Sunday, June 9, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


(ဝဲမွ ယာ) ျမန္မာ့မင္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာ္နဲ႔ ေအာင္ေဇယ်တို႔၏ ရုပ္ထုႀကီးမ်ား

စစ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္

ရန္သူတို႔၏ အဓိကစစ္ေၾကာင္းကုိ မိမိတို႔၏ ပင္မတပ္ႏွင့္ ေတာေတာင္ေကာင္းရာက ထိပ္တုိက္ဆီးဆုိ႔ တုိက္ခိုက္ထားမည္။

သူတို႔၏ မ်ဳိးရိကၡာပို႔တပ္မ်ားကုိ အျခားစစ္ေၾကာင္းျဖင့္ လွည့္ပတ္တက္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ တုိက္ခုိက္မည္။

သိႏၷီၿမဳိ႕ကုိ အျခားစစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္မည္။

က်န္ရွိေနေသးေသာ ရန္သူတို႔အား စစ္ေၾကာင္းအားလုံး စုေပါင္း၀ုိင္း၀န္း ေခ်မႈန္းၾကေစမည္။

ေလ့က်င့္မႈ

ႏွစ္စဥ္ ျမင္းခင္းသဘင္အတြက္ ေလ့က်င့္ၾကျခင္းသည္ပင္ တုိက္ပြဲအတြက္ျဖစ္သည္။ အာသံ၊ ယုိးဒယားႏွင့္ ယခင္နယ္ျခားတြင္ အေရးေတာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၾကေသာ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္ တပ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေပးရမည္။

စားေရရိကၡာ

တပ္မ်ား ကုိယ္တြင္ ၇ ရက္စာ ရိကၡာပါမည္။ ရိကၡာေထာက္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ထြက္ခြာၿပီး နယ္ပယ္ေဒသမ်ားမွ ရိကၡာမ်ား ဆင့္ဆုိရွာေဖြ စုပုံထားရမည္။


ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ စစ္သည္ေတာ္မ်ား

အခ်ဳပ္ခန္႔ျခင္း (တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း)

တဖက္ေသာ ရန္သူတို႔တြင္ ဘုရင္၏ သားမက္ႏွင့္ညီတို႔ ဦးစီး၍ လာၾကသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္ကုိယ္တုိင္ ဦးစီးခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ရန္ မထုိက္တန္ေပ။

ဆင္ျဖဴရွင္၏ ညီငယ္မင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ခမည္းေတာ္ ထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ ငယ္ရြယ္ၾကေသးသည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဆင္ျဖဴရွင္သာလွ်င္ စစ္မ်က္ႏွာအႏ႔ွံတြင္ ပါ၀င္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ သူတို႔သည္ ယခုခ်ိန္ထိ မည္သည့္အရပ္ေဒသကုိမွ် ကုိယ္ခ်ည္းတာ၀န္ခံ၍ စစ္ထြက္ဖူးၾကသည္ မရွိေသး။ အေၾကာင္းေၾကာင္းကုိ ေထာက္ထားဆင္ျခင္က စမ္းသပ္ အေရးလႊဲရန္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္စည္း႐ံုးစဥ္ ခမည္းေတာ္လက္ထက္ ကတည္းက ယေန႔တုိင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မႉး၊ ဗိုလ္မႉး၊ ၀န္ႀကီးအမ်ား ရွိေပသည္။ စစ္မ်က္ႏွာ အသီးသီးသို႔ လက္ေအာက္တာ၀န္ခံ အျဖစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသျဖင့္ ကုိယ္ခ်ည္း တာ၀န္ခံ ဦးစီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးေတာ္ ၿပီးခဲ့ၾကသူေတြ ရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ သတိျပဳရလိမ့္မည္။ အယုဒၶယသို႔ခ်ီစဥ္ မင္းႀကီးေဇယ်သူသည္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္အေနအထား မမွန္သျဖင့္ ထုိအႀကိမ္တြင္ ပြဲမလွျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ျပဳသူ မဟာေနာ္ရထာက အေရးေတာ္ မၿပီးရေကာင္းလားဟု ေသြးေသာက္ျခင္းပင္မငဲ့၊ သတ္ရန္တကဲကဲ ျပင္ခဲ့သည္။ ယခုအေျခအေနတြင္ ဤကဲ့သို႔သူမ်ဳိး အခ်ဳပ္ခန္႔ထားမိက တပ္မႉးေကာင္းမ်ားသာ ဆုံး႐ႈံးေတာ့မည္။

၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရ (ဦးသာ) သည္ မိဖုရားႀကီးအစ္မေတာ္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္၏ ျမင္းရည္တက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းေသာ ေသြးေသာက္ႀကီးအဖြဲ႔ - ၁ တြင္ ပါ၀င္သည္။ မင္းလွရာဇာဘြဲ႔ျဖင့္ ျပည္ၿမဳိ႕၀န္ လုပ္ဖူးသည္။ လူးတဆယ့္ႏွစ္ပနား၊ ဇင္းမယ္ႏွင့္သိႏၷီနယ္တုိ႔သို႔ စစ္ထြက္ဖူးသည္။ ေရႊေတာင္ထြတ္ကဲဘြဲ႔ျဖင့္ ျပည္၊ သံလ်င္၊ ဟံသာ၀တီတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဖူးသည္။

အေရွ႕ဟန္မင္းဆက္မွ အထူးျမင္းစစ္သည္ေတာ္ပံု

၀န္ႀကီးမဟာစည္သူ (ဦးေႏွာင္း) သည္ လက္ယာေက်ာ္ထင္ဘြဲ႔ျဖင့္ အင္း၀တုိက္ပြဲ၊ ဟံသာ၀တီတုိက္ပြဲတို႔တြင္ ပါဖူးသည္။ ခမည္းေတာ္၏ ျမင္းရည္တက္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ မင္းလွေနာ္ရထာဘြဲ႔ျဖင့္ ကသည္းျပည္သုိ႔ စစ္ထြက္ဖူးသည္။ ၀ုိင္းေမာ္၊ ခတ္ခ်ဳိေဒသမ်ား မၿငိမ္မသက္ရွိသျဖင့္ တပ္မ်ားကုိ ဦးစီး၍ သြားေရာက္ ႏွိမ္နင္းဖူးသည္။ ခမည္းေတာ္ အယုဒၶယသို႔ စစ္ခ်ီရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ (ဦးတြန္)၊ ဆင္ျဖဴရွင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေရွ႕ဖ်ားတပ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲသည္။ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည္။ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံလုပ္သည္။ တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေသာအခါ ေနာက္က်န္ တပ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲသည္။ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ရဲမက္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေခၚေဆာင္လာသည္။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ပုန္ကန္သည့္အေရး၊ ဦးရီးေတာ္ သတုိးသိခၤသူ ျခားနားသည့္အေရးတို႔တြင္ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ အမႈေတာ္ကုိထမ္းသည္။ ေလာကဓံကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အရြယ္ကား ေထာက္လာၿပီ။ ခရီးၾကမ္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့လာၿပီ။ ၿပီးခဲ့ေသာ နယ္ျခားအေရးတြင္ ေရွ႕ေနာက္ခ်င့္ခ်ိန္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ဖ႐ုိဖရဲႏွင့္ ဆုတ္ခြာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

လက္၀ဲ၀င္းမႉး ေနမ်ဳိးစည္သူကား သန္တုန္း ျမန္တုန္းအရြယ္ ျဖစ္သည္။ က်ဳိင္းတုံအေရး၊ ေကာင္းတုံအေရးတို႔တြင္ ဗလမင္းထင္တို႔ႏွင့္အတူ အေရးေတာ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဦးစီးကြပ္ကဲ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္။ လက္ယာ၀င္းမႉး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ကား စြတ္စြတ္ရြတ္ရြတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။