Sunday, May 19, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ေရွးေခတ္ ျမန္မာစစ္သူႀကီး၏ ပံုပန္းခ်ီကား

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၁)။    ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရွးေခတ္ ကာလကတည္းကပင္ တစ္ထီးတစ္နန္း ခန္႔ညားထယ္ဝါစြာျဖင့္ ရပ္တည္ ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။ အာရွတိုက္ အင္ပါယာ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ မန္ခ်ဴးတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ျမန္မာတို႔က ရဲဝံ့စြာျဖင့္ တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ သမုိင္းရာဇဝင္ကို တင္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာင္လာေနာင္သား လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမိႏုိင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့စိတ္ စေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ေပါက္ဖြား ရွင္သန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔ထက္ အင္အားႀကီးမားသည့္ တရုတ္စစ္တပ္ႀကီးအား ခုခံတိုက္ခိုက္ရာတြင္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စစ္နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ တုိက္နည္း စနစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သား တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိမႈ၊ ရန္သူအား ေနာက္ေက်ာမွ ထုိးေဖာက္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ရန္သူ၏ ေထာက္ပ့ံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စပါးက်ီ ရိကၡာစခန္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေတာက္ထားႏုိင္မႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြယ္ ခံစစ္ဆင္ႏုိင္မႈ၊ ဒုျဖင့္ခံစစ္ဆင္မႈ၊ ေျမအေနအထား အသာစီးရယူကာ အခ်က္အခ်ာေျမႏွင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျမ ရယူထားႏုိင္မႈ၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေပ်ာက္ၾကား စစ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ သံုးစြဲသြားႏိုင္မႈတို႔ကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္စီမံေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုးမွ စီစဥ္ထုတ္ေဝေသာ စစ္ပညာဂ်ာနယ္ အတြဲ - ၁၂၊ အမွတ္ (၄) - (၁၉၆၉ ဒီဇင္ဘာ) မွ ကူးယူေဖၚျပထားရာ ေစတနာျဖင့္ စာစီစာရိုက္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားမွ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာဂါမဏိအား အထူးေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ အဆုိပါ ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပခ်က္သည္ တရုတ္ျမန္မာ ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားအနက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ပြဲသာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ စတုထၳအႀကိမ္ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆရာ ဂါမဏိက Wikepedia မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္၏ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္း အဂၤလိပ္ဘာသာအား ျမန္မာဘာသာသုိ႔  ဘာသာျပန္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားဟူ၍ ျမန္မာအမ်ား သိၾကေသာ အခ်က္ႀကီး ႏွစ္ခ်က္မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ အေရးႀကီးလွသည့္ အခ်က္မ်ား မဟုတ္ေခ်။ ပထမအခ်က္မွာ က်ဳိင္းတုံနယ္အနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာ၌ တ႐ုတ္တစ္ဦး ေသဆုံးရသည့္ကိစၥ ျဖစ္၍၊ ဒုတိယ အခ်က္မွာ သာမန္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ တပိန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္၍ တံတားခင္းရန္ ေျပာဆုိၾကရာမွ အစျပဳကာ အခ်င္းပြားသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေလသည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မူမွန္ကား ကုန္းေဘာင္အရာရွိမ်ားက သိႏၷီ၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ က်ဳိင္းတုံ ေစာ္ဘြားတုိ႔ကို ရာထူးမွ ႏႈတ္သိမ္းေသာအခါ ထုိရွမ္းေစာ္ဘြား သုံးဦးသည္ ယူနန္သုိ႔ ေျပးဝင္ခုိလႈံ၍ ယူနန္ဘုရင္ခံကုိ တံစုိး လက္ေဆာင္မ်ား ေပးၾကသည္။ ယူနန္ ဘုရင္ခံသည္ ေစာ္ဘြားသုံးဦးကုိ နယ္ပယ္မ်ား ျပန္လည္ရေအာင္ တုိက္ေပးမည္ ဟူ၍ ကတိေပးၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံမင္းထံ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ အခ်င္းပြားမႈတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ျမန္မာတုိ႔သည္ နယ္စပ္ရွိ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္ခ်ီလာျခင္းမွာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ဝါဒအရ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားမႈကင္း၍ လုံျခံဳ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိမွသာလွ်င္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အလုံးကုိ ေကာင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကုိ မ်ားစြာ အေရးထားလုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္က တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္လည္း တန္ခုိးအင္အား ျပည့္ဝလ်က္ရွိကာ မိမိတုိ႔ဝါဒအတုိင္း ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိေလသည္။


