Sunday, June 16, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၅)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္သြား ျမန္မာ့ စစ္သည္ေတာ္မ်ား

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၂)။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚပမာ ခ်စ္ခင္ေနပါသည္ဟု မည္သုိ႔ပင္ ေျပာေနေစကာမူ UWSA အား ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ ထူေထာင္ အားေပးေနသည္ဆုိေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လ်က္ ရွိေနရာ အမိႏုိင္ငံ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတုိင္း ေတာ္လွန္ေရးသတိႏွင့္ ျပဳမူေနထုိင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ UWSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တရုတ္စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစား ယူသြားသည္ ဆုိေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားက ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ဂ်ိမ္းစာေစာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သံခ်ပ္ကာမ်ားနဲ႔ ရုရွားလုပ္ MI – 17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တဖက္လွည့္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းရာဇဝင္ အဆက္ဆက္ တရုတ္တုိ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ ရိွခဲ့သည္။ ဗ်ဴေစာထီးမင္း လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ နရသီဟပေတ့ လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မင္းေခါင္ႀကီး လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ထူပါရံု နရပတိ လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ပင္းတလဲႏွင့္ ျပည္မင္း လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ တရုတ္တုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ တုိက္ခိုက္ၾကေသာ္လည္း ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ သြားၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကေပမဲ့ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔ ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရပါသည္။

တပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

(က) ပင္မတပ္ - ၀န္ႀကီး မဟာစည္သူအခ်ဳပ္။

(၁) ကသည္း၀န္တပ္။

(၂) သူရဲ၀န္။ 
(၃) ေလးေတာစား။ 
(၄) ပုသိမ္၀န္။
(၅) စေလစား။
(၆) သမႏၱရဲ။ 
(၇) အဂၢရဲ။
(၈) သိခၤပ်ံခ်ီ။
(၉) မဏိခက္။
(၁၀) ေရတြင္းေကာင္းဗုိလ္။
(၁၁) ေရြျပင္းႀကီး။
(၁၂) သမန္သာဗုိလ္။
(၁၃) မင္းရဲေဇယ်ေက်ာ္။
(၁၄) ရန္ငူးသီရိေနာ္ရထာ။
(၁၅) ေညာင္ေျခေထာက္ဗုိလ္။
(၁၆) ျမစ္ေျခစား။ 
(၁၇) လမု္ိင္း၀န္။
(၁၈) ေရႊေတာင္ပ်ံခ်ီ။
(၁၉) ေညာင္ပင္ဒုိင္းဗုိလ္။
(၂၀) ဒီပစက္ေရာင္။
(၂၁) ျပည္လုံးသေရေက်ာ္ေခါင္။
(၂၂) စဲရာကေလး။
(၂၃) ဣႏၵပ်ံခ်ီ။
(၂၄) မဏိေက်ာ္ေခါင္။
(၂၅) ကူတို႔စား။ 
(၂၆) ဗႏၶဳရာဇာ။ 
(၂၇) လက္၀ဲေကာင္းထြတ္။ 
(၂၈) ေျမခြန္၀န္။
(၂၉) မကၡရာဗုိလ္။ 
(၃၀) ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူတပ္တုိ႔ပါမည္။ 


ျမင္းစစ္သည္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ရာမွာ ထိေရာက္တဲ့ လွံရွည္ကုိင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား

စစ္ကဲမ်ား    -- ေျမခြန္၀န္ႏွင့္ မကၡရာဗုိလ္။

အင္အား    -- တုိက္ဆင္ - ၃၀၀၊ ျမင္းသည္သူရဲ ၃,၀၀၀၊ က်န္ ေျခလ်င္ႏွင့္ အေျမာက္တပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယ - ရက္    -- ၁၁၂၉ - ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၅ - ရက္ (ဒီဇင္ဘာ - ဇန္န၀ါရီ) ေန႔၊ အင္း၀မွ စတင္ခ်ီတက္ရန္။

ခ်ီတက္ရာ၀န္ရုိး  -- သုံးဆယ္ - သီေပါလမ္း

(ခ) လက္ယာစစ္ေၾကာင္း - ၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရအခ်ဳပ္။

(၁) မင္းရဲရန္ေနာင္တပ္။
(၂)  ေျမထဲစား။
(၃) ေက်ာက္တလုံးဗုိလ္။
(၄) ဣႏၵပ်ံခ်ီ။
(၅) ေနမ်ဳိးလက္၀ဲေက်ာ္ေခါင္။ 
(၆) ေနမ်ဳိးလက္ယာေက်ာ္ေခါင္။ 
(၇) ေအာင္သာဗုိလ္။ 
(၈) လက္ယာေက်ာ္စြာ။ 
(၉) ရြာသစ္ႀကီးဗုိလ္။ 
(၁၀) ျမင္းေမြးဗုိလ္။
(၁၁) ေနမ်ဳိးနႏၵမိတ္။
(၁၂) ေရႊေတာင္ေဇယ်ေက်ာ္။
(၁၃) ေနမ်ဳိးေက်ာ္ထင္။
(၁၄) ခံေတာဗုိလ္ တုရင္သိပၸ။
(၁၅) တုရင္သစ္။
(၁၆) ပ်ံခ်ီရဲေခါင္။
(၁၇) အေရးလြန္။
(၁၈) ပ်ံခ်ီသူရ။
(၁၉) နတ္စက္ႀကီး။
(၂၀) ၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရတပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

စစ္ကဲမ်ား    -- ေျမာက္ဖက္၀န္ႏွင့္ ေရွ႕၀င္းမႉး တိမ္ၾကားမင္းေခါင္။

အင္အား    -- တုိက္ဆင္ -၂၀၀၊ ျမင္းသည္သူရဲ - ၂,၀၀၀၊ က်န္ ေျခလ်င္ႏွင့္ အေျမာက္တပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယ - ရက္    -- ၁၁၂၉ - ခု ျပာသုိလဆန္း ၇ - ရက္ေန႔ အင္း၀မွ စတင္ခ်ီတက္ရန္။

ခ်ီတက္ရာ၀န္ရုိး  -- ေရႊစာရံ၊ ေညာင္ပင္ႀကီး၊ ေဘာ္ႀကဳိ။

ဆင္ျဖဴရွင္မင္း၏ စစ္ဆင္ေရးျပ ေျမပံု

(ဂ) လက္၀ဲစစ္ေၾကာင္း - လက္၀ဲ၀င္းမႉး ေနမ်ဳိးစည္သူအခ်ဳပ္။

(၁) ဓမၼတာတပ္။ 
(၂) ဗညားဦး။
(၃) ဗလပ်ံခ်ီ။
(၄) တုတ္ရဲဗုိလ္။
(၅) ေက်ာက္ကာဗုိလ္။
(၆) ကတုတ္၀န္။
(၇) စည္တုံးဗုိလ္ တုရင္ေက်ာ္စြာ။
(၈) ပုတၱစံလြန္။
(၉) ဗညားဒလ။
(၁၀) သမိန္စကၠေ၀ါ။ 
(၁၁) ေနမ်ဳိးစည္သူတပ္။ 

စစ္ကဲမ်ား    -- ဥဒိန္ပုညာႏွင့္ စံလွႀကီး။

အင္အား    -- တုိက္ဆင္ - ၁၀၀။

ယ-ရက္        -- ၁၁၂၉ - ခု ျပာသုိလဆန္း ၁၁ - ရက္ေန႔ အင္း၀မွထြက္ရန္။

ခ်ီတက္ရာ၀န္ရုိး    -- မုိးမိတ္ - သိႏၷီ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။