Sunday, June 23, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၆)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ျမန္မာတပ္မ်ားခ်ီတက္ျခင္း

မဟာစည္သူ စစ္ေၾကာင္း - ပင္မတပ္

တပ္ေပါင္း ၃၀ - ကုိ ဦးစီး၍ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ အင္း၀မွ ၁၁၂၉ - ခု ျပာသုိလဆန္း ၅ - ရက္ေန႔ ထြက္သည္။ မတၱရာအနီး ကင္းရြာ၊ ထုိမွ သရက္ပင္ကုိင္း၊ သဖန္းကုိင္း၊ အုန္းလြတ္၊ ေက်ာက္မဲရြာမ်ားကုိျဖတ္၍ သုံးဆယ္သုိ႔ ခ်ီမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သုံးဆယ္မွ ဂုတ္တြင္းကုိျဖတ္၍ ရန္သူတပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ထိရန္ သီေပါဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္သည္။


လက္ယာစစ္ေၾကာင္း - မဟာသီဟသူရ

တပ္ေပါင္း -၂၀ ကုိဦးစီး၍ ၀န္ႀကီး မဟာသီဟသူရသည္ အင္း၀မွ ၁၁၂၉ - ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၇ ရက္ေန႔ ေရႊစာရံသို႔ထြက္သည္။ ထုိမွ ကၽြတ္နဖား၊ ျပင္သာ၊ ဆင္ေခါင္း၊ ျပင္ႀကီးတို႔္ိကုိျဖတ္၍ သီေပါအနီး ေဘာ္ႀကဳိသို႔ ခ်ီတက္သည္ဟု ယူဆရသည္။

လက္၀ဲစစ္ေၾကာင္း - ေနမ်ဳိးစည္သူ

တပ္ေပါင္း ၁၁ - တပ္ကုိ ဦးစီး၍ လက္၀ဲ၀င္းမႉးေနမ်ဳိးစည္သူသည္ အင္း၀မွ ၁၁၂၉ - ခု ျပာသုိလဆန္း ၁၁ - ရက္ေန႔ ထြက္သည္။ မတၱရာ၊ ေရနံ႔သာ၊ ေရႊျပည္၊ စဥ့္ကူ၊ ေခ်ာင္းႀကီး၊ ၀ါးျဖဴေတာင္၊ မုိးကုတ္၊ မုိးမိတ္ကုိျဖတ္၍ သိႏၷီၿမဳိ့ကုိ အေနာက္ဖက္မွ ခ်ဥ္းကပ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ရန္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း

မင္ဂၽြီသည္ သိႏၷီၿမဳိ့ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ - ရက္ေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္း/နတ္ေတာ္လ) တြင္ သိမ္းပုိက္ႏုိင္သည္။ ဆန္ဆန္ခ်ဳလူနာ (TSAN-TSAN-CHU-LU-NA) ႏွင့္ အန္ခ်ရွိယန္ခ်န္ယင္ (AN-CHA-SHIH YANG-CHUNG-YING) တို႔ကုိ ၿမဳိ့ေစာင့္ရန္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ားစုေဆာင္း၍ ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားသို႔ ပို႔ရန္အတြက္ သိႏၷီတြင္ ထားခဲ့သည္။ မင္ဂၽြီကုိယ္တုိင္ စစ္သည္ ၁၂,၀၀၀-ေက်ာ္ကုိ ဦးစီး၍ သိႏၷီမွ လာရႈိး - သီေပါလမ္းအတုိင္း အင္း၀ဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္လာသည္။ (သိႏၷီမွ သီေပါသို႔ ၇၈ - မုိင္ ေ၀းသည္)။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပင္မတပ္၏ ပြဲဦး

