Thursday, August 29, 2013

ေျမသိမ္းမႈမ်ား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

(ဧရာ၀တီ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တ၀န္းတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပး ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါ သ၀ဏ္လႊာ တရပ္ေပးပုိ႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ သ၀ဏ္လႊာ တေစာင္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိေပးေျပာဆုိလုိက္ၿပီး ယင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ႏုိင္ငံတ၀န္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

“ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိျခင္း၊ မသိနားမလည္သည့္ ေတာင္သူ လယ္သမား တခ်ဳိ႕သည္လည္း မလုပ္တတ္၊ မကုိင္တတ္ႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံေနရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မူလက ယင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကုိယ္တုိင္ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္း၍ ဓားမ ဦးခ် လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ေျမယာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထား၍ အမည္ေပါက္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ ထားရွိမႈ မျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း အစုိးရဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအသီးသီးက ေျမေနရာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ ေျမစာရင္းေျမပုံႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေန ကြဲျပားျခားနားမႈ စစ္ေဆး စိစစ္မႈမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ သင့္တင့္ မွ်တေသာ နစ္နာေၾကးေပးေလွ်ာ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ လူမႈ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သင့္တင့္ေသာ စီရင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ စုံစမ္းေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အပုိင္း၁၊ အပုိင္း ၂ ႏွင့္ အပိုင္း ၃ ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရာတြင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေစာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ၾကသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပ်က္စီးေစလိုသူမ်ား ေၾကာင့္လည္း ပင္ကုိရုိးသားသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားတခ်ဳိ႕သည္ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပး ခံေနရေၾကာင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားသည္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု လက္ရွိ တည္ရွိေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီေရး မ႑ဳိင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆုိးေမြ၊ ေကာင္းေမြ ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ကာ ျပႆနာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းရမည့္ စြမ္းရည္ရွိရမည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေျမယာျပႆနာ မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ဆြဲ၊ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ သက္ဆုိင္ရာတို႔က မလိုအပ္ ေသာ ေျမမ်ား၊ မလိုအပ္ေသာ ေျမယာမ်ား၊ ဆက္လက္အသုံးျပဳရန္ မသင့္ေသာ ေျမယာ မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးၾက ေစလိုေၾကာင္း၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး သိရွိ နားလည္မႈအားနည္းေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အေပၚ စာနာစိတ္ထားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ပါသျဖင့္ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔အပ္ပါသည္” ဟု ဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတ၀န္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ လယ္သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ ကုိထြန္းျမင့္ေအာင္က သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပရင္း ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ တရားစြဲခံရေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တႏုိင္ငံလံုးတြင္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

”သာစည္ အခ်ဳပ္မွာ ဆိုရင္ ေဒၚစႏၵာေအာင္နဲ႔ လယ္သမား ႏွစ္ဦး အဖမ္းခံထားရတယ္။ ပုဒ္မေတြကေတာ့ သင္းဖြဲ႕ပုဒ္မေတြေရာ၊ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈေတြေရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥဆိုရင္ လယ္သမားပိုင္တဲ့လယ္မွာ လယ္သမားက ျပန္တရားစြဲခံထားရတာ။ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာက်ေတာ့ မိတၳီလာက ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးရယ္၊ ေဒၚမိမိခိုင္ရယ္၊ ကိုထက္ရယ္ လယ္သမားအေရး ကူညီသူ ၃ ေယာက္ေပါ့။ ဖ်ာပံုဘက္မွာလည္း တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လယ္သမားေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုလယ္သမားေတြ တႏုိင္ငံလံုးမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္” ဟု ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

မုံရြာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားခဲ့သူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညဳိပ်က္ေစမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရ ဦးေရႊမန္းအၾကား မေျပလည္မႈမ်ားရွိေနရာ သူရဦးေရႊမန္း ေပးပုိ႔သည့္ ေျမယာ ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေရး သ၀ဏ္လႊာသည္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အၾကား တင္းမာမႈ တခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္သည္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စစ္တပ္ပုိင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ႏုိင္ငံတ၀န္း ေျမယာမ်ားအနက္ ေျမယာဧရိယာ ၃၇၅၄၆ ဒသမ ၉၆ ဧက ကုိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။