Sunday, June 2, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


တရုတ္ဧကရာဇ္မင္း ခ်ိယန္လံု (CHIEN-LUNG)

ျမန္မာ - တရုတ္ တတိယအႀကိမ္ စစ္ပြဲ

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘုိးဘြားမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ ဆင္ျခင္၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လုိအပ္သည္တုိ႔ အတုခိုးနည္းယူ အသုံးခ်ႏုိင္ၾကေစျခင္းငွာ ဤစာတမ္းကုိ ေရးသားျပဳစုသည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။


ၿပီးခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္


တ႐ုတ္ျပည္သည္ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္ ခ်ိယန္လုံ (CHIEN-LUNG) လက္ထက္တြင္ အလြန္အင္အား ေတာင့္တင္းသည္။ နယ္ျခားအေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ဳိင္းတုံသုိ႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္မ်ား ေရာက္လာတုိက္ခုိက္သည္။ အင္း၀မွ လက္၀ဲ၀င္းမႉး ေနမ်ဳိးစည္သူသည္ တပ္ေပါင္း (၁၁) တပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ တြန္းလွန္သည္။ တ႐ုတ္တပ္မႉးမ်ား က်ဆုံးၿပီးလွ်င္ ဖ႐ုိ္ဖရဲ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားၾကရသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၈ ခုတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ဆဒုံးဘက္သုိ႔ စစ္တစ္ေၾကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ ေကာင္းတုံသုိ႔ စစ္တစ္ေၾကာင္း၊ သိႏၷီသုိ႔စစ္တစ္ေၾကာင္း ခ်ီလာျပန္သည္။ ဗလမင္းထင္သည္ ေကာင္းတုံမွ ႀက့ံႀကံ့ခံရာ ရန္သူမ်ား မတုိးႏုိင္ေခ်။ လက္၀ဲ၀င္းမႉး ေနမ်ဳိးစည္သူသည္ တပ္ေပါင္း (၁၀) တပ္ႏွင့္ ေကာင္းတုံအား ၀ုိင္းရံထားေသာ ရန္သူတို႔ကုိ ေကာင္းတုံ ဗလမင္းထင္တပ္၏ အင္အားႏွင့္ပါေပါင္း၍ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ တုိက္ဖ်က္သည္။

၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ တပ္ေပါင္း (၂၂) တပ္ႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္၊ ခတ္ခ်ဳိဘက္မွတက္ၿပီး ရန္သူတပ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သည္။ ထုိေနာက္ ရန္သူတို႔၏ ေနာက္ပုိင္းမွ လွည့္၍တုိက္သည္။

၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရသည္ လူးတဆယ့္ႏွစ္ပနားကုိ ခ်ီတက္ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ သိႏၷီဘက္သုိ႔ လွည့္လာၿပီးေသာ္ လက္၀ဲ၀င္းမႉး ေနမ်ဳိးစည္သူတပ္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ သိႏၷီရွိ ရန္သူတို႔ကုိ တုိက္ဖ်က္သည္။

တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ခ်ိယန္လုံသည္ စစ္႐ႈံးခဲ့ေသာ သူ၏စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ယူနန္ဘုရင္ခံ ယန္ယင္ခ်ဴ (YANG-YING-CHU) ကုိပါ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးေလသည္။


အေနာက္ဟန္မင္းဆက္မွ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္ပံု

တ႐ုတ္တုိ႔ စစ္ျပင္ျပန္ျခင္း

အာရွအလယ္ပုိင္း တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲအမ်ားဆုံးရ၍ အထူးအားထားရေသာ စစ္သူႀကီးမင္ဂၽြီ (MING-JUI) ကုိ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ခ်ိယန္လုံ (CHIEN-LUNG) က စစ္ေျမျပင္မွ ျပန္လည္ေခၚယူလုိက္သည္။ ယူနန္ႏွင့္ ကြီေခ်ာင္နယ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိႏွင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္သည္။ ထုိသူ ျပန္လည္မေရာက္လာေသးမီ ကာလအတြင္း ေအာနင္း (O-NING) ဆုိသူကုိ ယူနန္နယ္တြင္ ေခတၱ တာ၀န္ယူထားေစသည္။ အင္း၀ကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ မန္ခ်ဴးစစ္သည္ လက္ေရြးစင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း အသင့္ျပင္ထားေစသည္။ ယူနန္နယ္တြင္လည္း စစ္သည္ စုေဆာင္းေစသည္။

ေအာနင္း (O-NING) သည္ ယူနန္သု႔ိ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အေထြေထြ အေျခအေနကုိ သုံးသပ္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာတို႔အား စစ္ႏွစ္ဖက္ညႇပ္၍ တုိက္ခိုက္ရန္ ယုိးဒယား၏ စစ္အင္အားကုိ ရယူသင့္ေၾကာင္း ဧကရာဇ္ဘုရင္ထံ တင္ျပ အစီရင္ခံသည္။ ဘုရင္သည္ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ ယုိးဒယားကုိ ျမန္မာတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၿပီးေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေအာနင္း၏အႀကံကုိ လက္ေတြ႔မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔စစ္ခ်ီလာျခင္း

