က္စာတမ္းႏွင့္ အျခားတေစာင္မွာ ေစာရန္ေနာင္က ဦးေအာင္ဆန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မေထာက္ခံဘဲ ဂဠဳန္ တပ္ဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာျငာမည့္ စာတမ္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။) 
ဦးေစာထံ ေပးပို႕ထားသျဖင့္ ၄င္းစာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဦးေစာအိမ္မွ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ရယူသြားခဲ့သည္။

ဦးေစာသည္ ဘညႊန္႕ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ေစာရန္ေနာင္တို႕၏ ေသြးထုိးေျမွာက္ပင့္မႈကို ယံုၾကည္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံမႈတြင္ ပထမ ပါ၀င္သြားပံု ရပါသည္။ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခါ ဘညႊန္႔က ေဖာ္ေကာင္လုပ္၍ ကိုယ္လြတ္ရုန္းၿပီး ဦးေစာအေပၚ ႀကိဳးကြင္းစြပ္သြားမႈ ခံရျခင္း၊ တနည္း လူယံုသြင္းပူးသတ္ ခံရျခင္း၊ ဦးေအာင္ဆန္းအား လုပ္ႀကံရန္ အစဦး ပထမ လံႈ႕ေဆာ္သူ ဆိုရွယ္လစ္ ေစာရန္ေနာင္မွာ အေရးႀကံဳခ်ိန္တြင္ ေရွာင္တိမ္းေနသူျဖစ္ျခင္းတို႕ကို သိရွိလာၿပီးေနာက္ အျဖစ္မွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ စဥ္းစားလာပံုရေၾကာင္း အမႈတြင္ ေကာက္ယူရန္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကို ေမၿမိဳ႕ခ်စ္ေဆြ၏ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မိမိအမႈတြင္ ခုခံကာကြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း၌ (Supporting evidence) ေထာက္ခံသည့္ သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေစာရန္ေနာင္ႏွင့္ ဘညြန္႕လက္မွတ္ပါ ရဲသိမ္းဆည္းသြားေသာ စာ ၂ ေစာင္ကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပရန္ တရားခံဦးေစာက တရားလို အစိုးရဘက္သို႕ ေတာင္းဆိုေသာအခါ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီး ဦးလွေဘာ္က ဦးေစာအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ စာရြက္စာတမ္းေပါင္း ၂၈၈ ခုကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ရာတြင္ တေန႕က ရံုးေတာ္သို႕ တင္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္သိမ္းစီမံကိန္းဆိုေသာ စာတမ္းျဖစ္ေစ ထိုစာရင္းတြင္ မပါပါဟု လည္းေကာင္း၊ ၄င္းစာရြက္စာတမ္း ၂၈၈ ခုလံုးကို အားလံုးဖတ္မၾကည့္ပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားထားေသာ စာရင္းကိုသာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ပါသည္ဟု လည္းေကာင္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျဖၾကားထြက္ဆိုမႈကို တရားလိုအစိုးရဘက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ရဲဘက္က မလႊဲသာ၍ ထုတ္ျပခဲ့ေသာစာမွာ ေစာရန္ေနာင္က ၄င္းသည္ ဗမာျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ အေသခံတပ္ တပ္ဗိုလ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သည့္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာ၏သေဘာမွာ ဆိုရွယ္လစ္ ေစာရန္ေနာင္က ဦးေအာင္ဆန္း၏ဘက္သား ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ တပ္ဗိုလ္ ဟန္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေစာရန္ေနာင္နဲ႕ ဘညႊန္႕တို႕ လက္မွတ္နဲ႕ စာတမ္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္သိမ္းစီမံကိန္းဆိုေသာ စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြပံုစံပါ စာရင္းတြင္ မပါရွိဟု ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီးက ျငင္းသြားပါသည္။

ဦးေစာကမူ ၄င္းအား ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ စစ္တုန္းက ၄င္းစာသည္ ပုလိပ္လက္ထဲတြင္ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ပုလိပ္ထံ မိမိ အစစ္ခံထြက္ဆိုထားသည္မွာ ပုလိပ္မ်ားက ထိုစာရြက္အေၾကာင္းကို သိပါေစဆိုတဲ့သေဘာနဲ႕ ေျပာျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ “ၾသဂုတ္ လဆန္းေလာက္မွာ ဦးထြန္းလွေအာင ္(စံုေထာက္မင္းႀကီး) က်ေနာ့္ထံလာၿပီး ၾကည့္တုန္းက သူက ေျပာတယ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ တပည့္ေတြ မခင္ေလး၊ မျမေရႊ၊ စံျမင့္တို႕ဟာ အားလံုး ေျဖာင့္ခ်က္ေပးကုန္ၾကၿပီ၊ ေစာရန္ေနာင္နဲ႕ ဘညႊန္႕လက္မွတ္ထိုးတဲ့စာတမ္းကိုလည္း ဦးထြန္းလွေအာင္က ေတြ႕သည့္အေၾကာင္း ထည့္ၿပီး ေျပာပါေသးတယ္။ က်ေနာ္က ၄င္းစာတမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတာပါ။ ၄င္းစာတမ္းမ်ားဟာ က်ေနာ့္ကို ထိခိုက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထိခိုက္သည္ျဖစ္ေစ သိမ္းထားပါလို႕ ေျပာပါေသးတယ္” ဟု ဦးေစာ၏ ထြက္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ဦးေစာအား ဦးစီဘူး(တရားသူႀကီး) ရံုး၌ အေမးအေျဖတြင္
