Tuesday, August 27, 2013

NDC ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွႀကီးမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိ တာဝန္မ်ိဳးေတြ ေပးသလဲ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ (ကုန္းျမင့္သာ)

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္သင္တန္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္တဲ့ Policy နဲ႕အညီ Grand Strategy ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္တဲ့ Higher Leader ေတြ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစေရး ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ဘက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စြမ္းအားစုမ်ားကုိ သိရိွနားလည္ေစ၍ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေခတ္မီသိပၸံဆုိင္ရာမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲကလုိက္ စုေပါင္းေဖၚထုတ္တတ္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ စစ္ေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္ စသည့္အျမင္ေလးျမင္ျဖင့္ ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္၍ မွန္ကန္ေသာ အယူအဆမ်ား၊ တိက်ျပတ္သား ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂါတ္ အမ်ိဳးသားေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ရန္အလုိ႕ငွာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေလ့လာစူးစမ္းေဖၚထုတ္ရန္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရိွေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီသင္တန္းမွာ ကမၻာထိပ္တန္းႏုိင္ငံေတြ၊ စစ္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အုပ္စုေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္တူႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အုပ္စုေတြ၊ စီးပြားဖက္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အုပ္စုေတြ၊ ေဒသအလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အုပ္စုရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရး ရႈေထာင့္က ေလ့လာသင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္ေတြကုိ ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ပုိခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီသင္တန္းေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ၿပီးရင္ သမုိင္းသစ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) ေက်ာင္းဆင္းပြဲမွ ေက်ာင္းဆင္း သင္တန္းသား ဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊမွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပံု

ဒါ့အျပင္ ေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ သေဘာတရားမ်ား ျပည့္၀လာေစရန္ႏွင့္ နက္နဲေသာေလ့လာမႈကုိ အေျခခံသည့္ ထုိးထြင္းသိျမင္မႈ အဆင့္အထိ ေရာက္ရိွေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၁ ရာစုတြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ရာစုသစ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ယွက္ႏြယ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသား အက်ိဳး စီးပြားကုိ အကာအကြယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ အသုံးခ်တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မႈ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ NDC မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။ သင္တန္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ႕ NDC ေက်ာင္းတက္ေရာက္တဲ့ အရာရိွႀကီး မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္းအား စုေပါင္းတင္ျပခုိင္းၿပီး ကက(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး ခန္းမတြင္ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ ဒုတပ္ခ်ဳပ္အား သူတုိ႕ရဲ႕ စာတမ္းကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခုိင္းပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မဟာ၀ိဇၹာ(ကာကြယ္ေရးပညာ) ဘြဲ႕ကုိ အဲဒီအရာရိွႀကီးမ်ား အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ NDC ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွႀကီးမ်ားကုိ ထိပ္ပုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးလွ်က္ရိွရာ လက္ရိွသူမ်ားကုိ နမႈနာအေနနဲ႕ တင္ျပရရင္ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးနဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ ရထား၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သူရ သက္ေဆြ၊ လက္ရိွတုိင္းမွဴးမ်ားျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဆန္းဦး၊ ခင္ေမာင္ေထြး၊ ရဲေအာင္၊ ခင္ေမာင္ေဌးတုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယခင္က ရိွေနတဲ့ ၂၅ ရာခုိင္းႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သေဘာမက်လုိ႕ ထပ္မံလဲလွယ္လုိက္တဲ့ တပ္မေတာ္အရာရိွ ႀကီးအမ်ားစုဟာ NDC ေက်ာင္းဆင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ား သိရိွႏုိင္ရန္ တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။ 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။