Friday, May 17, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းဖရုိးလစ္။


ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကရမဲ့ ျပႆနာေတြဟာ သဘာဝခ်င္း လံုးဝကို ကြဲဲျပားျခားနားတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံထားရတဲ့ အစုိးရေတြကို အလုပ္အေကြ်းျပဳဖို႔နဲ႔ သူတုိ႔အေပၚ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာ ျဖန္႔က်က္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းမႈ ေတြကို ခုခံတြန္းလွန္ဖို႔ထက္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ကုိ ဝန္းရံေနတဲ့ ထူးဆန္းဖြယ္ရာေတြကိုသာ ပိုမို ထက္ မက္ေမာၿပီး စိတ္အားထက္သန္လာေနသူေတြရဲ႕ လိႈင္းတံပိုးကို ဘယ္လို တားဆီး ကာကြယ္မလဲ ဆုိတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ စကားမစပ္ ေျပာစရာ ရွိလာတာက အဲဒီအလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ အဲဒီ အလုပ္ဟာ ပ်က္ဆီးျခင္း ငါးပါးဆီသို႔လည္း ဦးတည္ သြားေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းရဲ႕ အေနအထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အထက္ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ေယာက္ဟာ အစုိးရအဖဲြ႔လိုမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္း တရပ္ရပ္အေပၚ ဝိုးတုိးဝါးတား လက္ညႇိးထုိး ေနမဲ့အစား မိမိရဲ႕ လုပ္ရပ္အတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္ အဲဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ တာဝန္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္ဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကလည္း ျပသေနပါတယ္။


ဝန္ထမ္းေရးရာ မူဝါဒ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပဲ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အဲဒီ စနစ္ ေနရာမွာ ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ပံုစံနဲ႔ အစားထုိးမဲ့ လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးရာထူးကို ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရက္ေတြက်မွသာ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ဝန္ႀကီးရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းေတြက ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႔ခြဲ (၃) ခု အျဖစ္သုိ႔ ခြဲျခားပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးရဲ႕ ရာထူးသာ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရာထူးက ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ တည္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးမရွိတဲ့ေနာက္ ဝန္ႀကီးကိုယ္စား ဝန္ႀကီးရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အျပင္ သူက ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးကိုလည္း ရယူထားပါေသးတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ သူဟာ ဝန္ႀကီးရဲ႕ လက္ေထာက္တစ္ဦးအျဖစ္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုးရဲ႕ လက္ေထာက္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ရာထူးကို ျပန္လည္ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးဟာ အစိုးရအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးရာထူးဟာ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အကဲျဖတ္ရာမွာ ဝန္ႀကီးဟာ ႏုိင္ငံေရးအပိုင္းက ကိစၥေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အျခား အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ခုကေတာ့ ဗဟုိလူသား အရင္းအျမစ္ဌာနကို အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု စနစ္ထဲ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဌာနဟာ ဗ်ဴရုိကေရစီ ယႏၱရားမွန္သမွ်ရဲ႕ အတြင္းသား အမာခံနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ အတြင္း အေရးအပါဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီဌာနဟာ ဝန္ႀကီးဆီကို တိုက္ရိုက္ အစီရင္ခံသင့္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအတြက္ တာဝန္ႀကီးလွတဲ့ အလုပ္ အထုပ္အပိုးႀကီး ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ေတာင္ သူ႔ဆီကိုပဲ တုိက္ရိုက္ အစီအရင္ခံသင့္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးက ဒီဌာနအေပၚ တုိက္ရိုက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသင့္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဝန္ထမ္းေရးရာ မူဝါဒနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဝန္ထမ္းပိုင္း ဆုိင္ရာ ရုပ္သြင္ဟာ အသြင္ေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ မရွိမျဖစ္တဲ့ လက္နက္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို လႊဲအပ္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ အဲဒီ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္နဲ႔ အတြင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လိ႔ုပါ ဗဟုသုတခ်ိဳ႕တဲ့မႈက အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထူးျခားအေရးပါတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက သိပ္ကို ရုိးစင္း ရွင္းလင္းပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီေတြဟာ အာဏာသေကၤတ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဌာနအေပၚ အေျခခံ အားျဖင့္ ဗဟုိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အာဏာထဲမွာ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ (ကားလိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္တာ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကို မွတ္ပံုတင္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္နဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြကုိ ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္) ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယား ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြသြားၿပီး ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေနအထား တစ္ရပ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳ႕ေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရဲ႕ အေရးပါမႈကို အားသစ္ေလာင္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အာဏာ လႊဲေျပာင္းအၿပီးမွာ ေငြဟာ ေနာက္တႀကိမ္ ေငြပဲ ျပန္ျဖစ္ လာပါတယ္။
(ဒါတင္စား ေျပာဆုိခ်က္ပါ) ဒီနည္းနဲ႔ အစုိးရ မူဝါဒကို သဘာဝက်စြာပဲ အရင္းခံ မူလအားျဖင့္ ရဲက လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚတာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈက အစားထုိး ေနရာယူလာတာပါပဲ။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟာ သူရဲ႕ အခြင့္ထူးခံ အေနအထားကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး အဲဒါကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လႊဲေျပာင္း ရယူ သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ လူအမ်ားအျပားဟာ အဲဒီအခ်က္ကို အခုအထိ သေဘာမေပါက္ ၾကေသးပါဘူး။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။