Thursday, May 23, 2013

အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈ ထိေရာက္ႏုိင္ပါဦးမလား

(ဧရာ၀တီ)

အကယ္၍ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္နက္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥတြင္ ပြဲစားလုပ္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား က သံသယရွိခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း တဦး၏သား ႏွင့္ စစ္အစိုးရကို ၁၉ ႏွစ္ ၾကာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူတဦး၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္မူ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ၿပီ။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စစ္တပ္ပိုင္္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကုမၸဏီမ်ားကို နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းရန္ ေထာက္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အိုဘားမား အစိုးရက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူခံရသူမ်ား စာရင္းကို သံုးႏွစ္ခြဲၾကာ ကာလအတြင္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနက ေတြ႕ရွိရသည္။

ထို စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအပီ သတင္းဌာန အေနျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အစိုးရ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ အစိုးရကမူ ျမန္မာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစရန္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းတြင္ ကြက္လပ္မ်ားျဖစ္ ေပၚ လာေစခဲ့သည္။
အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာ၌ မွ်တျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရက တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ စံနမူနာျပျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ထားသည့္ စာရင္းကို အေမရိကန္အစိုးရက ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားလိုေသာ္လည္း“မေကာင္းသူပယ္၍ ေကာင္းသူ ကယ္ ရမည္” ဆိုသည့္ အယူအဆသည္ ေခတ္ေနာက္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္တခုကို ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းသည္ စြန္႔စားမႈတရပ္ လည္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကမူ အိုဘားမားအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအေပၚ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားက အလ်င္စလိုႏိုင္လြန္းသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။
ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အိုဘားမားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၄၇ ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ပထမဆံုး ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာသမၼတ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အေမရိကန္က ဆိုင္းငံ့ေပးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္းစသည့္ သယံဇာတမ်ား တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ကိုမူ ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳစုထားသည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ခံ အစိုးရ၊ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ ကလည္း ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ယခင္လက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္မႈကိုမူ ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မႈက အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈသာ ျမန္မာအေပၚ အေရးတယူရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးသမားတို႔၏ အျမင္တြင္ စကၤာပူႏွင့္ လန္ဒန္သည္ အေႏွာင့္ အယွက္မဲ့ ဇုန္ ျဖစ္လာေတာ့မည္။

တိတ္တဆိတ္ညိႇႏိႈင္း အလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားသည္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လူ႔မလိုင္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပး ခဲ့သည္။ သူတို႔က စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလုံးအရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မသမာ သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ မ႐ုိးမသား ရရွိခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ မည္သူက မည္သည္ကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုျခင္းအား သိရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးသည့္ အခ်က္ကလည္း ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မိသည့္ အေမရိကန္မ်ား အေနျဖင့္ ဒဏ္႐ိုက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ရႏိုင္သည္။ တမင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္သူမ်ား အတြက္မူ သတိေပးခံရျခင္းႏွင့္ ၿပီးဖြယ္ရွိသည္။
“ဒီစာရင္းမွာ လုပ္ငန္းအတူတူ လုပ္ဖို႔တားျမစ္ခံရႏိုင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးကို ထည့္သြင္းထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး သက္ သက္ လုပ္ၾကတာေတြရွိသလို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ အႀကံေပးကုမၸဏီ (IHS) မွ Rachel Calvert က ေျပာသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ဇနီး၊ သားသမီး ရွစ္ဦး အပါ အ၀င္ ေျမးမ်ားႏွင့္လည္း ပူေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အားလံုးကို ဥေရာပ သမဂၢ ကလည္း ယခင္က ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္ ထားခဲ့သည္။
ထို႔နည္းတူ စက္မႈ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္း ၏ သားမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိေနေသးသည္။ ဦးေအာင္ ေသာင္းသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုက္ပါလာသည့္ ယာဥ္တန္းကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ စစ္တပ္ကို လိုလားသည့္ အစုအဖြဲ႔တခု၏ အမာခံေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယခုအခါ  ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ အာဏာရပါတီ၏ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္တဦး ျဖစ္ေနသည္။

