Monday, June 10, 2013

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္

(Mizzima)

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိထားေၾကာင္း လူသိ ရွင္ၾကား ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အလားတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ကလည္း သူ႔အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေနရာကိုဆက္ခံရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း Irrawaddy မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဓိကဦးတည္ထား၍ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီေလာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သမၼတ ေနရာရယူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္
ႏုိင္ရန္သာ အာ႐ံုမစိုက္သင့္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ကိုက္ညီေသာ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ တန္းတူမႈကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေပးေသာ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို တိတိက်က်ခြဲျခားထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတရာထူးရယူႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အေလးထားေနမည့္အစား၊ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္ခင္ ပို၍ဘက္စံုျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးကို အေလးထား မလုပ္ေဆာင္သင့္ဘူးေလာ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္သူ
ျပည္သားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ပိုမိုအာဏာခြန္အား ရွိလာေစရန္ မႀကိဳးပမ္းသင့္ေပဘူးလား။

အကယ္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အတြက္ အထြတ္အထိပ္ကာလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားလက္ထဲတြင္ ခြန္အားအာဏာ ရွိမေနပါက၊ သို႔မဟုတ္ စြမ္းအားမ်ား အားေလ်ာ႔
ေနပါက၊ ဤေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရေပၚဆီ လူနည္းစုတို႔အတြက္ အခြင့္ထူးခံ အေနအထား ကို ပို၍အားျဖည့္ေပးသည့္သဖြယ္သာ ရွိေစလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပယုဂ္သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း က႑အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ ႏိုင္ငံကိုပံုသြင္းခြင့္ရွိရန္ အာဏာအျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားၾကသည့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားက အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အမွန္ကိုဆိုရလွ်င္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် ပံုမွန္ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝျဖင့္ လည္ပတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အျပည့္အဝ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီတို႔အၾကား အဆင့္အလႊာမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ေနာက္ထပ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးၾကမည့္အခ်ိန္ မလြဲမေသြ က်ေရာက္လာေတာ့မည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္မည့္သူမွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္
ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔က ျပည္သူတို႔၏ အသည္းႏွလံုးကို သိမ္းသြင္း ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( NLD) ျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ႏိုင္ငံသားျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခအေနမ်ား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေလးနက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနပါသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမွာ၊ အထူးသျဖင့္ Human Security ဟုေခၚေသာ လူသား တိုင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈ အာမခံႏိုင္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာေရးတို႔ကို ဆက္လက္ထိခိုက္နစ္နာ ေနဦးမည္သာ
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္၏ ရလဒ္သက္သက္ အေနျဖင့္သာဆိုလွ်င္ေတာ့ လက္ရွိ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မတရားမွ်တမႈမ်ား၊ လူတန္းစား မညီမွ်မႈမ်ားကို ပို၍ ထြန္းေျပာင္ေနေစဖို႔သာ ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။