မဟာစည္သူစစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ဦးခ်ီ ၇ - တပ္၊ သမႏၱရဲ၊ သိခၤပ်ံခ်ီ၊ မဏိစက္၊ ေရြျပင္းႀကီး၊ ဒီပစက္ေရာင္ႏွင့္ လက္၀ဲေကာင္းထြတ္တပ္မ်ားသည္ သီေပါအလြန္ ဘန္က်ည္အရပ္တြင္ မင္ဂၽြီ၏တပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တပ္မ်ားသည္ မတုိးမေ၀ွ႔ႏုိင္ရွိ၏။ တပ္အေနအထားမသင့္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္တုိ႔ စစ္အင္အား မ်ားျပားလြန္းလွသျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပုိမုိရွည္ေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ တပ္ေတာ္မ်ားကုိ ဂုတ္တြင္းအေနာက္ဖက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာ ေနရာယူေစသည္။ (သီေပါမွ ေနာင္ခ်ဳိသို႔ ၅၂ - မုိင္ေ၀းသည္)။

မင္ဂၽြီသည္ စစ္သည္ရဲမက္တုိ႔အား နမ့္မတူ (သီေပါ) ေခ်ာင္းကုိ ေလွေဖာင္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္ကူးေစၿပီး မဟာစည္သူ တပ္မ်ားေနာက္သုိ႔ ခ်ီတက္လုိက္ေစသည္။ ျမင္း၊ ႏြား စားေရရိကၡာ အေတာ္အသင့္ ရႏုိင္ေသာ ဂုတ္ေတာင္အနီး ေနာင္ပိန္တ၀ုိ္က္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေခတၱစခန္းခ် ေနရာယူေနၾကသည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ယာစစ္ေၾကာင္း

၀န္ႀကီးမဟာစည္သူ၏ ပင္မတပ္မ်ား အင္း၀မွထြက္ၿပီး ၂ - ရက္အၾကာတြင္ ၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရ ဦးစီးေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ယာစစ္ေၾကာင္း စတင္ခ်ီတက္သည္။ လမ္းတြင္ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိ။ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းစြာျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဘာ္ႀကဳိအနီးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

ရန္သူတို႔၏ စစ္အင္အား စုံစမ္းလုပ္ႀကံရန္ စစ္ကဲႀကီး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ကုိ ေသနတ္စြဲ သူရဲသုံးေထာင္၊ ျမင္းငါးရာတပ္ပါ သူရဲငါးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေရွ႕မွခ်ီသြားေစသည္။ ရန္သူတို႔ ဗုိလ္ထုဗုိလ္အင္ အမ်ားႏွင့္ တပ္ႀကီးခ်ီလာလွ်င္ တပ္တည္လုပ္ခံရန္လည္း မဟာသီဟသူရက စီရင္ ခန္႔ထားေပးလုိက္သည္။

ထုိအတြင္း ရန္သူအင္အား အထူးမ်ားျပားလွသည္ကုိ မဟာသီဟသူရ ထပ္မံစုံစမ္း၍ ၾကားသိရလွ်င္ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္အား လက္နက္ကုိင္တုိ႔ မကြဲမျပား သိမ္းဆည္း ဆုတ္ခြာခဲ့ရန္ ျမင္းသည္ငါးေယာက္ ေစလႊတ္ေခၚေစသည္။ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္သည္ ရန္သူအနီးေရာက္ၿပီးမွ လွည့္ျပန္ေသာ္ သူတို႔္အားတက္လိမ့္မည္။ ေနာက္တပ္မ်ားသာ မွီေအာင္ခ်ီတက္လာပါ။ ခံႏုိင္ေအာင္ခံပါမည္ဟု ၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရထံသို႔ စာေရးတင္ျပ အစီရင္ခံသည္။ ထုိေနာက္ ၀ါးပုိးတပ္ တည္ေဆာက္၍ ခံေနသည္။ ရန္သူတို႔သည္ ညေနသုံးခ်က္တီး (စက္ - ၃ နာရီ) ခန္႔တြင္ ေရာက္လာၾကၿပီး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္တပ္ကုိ ပ်ားအုံသကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ ၀န္းရံလုပ္ႀကံၾကသည္။ တပ္တုိင္ကုိ ၀ါးရွည္တြင္ ကြင္းေက်ာ့၍ လွဲသည္။

