Friday, June 7, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၇)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဂ်န္ရမ္လ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ တင္ျပခ်က္။    ။ နုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတတ္တဲ့ တပ္မေတာ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရဲ အဖြဲ႔ေတြဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ လူတစုအာဏာတည္ၿမဲေရး အတြက္ ႏွိပ္ကြပ္ ဖိႏွိပ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိသာမာန္ အစုိးရရုံးေတြႏွင့္ မေရာေထြး၊ မစပ္ယွက္ဘဲ သီးျခားလွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ရပ္တည္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ရုံးအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္သည္မွအစ သီးျခား ကမၻာေလးသဖြယ္ လူသူမေရာက္တဲ့ေနရာမ်ားမွာ တည္ေဆာက္ထား တတ္ၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအ၀င္ အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ လက္တဆုတ္စာ လူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြားအား အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြဟာ အႏၱာရာယ္ျပဳမဲ့ ျပည္သူလူထုေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ စစ္ေဆးကာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္က မတရားအသင္းအျဖစ္  ေၾက ညာၿပီး တဦးခ်င္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ပုဒ္မ (၅) ည ကဲ့သုိ႔ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ျဖဳတ္ထုတ္ ခ်ခဲ့ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပါလီမန္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိရပါမယ္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအရ တရားဥပေဒ ျပဌာန္းေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ တရားစီရင္ေရး စတာေတြအၾကားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မွ်တဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ခြဲေဝရတယ္ ဆုိပါေတာ့။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အဝုိင္းကို ေလးေထာင့္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရသလုိ အေထာက္အထည္ေဖၚလို႔ မရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ကို ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔လည္း ႀကံဳခဲ့ရေသးတာေပ့ါ။ အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း အရင္က လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဟာ အလြန္ နာမည္ပ်က္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အသစ္ ဖြဲ႔စည္းမဲ့ ဌာနအေနနဲ႔လည္း အေပ်ာ္တမ္းေတြ ပါဝင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ၾကားထဲ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လြယ္ပ့ါမလဲ။ အဂၤါၿဂိဳလ္က သက္ရွိ သတၱဝါေတြသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မဲ့ အရာမ်ိဳး ဆုိပါေတာ့။ ဒီေတာ့ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပညာမတတ္၊ အေတ႔ြအႀကံဳ မရွိတဲ့ လူေတြကိုလည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ကိစၥေတြမွာ ထည့္သြင္းၿပီး စြန္႔စားရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာေတာ့ တာပါပဲ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ားျပည္သူကို ရာဇဝတ္မႈေဘးရန္က ကင္းေဝးေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း လုိအပ္ေသး တာေပ့ါ။ ဒီအတြက္ ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြ႔ဲေတြကို စစ္သားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ ေစရတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာမွာ အရပ္သား ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ပါဝင္ ကူညီ ေရြးခ်ယ္ပံုေဖၚ ေစခဲ့ရေသးတာပါပဲ။ ဒီအတြက္ အမွားအယြင္းေတြနဲ႔ မကင္းခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရ ဝန္ထမ္းနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြမ်ားအတြက္ အတန္အသင့္ အဆင္ေျပလာတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ အဲဒီ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ညိစြန္းသူ မွန္သမွ်ကို ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ ခန္႔ထား သူေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္ေတြကို ေစလႊတ္ၿပီး ပညာသင္ယူေစခဲ့ရေသးတာပါပဲ။ ဒီေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုဟာ Interpol ေခၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားအရ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပင္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖည့္စြက္ထားေသးတာပါပဲ။ တရားဥပေဒ ျပဌာန္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ သဟဇာတ ျဖစ္သြားေအာင္ဆုိပါေတာ့။ ဒါ့အျပင္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကိုလည္း ခုိင္မာစြာ တည္ရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေသးတာပါပဲ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေရႀကီးတာမ်ိဳးလုိ ႀကီးမားတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ မလဲ။ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ထိန္းကြပ္မႈ၊ အျခား အရပ္ဘက္နဲ႔ စီးပြားေရး ဥပေဒ စတာေတြ ျပဌာန္းၿပီး ရာဇဝတ္ ဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ရပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညိႇစြန္းတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ သာမန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြကိုလည္း ရာဇဝတ္ဥပေဒကေန ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့တာပါပဲ။ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း အထိန္းအခ်ဳပ္ရွိေအာင္ ပံုစံခ်မွတ္ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အေရးႀကီးတဲ့ အမႈေတြကို ကိုယ္တြယ္ၿပီး အေျခခံက်တဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အမႈအခင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အမႈမ်ားကိုေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာ ရဲစခန္းေတြကို တာဝန္ေပးခဲ့တာပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူေတြကိုသာ ရဲအရာရွိ အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရတာေပ့ါ။ လုပ္ခလစာ ထုတ္ေပးတဲ့ စနစ္ကလည္း အသစ္ပါပဲ။ ရဲနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း အရပ္ဘက္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ အေနနဲ႔လည္း အရင္ကလို လိုအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ရဲနဲ႔ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနေတြကေန ထင္သလုိ ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥပေဒအရသာ ရရိွပိုင္ခြင့္ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ နယ္ေျမခြဲျခားမႈေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးအရ မသမာမႈေတြ ပိုမ်ားျပား လာခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရတာေတြလည္း ရွိခဲ့တာပါပဲ။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစႏုိင္တဲ့ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ လူအင္အားနဲ႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ စတာေတြကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ဖို႔လည္း တရားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရတာေတြ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။


ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အမွားအယြင္းနဲ႔ မကင္းႏုိင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ကို အသံုးခ်ရာမွာနဲ႔ လူသားေတြကို စည္းရံုးဖြဲ႔စည္းရာမွာေပ့ါ။ တစ္ဖက္မွာ ရာဇဝတ္မႈ ငယ္ကေလးေတြ ထူေျပာလာတာနဲ႔လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရတဲ့ အရာရွိေတြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရမလား မဆိုႏုိင္ပါဘူး။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အေနနဲ႔လည္း လံုၿခံဳမႈဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ခြင့္ ရရွိလာတာပါပဲ။ ဒီကိစၥကို အေသးအဖဲြ႔လုိ႔ ယူဆဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ လံုၿခံဳေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး စနစ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီး ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဖၚေဆာင္ရတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးမႈေတြကိုလည္း ေရွာင္လႊဲလို႔ မရခဲ့ပါဘူး။ အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ခ်က္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား အေပၚ အျပတ္ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္တဲ့ စနစ္ကို အေမြဆက္ခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္က ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ သူေတြကို ထုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ မစီရင္ခဲ့ရင္ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သီးျခား ယုတိၱေဗဒနဲ႔ ဥပေဒသေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမွားအယြင္း ကင္းႏုိင္သမွ် ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ အသစ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရွိလာေအာင္ ေဖၚေဆာင္ရံု သက္သက္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ကို ဥေရာပနဲ႔ အတၱလန္တိတ္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႔ထဲမွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရတဲ့အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ကို အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။