- မ်က္စိထိလို႕ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခံရသလဲ။
- ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အဂၤလန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ကုၿပီးေနာက္ မနာေတာ့ပါ။
- ခင္ဗ်ားကို ေသနတ္ပစ္တဲ့လူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕လို႕ မထင္ဘူး ေျပာတယ္။ ဘယ္သူမ်ားကို မသကၤာပါသလဲ။
- မသကၤာပါဘူး။
- ဒီလုပ္ႀကံမႈႀကီးဟာ ဆင္ၿပီး လုပ္ထားတယ္လို႕ ေျပာတယ္၊ ဘယ္သူက ဖန္တီးတယ္လို႕ ထင္ပါသလဲ။
- ပုလိပ္က အစိုးရျဖစ္ေနတဲ့ပါတီကို မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ ဆင္ေပးရတယ္လို႕ ထင္တယ္။
- အစုိးရ ျဖစ္ေနတဲ့ ပါတီနဲ႕ မသင့္လုိ႕လား
- ကၽြန္ေတာ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ဆန္႕က်င္ေနပါတယ္ဟု ဦးေစာက ၄င္းသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ အစိုးရ၏ အမႈဆင္ တရားစြဲျခင္း ခံရေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဦးေစာအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေစာရန္ေနာင္ႏွင့္ ဘညႊန္႕တို႕၏ လက္ေရး လက္မွတ္ပါသည့္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႕လက္ထဲတြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရသည္ဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အမႈတြင္ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနပါသည္။

ရဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္ ေစာရန္ေနာင္မွာ အရွင္ဖမ္းမိပါလ်က္ ႏႈတ္ပိတ္ လက္စေဖ်ာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဗိုလ္စက္ေရာင္ႏွင့္ သခင္ၾကည္ရွိန္တို႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဖတ္ရႈသူမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕အား လုပ္ႀကံသူ မူလဇစ္ျမစ္ အစစ္အမွန္ မည္သူျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ပေဟဠိ အေျဖညိွၾကရန္ စာေရးသူက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထို႕အတူ ဗိုလ္စက္ေရာင္သိရွိသလို ေစာရန္ေနာင္သည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ အဆင္မေျပပါက အဂၤလိပ္အစိုးရအား စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေပးရမည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ တည္ၾကက္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေစာသည္ အမႈမစစ္မွီ ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့လွ်င္ (သို႕မဟုတ္) ယင္းကိစၥကို ဦးေစာဘက္မွ ေထာက္ခံထြက္ဆိုမည့္ ခိုင္လံုေသာသက္ေသ တစံုတေယာက္သာ အမႈတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီး ေနာက္ကြယ္မွ ဇစ္ျမစ္တရားခံကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္လား သို႕မဟုတ္ အဆိုပါ သက္ေသသည္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္ကဲ့သို႕ လက္သည္မဲ့ လုပ္ႀကံခံရဦးမည္လား။ လား? လား? လားေပါင္းမ်ားစြာကို စာရႈသူမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စာဖတ္သူမ်ား သိသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တခုကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ တင္ျပလိုပါသည္။ ေစာရန္ေနာင္ႏွင့္ ဘညႊန္႕တို႕ လက္ေရးလက္မွတ္ပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႕သိမ္းဆည္းရာတြင္ ပါရွိသျဖင့္ မိမိဖတ္ရႈခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေစာကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သူ စံုေထာက္မင္းႀကီး ဦးထြန္းလွေအာင္သည္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ စစ္ရာထူးႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တာ၀န္ပါ ယူထားရသူဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ ေစာရန္ေနာင္ႏွင့္ ဘညႊန္႕တို႕၏ စာကိစၥ ဦးေစာအား အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း အမႈတြင္ ေပၚေပါက္ၿပီး ၁၀ လခန္႕အၾကာ ၁၅-၁၀- ၁၉၄၈ ေန႕တြင္ လက္ရွိရာထူးထက္ အဆင့္နိမ့္ေသာ စစ္သံမွဴးအျဖစ္ လန္ဒန္ရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ စစ္သံမွဴး သက္တမ္းကုန္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လာေသာအခါ သူစီးလာေသာ သေဘၤာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုဆိပ္ကမ္း ဆိုက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား ဦးထြန္းလွေအာင္အား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ခြင့္မေပးဘဲ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အထိ သီရိလကၤာတြင္ ေသာင္တင္ေနခဲ့ရသည္ဟု ဦးထြန္းလွေအာင္၏ သားျဖစ္သူ ဦးခင္ေအာင္ေရးေသာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈသည္ စာဖတ္သူမ်ား စဥ္းစားရမည့္အခ်က္တခု ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါစာအုပ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အေျဖမရေသာေမးခြန္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
