Friday, May 3, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦး

ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းဖရုိးလစ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ တင္ျပခ်က္ ။     ။ အဆုိပါစာအုပ္ထဲရိွ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စတဲ့ ေခါင္စဥ္မ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားဟာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံမွာ အေရးပါတဲ့ ျပည္ထဲေရးဌာနနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္အားေလ်ာ္စြာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရၿပီး ၎ႏုိင္ငံအတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ တန္ဖုိးႀကီးမား လွပါတယ္။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

ရဲအကယ္ဒမီကိစၥ

တခ်ိန္တည္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးစနစ္ တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရး တုိက္ပြဲမွာ လူမသိ သူမသိနဲ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီ အစေလာက္တံုးကဆုိရင္ ကန္လန္႔ကာ ေနာက္ကေန ေျခပုန္းခုတ္တတ္တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ိဳးရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာတဲ့ အားထုတ္မႈေတြနဲ႔တင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္ကြယ္က တကၠသိုလ္ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒသစ္ တစ္ခုရဲ႕ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးဖုိ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္သိပ္အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ဟာ ရဲအကယ္ဒမီရဲ႕ သင္ရုိးညႊန္တမ္းနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားလံုးကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈး ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္တစ္ခုတည္းပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လည္ပတ္ေနေန အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ဘယ္လို ၾသဇာမွ မေပးႏိုင္ပဲ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနရတဲ့ တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို (တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ႏွစ္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္) ႀကိဳဆိုအပ္တဲ့ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ က႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စကားလံုးသံုးႏႈန္းမႈကို ကြ်မ္းက်င္လိမၼာစြာ ဖံုးဝွက္ထားတဲ့ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမေျခလွမ္းက ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဟာ လိုအပ္မႈ ရွိ မရွိ ဆုိတာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ ျဖစ္ခဲ့သင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို စဥ္းစားျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒ ေရးဆြဲေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ ထိေရာက္တဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု ဆက္ရွိေနခဲ့တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေစဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတိမျပတ္ ရွိခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲလုပ္ငန္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရး အေရာင္ဆုိးတဲ့ကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔မွာ အာဏာတည္ခဲ့တဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးေတာဆင္ျခင္ခဲ့မႈလည္း မရွိ၊ က်ယ္လည္း က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ လမ္းေပၚ ရာဇဝတ္မႈေတြ (အေသးေရာ အႀကီးပါ) အျပင္ လုယက္မႈေတြ ေဖာက္ထြင္းမႈေတြဟာ သိသိသာသာကို ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ အဲဒီလိုမ်ိဳး အေမွာင္ဘက္အျခမ္းက ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သိပ္ကုိ ဂရုျပဳမိလြယ္ၾကၿပီး သည္းခံစိတ္လည္း မရွိၾကပါဘူး။ အဲဒီ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈေတြက ကြန္ျမဴနစ္ေတြအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္သည္သာ မွန္ကန္တယ္ ဆုိတာကို ေစာဒက တက္စရာ တန္ဖုိးႀကီးမားတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆံုးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ လမ္းေတြက အခုထက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး လံုၿခံဳတယ္ဗ်ာ ဆုိတဲ့ ခပ္ရိရိ စကားမ်ိဳးနဲ႔ အဲဒီ အေျခအေနကို ေသးႏုပ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္း ခံရမဲ့ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ရဲအရာရွိေတြအဖို႔ သူတုိ႔ဆီ အစီရင္ခံစာ တင္ျပေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ကိန္းဂဏာန္းေတြက လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းေလာက (အထူးသျဖင့္ အေပါစား သတင္းစာေတြ) ရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သူတုိ႔အတြက္ အေနအစားေခ်ာင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံေရး အရင္းအႏွီးေတြပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ တမဟုတ္ခ်င္း ရိပ္မိလာပါေတာ့တယ္။

ပထမဆံုး က်င္းပတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ေခတ္လြန္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မတုိင္မီ ေရရာေသခ်ာမႈလည္း မရွိ၊ အေျပာင္းအလဲလည္း အင္မတန္ျမန္တဲ့ ဝန္းက်င္ အေနအထားထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရမယ္လို႔ အပိုင္ တြက္ဆထားႏုိင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြထဲက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား အုပ္စုတစ္ခုကို ရုိးစင္းၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အတူ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တစ္ဖက္က ရဲတပ္ဖြဲ႔တင္း သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဘက္မွာ နက္ရိႈင္းတဲ့ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္း မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္း တာဝန္ ႏွစ္ရပ္ဟာ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္လို႔ မရတဲ့ လုပ္ငန္း ႏွစ္ရပ္ပါ။