တိမ္ၾကားမင္းေခါင္သည္ သူရဲသူခက္တုိ႔အား ကုိယ္တုိင္ကြပ္ကဲ၍ ေသနတ္စြဲ သူရဲသုံးေထာင္တုိ႔ကုိ တခ်က္မလြတ္ အညံမစဲ ပစ္ခတ္ေစသည္။ လဲသမွ်တပ္တုိင္ကုိ တုိင္သစ္ထူ လုပ္ေစသည္။ တပ္ထိပ္သုိ႔တက္လာသမွ် ရန္သူတို႔အား ခုခံထုိးခုတ္ ႐ုိက္ခ်ေစသည္။ ေပါက္လာသမွ် ရန္သူတို႔ကိုလည္း လူအလြတ္မရွိေစရ။ သန၀ါးခၽြန္တို႔ႏွင့္ပင္ ထုိးသတ္ေစသည္။

ရန္သူတို႔ အထိအပါး အရွအန အေသအေပ်ာက္ မ်ားလွသျဖင့္ တပ္တြင္းသို႔ မေပါက္ေရာက္ႏုိင္၊ တပ္ကုိသာ ၀န္း၀ုိင္းေနၾကရေလသည္။

၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရသည္ ေစရင္းျမင္းသည္တို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တပ္မႉးစစ္ကဲ အေပါင္းတို႔ကုိ ေဆာ္ႏႈိးခ်ီ တက္လာသည္။ လမ္းခရီးတြင္ အေျမာက္ေသနတ္သံၾကားရ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီဟု တထစ္ခ် တြက္ဆၿပီး အျပင္းခ်ီလာသည္။ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္တပ္အနီးသို႔ ေရာက္လွ်င္ ရွိသည့္ရန္သူမ်ားကုိ အသီးအသီး ဆင္ပါ ျမင္းပါ မရပ္မဆုိင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တဟုန္တည္း တုိက္ေစေတာ့သည္။ ရန္သူတို႔မခံႏုိင္၊ အရံကုိျဖဳတ္၍ ဆုတ္ခြာရေတာ့၏။ ထုိအခါ စစ္ကုိသိမ္း၍ လူသူဆင္ျမင္း ျဖည့္တင္းၿပီးလွ်င္ လားရႈိးတြင္ ရန္သူတို႔ တပ္ႀကီးတပ္ခုိင္ တည္လုပ္ရပ္ခံသည္ကုိ တုိက္ျပန္သည္။

ရန္သူတို႔မခံႏုိင္၊ တပ္ပ်က္ၿပီး ၾကဴေရွာတြင္စု၍ ခံၾကျပန္သည္။ ျမန္မာတပ္မ်ား ထပ္ၾကပ္လုိက္ရာ ၾကဴေရွာတြင္လည္း မခံႏုိင္၊ သိႏၷီတုိင္ေအာင္ ဆုတ္ေျပးၾကေလသည္။

၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရသည္ လုိက္ထပ္ခ်ီတက္၍ သိႏၷီၿမဳိ့သို႔ေရာက္လွ်င္ ၿမဳိ့အေရွ႕ေတာင္ နံပင္ျမစ္နားတြင္ တပ္ခ် ရပ္စြဲထားသည္။ ကြမ္လုံဘက္မွ ရန္သူတပ္မ်ားဆီသို႔ ပို႔လာသမွ် မ်ဳိးရိကၡာတို႔ကုိ ဆီးႀကိဳတုိက္ဖ်က္ သိမ္းယူရန္ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္၊ ေနမ်ဳိးလက္၀ဲမင္းေခါင္၊ ေနမ်ဳိးလက္ယာမင္းေခါင္တို႔တပ္မွ ေရြးျမင္းသည္ေတာ္ေျခာက္ရာ၊ ေသနတ္စြဲသူရဲ ငါးေထာင္တို႔ကုိ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ အခ်ဳပ္ခန္႔၍ ကြမ္လုံကူးတို႔ဆိပ္သုိ႔ တာ၀န္ေပး ေစလႊတ္သည္။

သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္သုိ႔ ေရာက္လာသမွ် ရိကၡာတပ္မ်ားကုိ ဆီးႀကဳိတုိက္ဖ်က္ၾကရာ ပစၥည္းတင္ေဆာင္သည့္လား၊ ျမင္းမ်ားႏွင့္တကြ မ်ဳိးရိကၡာအားလုံး ျမန္မာတို႔လက္သုိ႔ခ်ည္း ေရာက္ရွိသည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။