၎၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး သစ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီကို ပိုင္ ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရး ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ျမတ္စြန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးက အႀကံ ေပးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သ႐ုံး၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ အင္တာနက္ ေၾကးနန္းစာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း သားမ်ားသည္ Hummerကားမ်ား ေမာင္းႏွင္ၿပီး သြားလာေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဟုလည္း ေၾကး နန္းစာက ဆိုသည္။
အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ အစီရင္ခံ ေၾကးနန္းစာ ႏွင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Wikileaks ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ ရယူထားပါသည္။

ဦးေနေအာင္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္မ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ပြဲစားအျဖစ္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု သံသယ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂ ရက္တြင္ ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးျပည္ေအာင္ ကလည္း စစ္အစိုးရ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အားလုံးကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုခ်ိန္အထိ အသက္၀င္ေနေသးေသာ 2008 Jade Act ဥပေဒတြင္ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမား ခ႐ိုနီမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က အခြင့္အာဏာ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ သမၼတ အေနျဖင့္ အေထာက္ အထား အခ်က္အလက္သစ္မ်ား ထပ္မံရရွိပါက စာရင္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္လည္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အြန္လိုင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအပီ သတင္းဌာနက ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါ အိုဘားမား သမၼတအျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္း၌ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈ စာရင္း ျပင္ဆင္မႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရက ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ နာမည္သစ္အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားသာ ရွိခဲ့သည္။
“အခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ သံတမန္ေရးရာ အရပါ သတိႀကီးႀကီး ထားရပါတယ္” ဟု အေမရိကန္အစိုးရ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိတဦးက မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရင္း ေျပာသည္။ ၎၏ ဌာနမွ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာရွိမေနေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသည္။

“ျမန္မာေတြဘက္ကေန ဒါဟာ အမွန္တရားတခု၊ အခြင့္အေရးတခုလို႔ ျမင္လာေစဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနပါတယ္။ လက္ရွိခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈေတြကို အတည္ျပဳထားဆဲျဖစ္ေပမယ့္ ကာလအပိုင္းအျခား တခုရွိပါတယ္။ ရန္လိုမႈ နည္း တဲ့ ပံုစံတခု ဒါမွမဟုတ္ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈ နည္းလမ္းအသစ္တခု ရွိမလာေသးခင္ အထိပါပဲ”ဟု သူကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ ေၾကးနန္းစာတြင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ သင့္သည့္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းကို ေတြ႕ရွိရၿပီး“လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္ေနတဲ့ တရားခံေတြနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို သိသိသာသာ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနတဲ့သူေတြကို ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး”ဟုလည္း ပါရွိသည္။ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အေရးမယူႏိုင္ေသးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး တခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္(UMEHL) ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ၃၈ ခုအနက္မွ ၃၃ ခုသည္လည္း ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနသည္။ အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ေၾကးနန္းတြင္ UMEHL ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ခြဲမ်ားသာမက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား ကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္သည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
UMEHL ကို နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ အနည္း ငယ္သာ ထုတ္ျပန္ထားေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လွည့္စားရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းဟု ယူဆ ရဖြယ္ ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ စာရင္းမေပါက္ေသာ ဥပမာတခုအေနျဖင့္ ထုတ္ျပရလွ်င္ UMEHL ႏွင့္ ေဒၚလာ သန္း တေထာင္တန္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Wanbao ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ Norinco ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္ထားသည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဆက္လက္ မလုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား ကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ သတင္းႀကီးတခု အေနႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် က ျပဳစုထားသည္ထက္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ စာရင္းတခုျပဳစုၿပီး ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိလည္း သက္တမ္း ထပ္တိုးရန္ တိုက္တြန္း ေဆာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ စာရင္းတြင္ နာမည္တုမ်ားႏွင့္ ထပ္ေနသည္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုက္လွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္ ၃၉ ဦး ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၆၅ ခု ပါ၀င္သည္။

ၾသစေၾတးလ်က ျပဳစုထားသည့္စာရင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ျပန္လည္မ႐ုပ္သိမ္းမီ အထိ လူပုဂၢိဳလ္ ၃၉၂ ဦး ပါ၀င္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢ၏ စာရင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၆၅၆ ခု ရွိၿပီး အျခားေသာ သစ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၂၀၇ ခုကိုလည္း စစ္တပ္အတြက္ ေငြရွာေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ဥေရာပ သမဂၢသည္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္က ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကို ဆိုင္ငံ့ေပးခဲ့ၿပီး ယခင္လက လံုး၀ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Tom Malinowski က အေမရိကန္၏ စာရင္း သည္ အသံုး၀င္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ျဖည့္သြင္းထားႏိုင္ပါက ပိုေကာင္းမည္ဟု ဆို သည္။ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း အိုဘားမား အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတြင္ စစ္တပ္၏ အႏိုင္အထက္ျပဳေနမႈမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးထြက္သံယို အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေစခဲ့သည္။

အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္မႈစာရင္းသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိဆိုသည့္ အခ်က္ကို ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိစာရင္းကို ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးသူမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္မည္ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ “ဒါဟာ ဒဏ္ခတ္တဲ့နည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ က ေတာ့ အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးဖို႔ပါ”ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ယေန႔အထိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေန သည္ဟု ယူဆရသည့္ ယခင္စစ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ တခ်ိဳ႕ကိုသာ စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ရေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈ စာရင္း ၀င္ ဦးေတဇ၏ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ စီးပြားဖက္တေယာက္ကိုလည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အသနားခံလာသည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပး ခဲ့သည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို နားလည္ေပးႏိုင္သည့္ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုၾက သည္။ ၎တို႔သည္ ထက္ျမက္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ ဆိုင္သူမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈ စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္သူတို႔အတြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ကလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးျဖစ္ေသာ Max Myanmar Group ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ၎၏ ကုမၸဏီခြဲတခုကို စာရင္းသြင္းရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းကို Singapore Stock Exchange က ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ Max Myanmar Group သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ကုမၸဏီ အုပ္စုမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း၊ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

Singapore Stock Exchange ၏ အဓိကစိုးရိမ္မႈမွာ ဦးေဇာ္ေဇာ္က အေမရိကန္အစိုးရ၏ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေန၍ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထိုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနရျခင္းကိုလည္း တိက်စြာ မသိရွိရ၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ခ႐ိုနီမ်ားထဲတြင္ အသန္႔ရွင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနီးကပ္ေလ့လာေနေသာ ၾသစေၾတးလ်မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sean Turnell ေရွာင္ တာနဲလ္ က ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကို လက္ေတြ႔က်က် ေထာက္ခံသူ”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈစာရင္းကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ပိုၿပီးျမင္သာလာသည္။ 
အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက က်င္းပသည့္အခမ္းအနားတခုတြင္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Jose Fernandez ႏွင့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦး၀င္းေအာင္တို႔ စင္ျမင့္ထက္၌ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႔ ႀကီးတခု၏ ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းေအာင္ကို ေရွာင္ တာနဲလ္ က “တက္ႂကြေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား” ဟု ညႊန္းဆို၏။

ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရာထူးလက္ကိုင္မရွိေတာ့ေသာ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုလည္း စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ ထည့္သြင္းထားဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနရျခင္းမွာ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီး တန္း အရာရွိတဦးက စာရင္းကိုျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္အတြက္ အမွားအယြင္းကင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တခု လိုအပ္သည္ဟု မွတ္ ယူထားခဲ့၍ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ထင္သာျမင္သာမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မူ၀ါဒအရျဖစ္သည္ဟု သေဘာထား ေပးရန္ အထက္တြင္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည့္ အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိက ၎၏ ဌာနတြင္ရွိေသာ အေထာက္အထား အခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ စာရင္းအသစ္ ျပဳစုရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းမွဖယ္ထုတ္ေပးရန္ အသနားခံျခင္းမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလြန္ အသံုး၀င္ပါသည္ဟု ေျပာသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ မည္သူမဆို စာေရးသားေပးပို႔ ႏိုင္ၿပီး ေရွ႕ေနမွတဆင့္လည္း ကန္႔ကြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တခ်ိိဳ႕သည္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလွ်င္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အမည္းစက္က ေသလြန္  သည္အထိ ကပ္ပါသြားႏိုင္သည္။ ကမာၻေပၚ၌ ဘိန္းျဖဴအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သူဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တခ်ိန္ က ဘိန္းဘုရင္ဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခြန္ဆာသည္လည္း ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္ထားသည့္ ျမန္မာမ်ား စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ ခြန္ဆာသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။     ။

(United States’ Burma Sanctions List Languishes By ERIKA KINETZ & MATTHEW PENNINGTON ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။