ေအာင္ပြဲရစစ္သူႀကီး မင္ဂၽြီသည္ မန္ခ်ဴးစစ္သည္ လက္ေရြးစင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္ၿမဳိ႕ေတာ္ ကူမင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ယူနန္ႏွင့္ ကြီေခ်ာင္နယ္တုိ႔မွ စစ္သည္အင္အား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ စုေဆာင္း ရရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၆၇ ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ (ျမန္မာ ၁၁၂၉ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ) ေန႔တြင္ ကူမင္းမွ စတင္ထြက္ခြာၾကသည္။ ျမင္းတပ္၊ အေျမာက္တပ္ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ စားေရရိကၡာပစၥည္းမ်ားကုိ လား၊ ႏြား၀န္တင္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူၾကသည္။ ယန္စီျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္တုိ႔ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မုိင္ - ၃၆၀ မွ် ခရီးေပါက္ေသာအခါ ပါအုိရွန္ (PAO-SHANG) ေခၚ ယုန္ခ်န္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္လာသည္။

ရန္သူတို႔၏ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ

ျမန္မာတို႔ၿမဳိ႕ေတာ္ အင္း၀ကုိ သိမ္းပုိက္ရန္အတြက္ မင္ဂၽြီကိုယ္တုိင္ ဦးစီးေသာ အဓိကစစ္ေၾကာင္းသည္ ၀မ္တိန္၊ သိႏၷီ၊ လားရႈိး၊ သီေပါလမ္းအတုိင္း ခ်ီတက္မည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အာတင္ေအာ (E-ERH-TENG-O) ဦးစီးေသာ အျခားစစ္ေၾကာင္းသည္ မုိင္းေမာ၊ မုိးမိတ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္ရမည္။ စစ္ေၾကာင္း ၂ ခုသည္ အင္း၀အနီးတြင္ တၿပဳိင္နက္ ဆံုဆည္းၾကရမည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀ကုိ တခဲနက္ေသာ အင္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းေခ်မႈန္းၾကမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ မိမိတို႔တပ္မ်ား ေရာက္ေသာအခါ သိႏၷီမွထြက္ေျပး ခုိလႈံလာေသာ ေစာ္ဘြားေဟာင္း၏ အကူအညီႏွင့္ သိႏၷီအား ရိကၡာေထာက္စခန္း ျပဳလုပ္မည္။ ခ်ီတက္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ လုိအပ္သလုိ ရိကၡာေထာက္စခန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။ ၀မ္တိန္ႏွင့္ ကြမ္လုံတို႔ဘက္မွလည္း ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္သြားေသာ တပ္မ်ားအတြက္ စားေရရိကၡာပစၥည္းမ်ား အဆက္မျပတ္ ပုိ႔ေပးရမည္။

တရုတ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာပံု (အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္လုိရင္ (ဒီေနရာကုိ) ႏွိပ္ပါ)

မင္ဂၽြီစစ္ေၾကာင္း

စစ္သည္သူရဲ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ မင္ဂၽြီ (ျမင္းခုံရဲ) ကုိယ္တုိင္ ဦးစီး၍ ခရစ္ ၁၇၆၇၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၉ - ခု၊ နတ္ေတာ္လ) တြင္ ၀မ္တိန္မွ စတင္ထြက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယူနန္နယ္တြင္ ခုိလႈံေနေသာ သိႏၷီေစာ္ဘြားေဟာင္း ေအာင္ထြန္းအား စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေခၚယူလာသည္။ ထုိသူ၏ အကူအညီႏွင့္ သိႏၷီၿမဳိ႕အား ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္ရာ သိႏၷီၿမိဳ႕၀န္ စစ္ေကာင္းသီရိသည္ အားခ်င္းမမွ်သျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ စစ္သည္ အင္အားမ်ားကုိ စုစည္းၿပီးလွ်င္ ရန္သူတို႔ကုိ ဆက္လက္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္ အားလုံးတို႔ကုိ သီေပါေစာ္ဘြားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျချမန္ေတာ္မ်ား ေစလႊတ္၍ ေလွ်ာက္ထား အစီရင္ခံေစသည္။

ျမန္မာတို႔ စစ္ျပင္ျခင္း

ဘုရင္ဆင္ျဖဴရွင္သည္ မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေပါင္းစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။ တ႐ုတ္ဘုရင္သားမက္ ျမင္းခုံရဲ (မင္ဂၽြီ) သည္ ျမင္းသံုးေသာင္း၊ လူသုံးသိန္းကုိ ဦးစီး၍ လည္းေကာင္း၊ ဘုရင့္ညီ စူတာေလာရဲ (TA-AN-TSAN CHU-LU-NA) သည္ ျမင္းသုံးေသာင္း၊ လူသုံးသိန္းကုိ ဦးစီး၍လည္းေကာင္း ခရီးေ၀းလွေသာ ဂႏၶာလရာဇ္မွ စစ္ခ်ီ၍ လာၾကသည္။ (မႏၱေလး - ကူမင္း ၈၅၇ မုိင္ေ၀းသည္) အင္အားမ်ားလွသည္။ လူ၊ ျမင္း၊ စားေရရိကၡာ အခက္အခဲရွိမည္။

နတ္ေတာ္၊ ျပာသုိလသာ ျဖစ္ေသးသျဖင့္ ေကာက္မရိတ္ၾကရေသးေသာေၾကာင့္ သူတို႔အဖုိ႔ ပုိ၍ပင္ ရိကၡာအခက္အခဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေကာက္သစ္မေပၚမီ အေရးေတာ္ၿပီးလွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းမည္။

ရန္သူမ်ားက သိႏၷီေစာ္ဘြားေဟာင္း ငေအာင္ထြန္း၏ အကူအညီ ရေနသည္။ သိႏၷီနယ္မွ စပါး ဆန္ေရရလွ်င္ သူတို႔အဖုိ႔ ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။

ေကာင္းတုံတြင္ ဗလမင္းထင္တုိ႔ ရွိေနၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္ႀကိမ္ကတည္းက ေကာင္းေကာင္းႀကီး ပြဲရၿပီးသူ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။