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ အထူး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ဒါေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းဖို႔နဲ႔ ရဲအဖဲြ႔ရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ယူနစ္အဖြဲ႔ေတြကို အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ (တရားဝင္ မဟုတ္ေပမဲ့) လက္ေတြ႔မွာ ရင္ဆုိင္ ထားျခင္း ခံရၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး အားမကိုးရတဲ့ အရာရွိႀကီးေတြကို ရဲအရာရွိသစ္ေတြနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပဲ အစားထုိး ခန္႔ထားဖုိ႔ ႀကံရြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရဲအကယ္ဒမီသိပံၸ ကိစၥမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဒီႀကံရြယ္ခ်က္ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ဟန္႔တားခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အေရးပါတဲ့ စစ္ပြဲဟာ စခဲ့ၿပီ ဆုိတာကို မသိလိုက္ခင္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရႈံးနိမ့္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ရဲအကယ္ဒမီ ဆုိတာဟာ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈ အေလ့အက်င့္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႔ အနာဂတ္ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ေတြကို ရရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ က်ယ္ျပန္တဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မထုတ္ျပန္ေရးနဲ႔ ပိုၿပီး သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဘယ္အစိုးရ လက္ထက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သံတုိင္ေတြ ေနာက္မွာသာ ထားသင့္တဲ့ လူေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ရာဇဝတ္မႈေတြ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးမႈ အခင္းအက်င္းေတြအေပၚ ခိုင္မာအားေကာင္းေသးတဲ့ ၾသဇာအရွိန္အဝါနဲ႔ သြယ္ဝိုက္လႊမ္းမုိးႏုိင္စရာ အေၾကာင္း ရွိခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရာဇဝတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ရဲေတြကို ျဖဳတ္ထုတ္ဖယ္ရွားတဲ့ လုပ္ငန္းကိုလည္း ပိုၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လုပ္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလို လုပ္ရာမွာလည္း သိပ္ၿပီး ေသာကဗ်ာပါဒ ျဖစ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။

ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအား ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေနပံု

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမွန္တကယ္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရတဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ဟာ ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတဲ့ ဌာနေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူသစ္ လက္တစ္ဆုပ္စာရဲ႕ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္သြားမႈကို ကြ်န္ေတာ္ အခုထိ အမွတ္ရ ေနမိပါတယ္။ သံကန္႔လန္႔ကာႀကီး ၿပိဳက်သြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ လြတ္လပ္တဲ့ ကမၻာသို႔ ခရီးသြားျခင္းဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မွာပဲ တစ္ဟုန္ထုိး ႀကီးထြားတုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ဌာနေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အသားက်ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက ေသာင္းက်န္း ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကို ဖယ္ရွားပစ္လုိတဲ့ အာဏာပိုင္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ တုံ႔ျပန္သက္ေရာက္မႈက အလြန္ႀကီးမားမယ္ ဆုိတာကုိ တြက္မိၾကတာေၾကာင့္ သူတုိ႔လည္း အဲဒီလို မလုပ္ဝ့ံၾကပါဘူး။ ဒီကေန႔အထိ အဲဒီ ထူးျခားတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေတြ႔ေသးပါဘူး။ အဲဒီ တာဝန္ေတြကို ေဒသႏၱရ အစိုးရေတြရဲ႕ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံ လႊဲေျပာင္းမႈဟာ ျပႆနာ အရႈပ္အေထြးေတြကို ေပၚထြက္လာေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိခဲ့ၿပီး လူသားအရင္းအျမစ္ ရႈေထာင့္က ေျပာရင္ အေျခအေနဟာ အမ်ားႀကီး တုိးတက္ဖို႔လည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ ရဲအရာရွိေတြဟာ အမိန္႔ နာခံမႈ အေလ့အက်င့္ကို အရုိးစြဲေနၾကၿပီး သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုပဲ ရွိေန ရွိေန အထက္အရာရွိေတြ အေပၚ နက္နက္ရိိႈ္င္းရိႈ္င္း ေလးစားတဲ့ အေလ့အထတစ္ခု ရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။