Friday, May 31, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၆)

(စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဂ်န္ရမ္လ္။

ဂ်န္ရမ္လ္။    ။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င့္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ရန္ရမ္လ္သည္ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ယူခြင့္ မရရွိပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈ အဖဲြ႔ (Civic Forum) တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ မီရိုစလပ္ဖ္တုိင္း၊ မီရိုခလပ္စ္လီကီတို႔ႏွင့္ ပူးတြဲကာ ခ်ာတာ (၇၇) လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တြင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၆ ထိ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ဆီးနိတ္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာအတြင္း ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔ရဲ႕ ဆီးနိတ္အမတ္ သက္တမ္းသည္ ၂၀၀၄ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။


ကၽြန္ေတာ္ျပည္ထဲေရးဌာနကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔အတူ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ဌာန (StB) ရဲ႕ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရမယ့္ ေဘးကေန ကင္းေဝးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္အေတာ္ကုိ ေနာက္က်သြားခဲ့ပါၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ေနာက္ပုိင္း ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ဝန္ႀကီးအသစ္ မခန္႔ထားႏုိင္ခဲ့ျခင္းရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီကုိ အခ်ိန္မီွေရာက္သြားလုိ႔ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မွန္သမွ် ေျခမႈန္းပစ္ေလ့ရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လုပ္ရပ္အၾကြင္းအက်န္ သဲလြန္စေတြကုိေတာ့ သိရွိ ခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုလံုးရဲ႕စနစ္ကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တကယ့္ရန္သူ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူျဖစ္ဖုိ႔ အလားအလာရွိသူမ်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္အေပၚမွာ တည္ေဆာက္္ထားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ မယံုသကၤာတဲ့ မ်က္ေစ့နဲ႔ အၿမဲေစာင့္ေနၾကတာေပါ့။ အဲဒီမွာ တံမ်က္စီးလွည္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတုိင္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (StB) ဝင္အျဖစ္နဲ႔ ရာထူးတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ယူထားၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အေပၚမွာ ထားရွိႏုိင္တဲ့ ဒီဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ အာဏာမွာလည္း အကန္႔အသတ္မရွိပါ။


လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ တုိးခ်ဲ႕ထားတဲ့ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ယႏၱရားေတြ၊ စစ္တပ္ဦးစားေပး အခြင့္ထူးခံေတြ၊ လူသိမခံတဲ့အရာရွိေတြ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အမ်ားအျပား စတာေတြက ျပည္ထဲေရးဌာနကုိ ဝန္းရံ ပံ့ပုိးၿပီး ဆုိရွယ္္လစ္စနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္မွာ ေပၚလြင္ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး ဌာနမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာ ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တုိက္ ရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစာထဲမွာ ပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အျပင္ မေပါက္ၾကားေစခဲ့ပါဘူး။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ အစုိးရရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္တပ္လုိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္ေတြရဲ႕ၾကားမွာ ခံတပ္သဖြယ္ တည္ေဆာက္ထားတာေပါ့။ အေဆာက္အဦးေပါင္း မ်ားစြာလည္း ရွိပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ေနရာဆုိေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ  ရဟန္းေတြ တရားထုိင္္တဲ့ ေနရာနဲ႔ေတာင္ တူေနေသးတာပါပဲ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အဲဒါေတြကုိ ရပ္္ဆုိင္းတဲ့ အေနနဲ႔ အဲဒီအေဆာက္အဦးေတြကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေဒသႏၱရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရတာပါပဲ။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားရဲ႕ လံုၿခံဳေရးသရုပ္ကုိ ပီျပင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္ျပဳမဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းျခင္း၊ လူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို တုိက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္သူမ်ားကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ အထိမ္းအကြပ္မရွိ ညႇမ္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီး သိလိုတာကို စစ္ေမးျခင္း စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ ရွိေသးတာပါပဲ။ ႏို္င္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔အေနနဲ႔ လူအမ်ားအျပားကို ျဖန္႔က်က္ၿပီး သတင္းရေအာင္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းတာမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့တာေပ့ါ။ လူတစ္ဦးခ်င္း စီအတြက္ ႏို္င္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး၊ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး စတာေတြကို ဒီဝန္ႀကီးဌာနက လူေတြက အဆံုးအျဖတ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း မနည္းပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ထားရွိၿပီး အတြင္းရန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ နယ္ျခားက တဆင့္ လူဝင္လူထြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စတာေတြကို ေဆာင္ရြက္တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိသလုိ တုိင္းသူျပည္သားေတြကို ဖိႏွိပ္ ေျခမႈန္းမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း အစစအရာရာ ျပည့္စံုေအာင္ ဖန္တီးေပးထား ရတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားကလာတဲ့ စာမွန္သမွ်ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအထိ ဖြင့္ေဖာက္တာမ်ိဳးေပ့ါ။ စာအိပ္ေတြကို လီတာ ၂၀ ေလာက္ ရွည္လ်ားတဲ့ စားပြဲေပၚမွာ ျဖတ္သန္းေစၿပီး ဖြင့္လွစ္ခါ အထဲမွာ ပါတာေတြကို စစ္ေဆးေတာ့တာပါပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတဲ့ အရာမ်ား ေဖၚထုတ္စစ္ေဆးရာမွာ အဲဒီ နာမည္ေက်ာ္ စားပြဲႀကီးကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ သိတဲ့အခါမွာ အဲဒီ စနစ္ႀကီးကို အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့အျပင္ ဝန္ထမ္း အားလံုးကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတ ဟာဗဲယ္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပည္ထဲေရးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ရာထူးေပးၿပီး လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ေပးခဲ့စဥ္က ဌာနတစ္ခုလံုးဟာ အရင္အတိုင္းပဲ တည္ရွိေနေသးတာေပ့ါ။ ဒီေနာက္ေတာ့ တုန္လႈပ္တာေတြ ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး အဲဒီအနိဌာရံုေတြကို ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ရပ္မွာ အရင္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပားကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး က်န္တာေတြကို တရားဝင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားထံ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ရတာေတြလည္း အပါအဝင္ေပ့ါ။

အဲဒီတုန္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို တပ္ဆင္ေပးထားတဲ့ လက္နက္အားလံုး ရုပ္သိမ္းၿပီး တာဝန္ေတြလည္း ရပ္ထားခဲ့ပါတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ တာဝန္ကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနအေဟာင္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး သန္႔ရွင္း ထိေရာက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူခ်မွတ္ စတာေတြ ရွိလာလို႔ေပ့ါ။ အခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီ တရားဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ရတာပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။