Thursday, June 27, 2013

ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၁၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိရာမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိၿပီး အခန္းက႑ ႏွစ္ရပ္ရွိေနရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီး စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အေနနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ စစ္တပ္ကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ ပညာရွင္ေတြကပါ ႀကိဳးစား ေလ့လာရမယ္။ ႏုိ႔မုိ႔ဆိုရင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိဘဲ ျပႆနာတက္ကာ ႏႈတ္ထြက္ရတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရွ႕ပိုင္းကာလေတြမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို Review လုပ္တာမ်ိဳးႏွင့္ Report လုပ္တာမ်ိဳးေလာက္ဘဲ ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တပ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို စာရင္းစစ္တာမ်ိဳးဟာ တပ္ေတြမွာ UA လုိ႔ ေခၚတဲ့ လက္ရွိ Audit အျပင္ အရပ္ဖက္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးတာမ်ိဳး၊ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး စစ္ေဆးတာမ်ိဳး လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒ့ါအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး (ဝါ) ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာမွာ ဒီမုိကေရစီ အနာဂါတ္တြင္ ဦးတည္ရန္သူအား သတ္မွတ္ေလ့ရွိရာ အရပ္ဘက္ ပညာရွင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ အႀကံဥာဏ္ေပး သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ စာတမ္း၊ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက တခါတရံ စစ္တပ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဘတ္ဂ်က္၊ ဝယ္ယူမႈေတြမွာ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအရ ေဝဖန္ ေထာက္ျပခြင့္ ေပးရင္ ျပဳျပင္လုိက္ပါက ပိုမို ေကာင္းမြန္သြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရမယ္လို႔ အသီးသီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခုက စစ္တပ္ဟာ ျပည္တြင္း ကိစၥေတြထက္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တခ်ိဳ႕ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြ ရွိသလို၊ တခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေတြရွိလုိ႔ တစံုတရာ အတုိင္းအတာထိ ျပည္တြင္းကိစၥတြင္ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ပါဝင္ဦးမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေပးသင့္ပါတယ္။ ရဲအဖြဲ႔ကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥမွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ဝင္ကိုင္လို႔ မရဘဲ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ျပည္တြင္း မႈခင္းကိစၥ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကိစၥ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း အေရးအခင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈ ရုတ္သိမ္းသင့္ၿပီး စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္လွမ္းေရးကိုသာ တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (MI) ဟာ ျမန္မာသမုိင္း အဆက္ဆက္ အာဏာေဇာင္းထက္ၾကတာမုိ႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ဒုကၡေပးသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ရွိသလုိ သူတုိ႔ မရွိပါကလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ နား/မ်က္စိ စံုကန္းကာ တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NIB လုိ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မ်ိဳး ထားရွိသင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတက ကုိ္င္တြယ္မည္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခု ထိန္းေက်ာင္း ေပးသင့္ပါတယ္။ ရဲေတြကလည္း MI ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ ေထာက္လွမ္းေရး ပညာရပ္ကို သင္ၾကား ရယူသင့္ပါတယ္။ ေကာင္းတာက လူေဟာင္းလူသစ္ အခ်ိဳးက် တြဲေပးသင့္ကာ ေနာက္ဆံုးလူသစ္က အစားထုိးၿပီး လူသစ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျဖစ္သည္အထိ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေတာ့ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ MI လုပ္ရပ္ကို တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔လိုမ်ိဳးက ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္း/ စစ္ေဆးေပးရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဤေဆြးေႏြးခန္း တင္ျပေနရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အား အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုးလံုး မပတ္သက္ေစခ်င္ဘဲ သီးသန္႔ ေအးေအးေဆးေဆး ဂုဏ္က်က္သေရရွိရွိ (Professional Army) အျဖစ္ ရပ္တည္သြားေစလိုတဲ့ ဆႏၵ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ ရွင္ႀကီးဝမ္းလည္း ဝင္ၿပီးၿပီ ရွင္ငယ္ဝမ္းလည္း ဝင္ၿပီးၿပီ၊ အုပ္စုိးသူ စစ္အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ အလုပ္ လုပ္ရသေလာက္ နာမည္မရဘဲ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခံေနရလုိ႔ ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္မိပါတယ္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ခြ်တ္ခြ်ံက်ေအာင္ လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္သူလူထုဘက္ မရပ္တည္တဲ့ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရင္နာစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတာမို႔ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ စစ္စစ္ျဖစ္လိုပါတယ္။

အင္ဒုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရွိမ်ားတုိ႔ အျပန္အလွန္ ၿခံဳငံု သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ယခု တင္ျပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ား၊ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဟာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖၚလို႔ ရခ်င္မွရမယ္၊ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတယ္၊ အင္ဒုိႏွင့္ ဆက္စပ္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကရာမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ သဘာဝ၊ ဓေလ့စရိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ ဖြဲ႔စည္း ျဖစ္ေပၚလာမႈ ကြဲလြဲခ်က္ႏွင့္ မတူညီမႈ အေျခခံေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေျပာင္းဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ (Strategic Plan) ကုိ ခ်လာတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး ဆက္စပ္ ေတြးေတာ ႀကံဆႏုိင္ဖို႔ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္သလုိ အေထာက္အကူရဖုိ႔ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။