၁။ ဦးေစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈခံုရံုး သေဘာပတိမွာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီရင္ခ်က္ကို ခံုရံုးအဖြဲ႕၀င္ ဦးစီဘူး၊ ဦးေအာင္သာေက်ာ္တို႕ ၂ ဦးအနက္ ဦးေအာင္သာေက်ာ္က ေရးသားၿပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ ဖတ္ၾကားရံုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊
၂။ စီရင္ခ်က္ခ်မႈကို ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမရမီွ ၅ ရက္အလိုတြင္ ကပ္၍ခ်ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လန္ဒန္ပရီဗီြေကာင္စီ Privy Council သို႕ အသနားခံစာ တင္ခြင့္မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပထားေသာ အမႈစစ္ေဆးမႈအေပၚ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္လာေနာင္သား သုေတသီမ်ားအတြက္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ အမႈတြဲႏွင့္ အမႈႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ ေသာ အမႈသည္မ်ားအေပၚ ထုတ္ေဖာ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ရန္ အမႈတြဲ၌သာမက ျပင္ပဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (အတိတ္+ပစၥဳပၸန္) ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ဦးေစာအထင္လြဲေစရန္ ရန္ကုန္ဘေဆြ၊ ေပဖူးလႊာဦးျမလိႈင္တို႕ ၂ ေယာက္ ဦးေစာအား ဟန္ေဆာင္ လုပ္ႀကံမႈျပဳခဲ့သည့္ ကိစၥသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ထူး၍မဆန္း Open Secret ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္ ဦးျမလိႈင္တို႕အား ခိုင္းေစသူသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေပၚေပါက္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ရန္ကုန္ဘေဆြတို႕သည္ ၁၊ ၉၊ ၄၅ ေန႕တြင္ ယခင္ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုအဖြဲ႕မွ ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ သခင္ျမ၊ သခင္ခ်စ္၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ဘေဆြတို႕သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကိုမူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္ပါအုပ္စုသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတြင္းလက္နက္စြဲကိုင္ ပုန္ကန္ထၾကြေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီ၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕တာ၀န္ခံအျဖစ္ တပ္မေတာ္သမိုင္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခံရသူ ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ လစ္ဟာေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္အျဖစ္ ဂ်ပန္ျပည္သြားစဥ္က သခင္ဗစိန္ဂုိဏ္းသားအျဖစ္ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ပါ။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႕၏ အစည္းအရံုးခံတေယာက္အျဖစ္ ေနာက္မွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ထဲက သင္းကြဲပါ၀င္လာသူ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ စုေဆာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုတျဖစ္လဲ ေနာင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ အႏိုင္ယူရာတြင္ လက္မေႏွးေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ ၄င္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သာဓကထုတ္ျပရလွ်င္ (ဦးတင္ေမာင္၀င္းေရးေသာ “ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး” စာအုပ္၊ စာ မ်က္ႏွာ ၄၂၇ တြင္) ဂ်ပန္ေခတ္ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ျမ၀တီရဲေခါင္နဲ႕ ဦးေက်ာ္ျမင့္ေလးတို႕ လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပံုကို ေရးသားထားပါသည္။ ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ မိသြား ၍ ျမ၀တီရဲေခါင္ အဖမ္းခံရၿပီး၊ အညမည ဦးခ်စ္လိႈင္(ကိုကိုေမာင္ႀကီး)က ဦးရဲေခါင္ကို အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ထည့္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အဲဒီအထဲ ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ကို ေဒါက္တာဘေမာ္ရဲ႕ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မွဴးခန္႕ပါမွ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္က စည္းေဖာက္ၿပီး ေဒါက္တာဘေမာ္သမီးကို ယူလို႕ သူတို႕ ေဒါက္တာဘေမာ္ကို လုပ္ႀကံဖို႕လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ သူတို႕ကို ေနာက္ကြယ္က အဓိကခိုင္းေစသူကို