Friday, May 10, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းဖရုိးလစ္။

မိသားစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား

ပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ေန႔စဥ္ ဘဝ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အကြ်မ္းတဝင္ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ေနာက္ထပ္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သြင္ျပင္ တစ္ခုကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေရာ ရဲအဖြဲ႔ေရာဟာ တရားဝင္ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးဆက္ဆံတဲ့ စနစ္နဲ႔အညီ တည္ေဆာက္ထားရံုသာမက (လႈပ္ရွား လည္ပတ္ႏုိင္စြမ္း အထူး ျမင့္မား အားေကာင္းတာ မွန္ေပမဲ့) ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ မိသားစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ လည္ပတ္ လႈပ္ရွားေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၀ အလယ္ပိုင္းႏွစ္ေတြေလာက္ကစၿပီး အရာရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ခုဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို စတင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက ငါးပံုတစ္ပံုဟာ ရဲအရာရွိေဟာင္းေတြရဲ႕ မိသားစု ေတြကလည္း ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို တရားဝင္ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏာန္းေတြကေတာင္ ျပသေနပါတယ္။ အဲဒီရဲအရာရွိငယ္ေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးၾကတဲ့ေနာက္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဇနီးေတြဟာလည္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အလုပ္ေတြ ရွာေတြ႔ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ အိမ္ေထာင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီး (ဆုိရွယ္လစ္ ခ်က္ကုိစလိုေဗးကီးယားမွာ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္း ျပတ္စဲမႈ ႏႈန္းက ၃၀% ေလာက္ ရွိပါတယ္) အိမ္ေထာင္သစ္ ထူေထာင္ၾကမယ္ ဆုိရင္ (မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ခုလပ္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ျဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္) သူတို႔ဟာ မိသားစု အဆက္အသြယ္ ကြန္ယက္ႀကီးတစ္ခုကို စတင္ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းေဟာင္း အပါအဝင္ သူမရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီမိသားစု မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ အေပၚယံၾကည့္ရင္ သိပ္အေရးမပါဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ ရာထူးအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီရာထူးေတြဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္မႈ ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ အင္မတန္ကို တန္ဖိုးႀကီးပါတယ္။


အဲဒီ မိသားစု မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အသစ္လွမ္းမဲ့ ေျခလွမ္း သစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္စြမ္း ရွိၾကၿပီး မၾကာခဏ ဆုိသလို အဲဒီ ေျခလွမ္းသစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ တုံ႔ျပန္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ စက္တင္ဘာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေမာ္ကြန္းဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ဌာနမွာ ဆက္ထားရမယ္၊ ဘယ္သူ႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ စိတ္ကူး စိတ္သန္ တစ္ခု ရွိထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ အငိုက္မိသြားတာက ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ စဝင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္ပယ္ ဖယ္ရွားရမဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ေတ႔ြလုိက္ရေတာ့တာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ အေတြးထဲမွာ မျဖစ္မေန အနားေပးရမယ္လို႔ စဥ္းစားထားသူေတြရဲ႕ ႏုတ္ထြက္လႊာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ စားပြဲေပၚ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးသား ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စု ေတြကတဆင့္ ႀကိဳတင္ သိရွိထားၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္သက္ခံစားခြင့္ မဆံုးရံႈးေစဖုိ႔အတြက္ သူတို႔ သေဘာနဲ႔ သူတုိ႔ အလုပ္က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 


အဲဒီကြန္ယက္ကို ေဖၚထုတ္ဖုိ႔ အင္မတန္ ခက္ခဲၿပီး ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုခ်င္း အေျခခံေပၚသာ ေဖၚထုတ္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ မိသားစု ဆယ္ႏြယ္မႈေတြကို ေဖၚထုတ္ဖြင့္ခ်ဖုိ႔က ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု အဖြဲ႔အစည္းေတြ က်ိဳးပ်က္ သြားႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ဘာနည္းလမ္းမွ မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ လံုၿခံဳေရး ယႏၱရား အတြင္းထဲမွာသာမက တရားစီရင္ေရး ယႏၱရားနဲ႔ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း နယ္ပယ္ (တကယ္ေတာ့ ၿခံဳေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ယႏၱရား တစ္ခုလံုး) မွာပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ မိသားစုေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ႀကီးႀကီးမားမား ဆုိးဆုိးရြားရြား ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ သူတုိ႔ဟာ အခုလည္း အဲဒါမ်ိဳးကို ဆက္လုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏုိင္ငံေရးရဲ တပ္ဖြဲ႔ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏုိင္ငံေရးရဲ အဖြဲ႔ကို အဆင့္အတန္းမွီတဲ့ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းဟာ လံုးဝကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အေတြ႔အႀကံဳကို အျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ကေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမႏွစ္ဝက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (ဟန္ေဂရီသားေတြ၊ ပိုလန္သားေတြလို မဟုတ္ဘဲ) ထူးထူးျခားျခားႀကီးကို အခြင့္သာတဲ့ အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾက ရပါတယ္။ အလယ္ပိုင္းတိုင္းက ဆုိ္ဗီယက္တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံထဲက ထြက္ခြာ သြားႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ ထြက္ခြာ ပံုဟာ ဝရုန္းသုန္းကား ကသုတ္ကရက္ ႏုိင္လြန္းလွတဲ့အတြက္ ၁၉၄၁ ေႏြရာသီမွာ တပ္နီေတာ္ ဆုတ္ခြာခဲ့ပံုကို ျပန္လည္ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နယ္ေျမပိုက္နက္ထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ယႏၱရား တစ္ခု တည္ေထာင္ေနတဲ့ ဆုိဗီယက္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ အကဲခတ္ဖို႔ ကိစၥဟာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရရွိခဲ့သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အားလံုးက ဘာကို အတည္ျပဳ ရေပးေနသလဲ ဆိုရင္ ထိပ္ပုိင္းက အမိန္႔ေပး ယႏၱရားေတြရဲ႕ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ဆုိဗီယက္ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ဆုိဗီယက္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ရုတ္သိမ္း ဆုတ္ခြာေရးအတြက္ ေထာက္လွမ္းေပးႏုိင္ရံုေလာက္သာ တတ္ႏုိင္ၿပီး အဲဒီထက္ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖို႔ အခိ်န္လည္း မရွိ၊ ရန္ပံုေငြလည္း မရွိ၊ ဆႏၵလည္း မရွိ၊ စြမ္းရည္လည္း မရွိ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအဖြ႔ဲကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လူသစ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔သစ္ စတင္ တည္ေထာင္ဖို႔ ကိစၥဟာ ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အျမစ္ကစလို႔ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္း တဲ့ စီမံကိန္းက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဌာနဆုိလို႔ အာရပ္ေရးရာ ဌာန ပဲ ရွိခဲ့တာကို အလြယ္တကူ နားလည္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။