Sunday, May 12, 2013

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၁၇)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ယာဥ္တင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စက္အေျမာက္ပံု

ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္။         ။     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႔ရွိ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အရည္အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္မႈ နည္းေသးေၾကာင္း ဓာတ္ပံု ယွဥ္ၾကည့္႐ံုႏွင့္ သိသာလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ယူကရိန္းမွ ဦးစားေပး ၀ယ္ယူေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စတင္ဖဲြ႔စည္း ကတည္းက ဖဲြ႔စည္းပံုအသစ္ျဖင့္ ကက (ေလ)၊ ကက (မ)၊ ကက (ဆက္)၊ ကက (လွ်ပ္) တို႔မွ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖင့္ တာထြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္မ်ား
လာေရာက္ ေလ့က်င့္ေပးမႈ အားနည္းခဲ့သည္ကို သိရပါသည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဒံုးတပ္ဖဲြ႔မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးအား ထပ္မံခဲြ ထုတ္လိုက္သျဖင့္ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔သြားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ လက္ေမာင္း တံဆိပ္မွာလည္း အေျမာက္တပ္ဖဲြ႔ တံဆိပ္ကို ယာယီ သံုးစဲြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တဖန္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ (တပ္မအဆင့္) မ်ားကို တိုင္းမွဴး၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းလိုက္သျဖင့္ တပ္ဖဲြ႔၀င္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားမွာ မည္သူ႔ကို ဆရာေခၚရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသလို ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို မသိနားမလည္ေသးေသာ ၾကည္းတပ္ တိုင္းမွဴးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ရမွာမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ႀကီး ေပါက္ၿပဲလ်က္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ဖက္ နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

စစ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ား

(၈၀)       သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ ေဒသခံ စစ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္-

             (က) မည္သည့္ေနရာေဒသသည္ ရန္သူမွ အမ်ားဆုံး တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္ကို လမ္းၫႊန္ ေပးျခင္း။

             (ခ) ရန္သူ တိုက္ခိုက္လာပါက သတင္း ႀကိဳတင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။

             (ဂ)    မီးအလင္းေရာင္ သုံးစြဲျခင္း ကန္႕သတ္မႈ၊ အေမွာင္ခ်မႈ၊ ႐ုပ္ဖ်က္ဖုံးကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အႀကံ ညဏ္မ်ားေပးျခင္း။

             (ဃ)    ျပည္သူလူထု သိနားလည္ျခင္း မရွိေသာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ သတိေပးစနစ္မ်ား ရွင္းလင္း ျပသျခင္း။

             (င)    တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနစဥ္ အေရးေပၚလိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

             (စ)    ေပါက္ကြဲၿပီးႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗုံးမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးျခင္း။

             (ဆ)    ၿမိဳ႕ျပ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ ေလ႔က်င့္မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း။အေမရိကန္ တပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Lockheed Martin AN TPS – 78
အမ်ဳိးအစား ေရြ႔လ်ားေရဒါစနစ္

ေလေၾကာင္းရန္ သတိေပးစနစ္

(၈၁)             ေလေၾကာင္းရန္ သတိေပးျခင္းသည္ တိုေတာင္းေသာ ကာလအတြင္း၌ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ႀကိဳတင္ သတိေပးႏိုင္ပါက ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္ပါသည္။ သတိေပး စနစ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စနစ္တက် စီမံေရးဆြဲထားသည္႕ အစီအမံ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံး သတင္းပို႕ အခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေလေၾကာင္းရန္ သတိေပးစနစ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္(၂)ခ်က္အား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္ -

             (က)    ေလေၾကာင္းရန္ သတိေပး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဗဟိုမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းရန ္ကာကြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သတင္းဗဟိုဌာနသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေရာက္ရွိရပါမည္။

             (ခ)    ျပည္သူလူထုအား အခ်က္ေပးသံေခ်ာင္း ေခါက္ျခင္း၊ ဥၾသဆြဲျခင္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ သတင္း ဗဟိုဌာနမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၈၂)          ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေရးေပၚ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ႕ပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ ျပည္သူလူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါသည္။ မပါမျဖစ္ ပါဝင္သင့္ေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ -

             (က)    လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

             (ခ)    ရဲတပ္ဖြဲ႕။

             (ဂ)    ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေအာက္မွဌာနမ်ား။

             (ဃ)    ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။

             (င)    မီးသတ္တပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။

             (စ)    စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ေရလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။