ေဖာ္ျပမထားပါ။ မယ့္ လုပ္ႀကံသူ ဦးေက်ာ္ျမင့္ေလး မၾကာမီ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မွန္သမွ် အလစ္မေပးဘဲ အျပတ္ရွင္းတတ္သည့္ သာဓကတခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ စစ္၀န္ႀကီးျဖစ္ေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ကိုယ္ေရးဦးစီးအရာရွိ တာ၀န္ယူရသူ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္တာဟာ ေစတနာမမွန္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အမွားေတြကို ေထာက္ဖို႕ျဖစ္ေၾကာင္း (ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေရး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၃) တြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တပ္မဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မျဖစ္လို၍ တဘက္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးလုပ္ရင္း တဘက္မွလည္း တပ္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ဆင္း၍ ကြပ္ကဲေပေတာ့သည္။ 
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္ေရးဦးစီးအရာရွိလုပ္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထိုကဲ့သို႕ အေရးႀကီး ရာထူးတာ၀န္ ၂ ခုကို တြဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စံနမူနာယူ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္မွာပင္ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ထိုကဲ့သို႕ တာ၀န္ ၂ ရပ္ကို ပူးတြဲကိုင္ခဲ့သလို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေန၀င္းႏွင့္ အရာရွိငယ္အခ်ိဳ႕အားလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ရံုးခ်ဳပ္သို႕ ေရႊ႕ခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းအုပ္စုၾကား ပဋိပကၡရွိေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ အမာခံေခါင္းေဆာင္ ယူနစ္အုပ္စုမွ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္ေရးဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ဘေဆြတို႕သည္ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႕၏ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းသူပုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမ၀င္မီက ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ယူနစ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းကို ေခါင္းေဆာင္တင္၍ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ယူနစ္ဂိုဏ္း၀င္ စစ္အုပ္စု ၂ စု ကြဲေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ယူရေသာ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ အေပါင္းပါ ယူနစ္အုပ္စု၀င္ စစ္ဗိုလ္ငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ေခတ္စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ လူစုခြဲခဲ့သည္ကို ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္တို႕ ေက်နပ္မႈ ရွိပံုမရေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ေရးသားခ်က္မ်ားက တစိတ္တပိုင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အထက္ပါ တပ္မေတာ္အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ေရး ျပႆနာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရမည့္ အဓိကတြန္းအားျဖစ္လာမည္ကို ေနာက္ပိုင္း၌ ေတြ႕ျမင္လာရပါသည္။

ယင္းကိစၥသည္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အၿမဲတမ္း ဗမာ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကာလတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကို သမိုင္းေလ့လာသူမ်ား မ်က္ေျခမျပတ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာတို႕ ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား ယွဥ္တြဲေလ့လာလွ်င္ ေတြ႕ျမင္ႏို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာေရး ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ ေပါင္းခ်ဳပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၉ တြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မကြယ္လြန္မီက က်ေနာ့္ကို ေစခိုင္းခဲ့သည့္ကိစၥတခု ရွိပါေသးသည္။ ထိုကိစၥမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ သူ စစ္တပ္ကထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဘက္ ကူးေျပာင္းလုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္အခါ တပ္မေတာ္ကို သူ႕ကိုယ္စား ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လႊဲအပ္ခဲ့ဖို႕ပုဂၢိဳလ္ကို စဥ္းစားရွာေဖြခဲ့သည္။ သူတည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အဂၤလိပ္တို႕ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရသည့္ေနာက္တြင္ ေဖာက္ေဖာက္ျပားျပားေတြ ျဖစ္လာမွာ အလြန္စိုးရိမ္ပံုရသည္။ ရာထူးစဥ္လာ ၀ါစဥ္အရ ထိုစဥ္က သူ႕လက္ေအာက္ ဒုစစ္ေသနာပတိျဖစ္ေနေသာ ဗိုလ္လက္်ာကိုသာ လႊဲအပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ဗိုလ္လက်္ာအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအရ ေရရွည္အတြက္ စိတ္မခ်ရဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။”

“ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေဖာက္မျပန္ စိတ္ခ်ရၿပီး အမ်ားေလးစားျခင္းခံရကာ ပါတီအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္ဗဟိန္းကို စစ္တပ္အား ကိုယ္စားလႊဲအပ္ဖို႕ စိတ္ကူးဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခန္႕မွန္းေျခ ၁၉၄၅ ဇူလိုင္လတြင္းေလာက္ ထင္ပါသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္္း က်ေနာ့္ကိုေခၚၿပီး သခင္ဗဟိန္းကိစၥ သူ၏ ဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာျပကာ သခင္သန္းထြန္းထံ ေစလႊတ္၍ သခင္ဗဟိန္းကို စစ္တပ္သို႕လႊဲရန္ ေပးဖို႕ရန္ သြားေတာင္းခိုင္္းပါသည္။ က်ေနာ္ သခင္သန္းထြန္းထံသြား၍ ထိုကိစၥကို ေျပာပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလက က်ေနာ္တို႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ဘေရာက္ဒါ၀ါဒ ၀င္ေနရာ အနာဂတ္လြတ္လပ္ေရး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စစ္ေရးအရ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမလိုဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ လူထုစည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆ စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ေနသည့္ကာလျဖစ္ရာ စစ္တပ္လုပ္ငန္းအေပၚ ဒါေလာက္ အာရံုမထားေတာ့ပဲ လူထုလူတန္းစား စည္းရံုးေရးသာ အဓိက အာရံုထားေနေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။”

“သခင္သန္းထြန္းက ေရွ႕မွာ စစ္တပ္လုပ္ငန္းဟာ ဒါေလာက္ အေရးပါေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ လူထုစည္းရံုးေရးသာ အဓိကျဖစ္ရာ ကိုဗဟိန္းမွာ အလြန္အေရးပါၿပီး လူထုအတြင္း ၾသဇာႀကီးသူျဖစ္သည္။ သူ႕ကို အေရးႀကီးသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ကိုင္ခိုင္းဖို႕ စီစဥ္ထား၍ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
စစ္တပ္ကို အစဥ္အလာရွိသည့္ ခင္ဗ်ားတို႕ေတြပဲ တပ္မွာ ၾသဇာရွိေအာင္ လုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါဟု ေျပာပါသည္။ က်ေနာ္ ထိုကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျပန္အစီရင္ခံေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကိုဗဟိန္းကို မေပးႏိုင္ရင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္သန္းေဖေရာ မေပးႏိုင္ဘူးလားဟု ထပ္ေမးခိုင္းပါသည္။ သခင္သန္းထြန္းက သခင္သန္းေဖကိုလည္း မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္း အေတာ္စိတ္ပ်က္သြားပံုရသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်္ာကိုပဲ သူ႕ကိုယ္စား သူ႕ေနရာဆက္ခံဖို႕ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႕ေအာက္ တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ေနရာသို႕ ၀င္ယူေစပါသည္။ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ၀င္လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ပါ ယူထားၿပီး တပ္ကို သူ တဖက္က ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု စိတ္ကူးထားပံုရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။”

“ထို ကိုဗဟိန္းကိစၥကို ထိုစဥ္က ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက သိသြားပံုရသည္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက ဗိုလ္ေန၀င္း ထံေပးစာမ်ားတြင္ ထိုကိစၥပါလာၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ပံုကို ၁၉၈၈ ၀န္းက်င္က ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မကြယ္လြန္မီက က်ေနာ့္အားေစခိုင္းခဲ့သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈ တြင္လည္း “၄င္း ဆိုရွယ္လစ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအေပၚ ရန္သူလိုသေဘာမထားႏိုင္သည္ကို အလြန္မေက်နပ္ၾကေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ လုပ္ႀကံခံရစဥ္က ပထမ သခင္စိုး၏ အလံနံပါတီကပင္ “ဒါဟာဆိုရွယ္လစ္ေတြသတ္တာ” ဟူ၍ ေၾကညာဖူးေသးသည္”ဟု လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အတြင္းေရးမွတ္တမ္းမ်ား တစတစ ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္ရာ သမိုင္းအျဖစ္မွန္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တက္ဖို႕သာ လိုသည္ဟု စာဖတ္သူမ်ားအား အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။