Red Cliff ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအတြင္းရွိ တရုတ္ စစ္သူႀကီး တစ္ဦး

တ႐ုတ္ျမန္မာ ပဋိပကၡမႈကို အလွ်င္အျမန္ ေပၚေပါက္ေစသည့္ ရာဇဝင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အခ်က္ကား ေကြ႕ရွမ္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္တြင္ ကြပ္မ်က္ သုတ္သင္ျခင္း ခံရေသာ ေကြ႕ရွမ္းဂုဏၰအိမ္၏ သားမယား ေဆြမ်ဳိးတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ မေၾကမခ်မ္းေသာစိတ္ျဖင့္ ဆူပူ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိၾကသည္။ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား၌ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေစရန္ တ႐ုတ္တုိ႔ အားထုတ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္အား ႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးပုိ႔၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု တ႐ုတ္ဧကရာဇ္က အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

ယူနန္စစ္တပ္ႀကီးသည္ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ေနသည့္ အခ်ိန္၌ ျမန္မာမင္း ဆင္ျဖဴရွင္ ၁၇၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကဲႀကီး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ကုိ က်ဳိင္းတုံ ေျမာက္ဘက္ရွိ နယ္မ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေကာက္ခံရန္ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္သည္ အမႈေတာ္ကို ထမ္း႐ြက္ၿပီး၍ အင္းဝသို႔ ျပန္ေသာအခါ က်ဳိင္း႐ုံးႀကီးတြင္ အရာရွိမ်ားကို ခန္႔ထား ခဲ့ေလသည္။ ထုိအရာရွိမ်ားကို ထုိနယ္သားမ်ားက လုပ္ၾကံလုိက္ၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေျပးဝင္ ခုိလႈံေလသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ကလည္း က်ဳိင္းတုံကုိ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာအာဏာ နာခံေစရန္ လုိလား၍ က်ဳိင္းတုံကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္ေလသည္။

ေျမဒူးမင္း (ဆင္ျဖဴရွင္မင္း) ၏ ယိုးဒယား၊ ကသည္းနဲ႔ တရုတ္ စစ္ဆင္ေရးျပ ေျမပံု

ျမန္မာ - တရုတ္ ပထမအႀကိမ္ စစ္ပြဲ

၁၇၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ တရုတ္စစ္သည္ ၃၅၀၀ က က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ကို စတင္ လုပ္ၾကံလာ၏။ ထိုစဥ္က ေနမ်ဳိးသီဟပေတ့ဦးစီး ျမန္မာတပ္အင္အား ၂၀၀၀၀ မွာ က်ဳိင္းတံုမွ ယိုးဒယားသို႔ ခ်ီတက္ လုပ္ၾကံေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကိုၾကားလွ်င္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းသည္ လက္ဝဲဝင္းမွဴး ေနမ်ဳိးစည္သူကို စစ္သည္သူရဲမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ေစ သည္။ တ႐ုတ္တို႔က စစ္သည္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္း၍ အထပ္ထပ္ဝန္းရံ တိုက္ခိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕တြင္းက လည္း ထြက္တိုက္သည္ႏွင့္ တရုတ္တို႔မခံႏိုင္ ဆုတ္ခြာေျပးရေလသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ ေနာက္သုိ႔ ေျခရာထပ္ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ရာ ပထမ တေလာ ျမစ္ကမ္းပါးသုိ႔ ေရာက္သည္။ ထုိေနာက္၊ မဲေခါင္ျမစ္ အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္စစ္မွဴး က်ဆုံးေလသည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ တရုတ္တို႔ဖက္မွ စုစုေပါင္း စစ္သည္ငါးေသာင္း၊ ျမင္းတစ္ေသာင္းအထိ ခ်ီတက္လာရာ တရုတ္ စစ္သည္တစ္ေသာင္း က်ဆံုးခဲ့သည္ ဆိုေလသည္။ ယင္းသို႔ မ႐ႈမလွ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယူနန္ဘုရင္ခံ လ်ဴေစာက္မွာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အဆံုးစီရင္သြားရွာေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။