Thursday, June 6, 2013

အင္အားေကာင္း ႏွစ္ပါတီစနစ္ကုိ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ပီအာနဲ႔ အစားထုိးမလား

(Mizzima)

သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည္မ်ားမွာ အေပၚယံမဲဆြယ္ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေပၚကေတာ့ ေျပာင္းလဲပါရဲ႕ ေအာက္ေျခက လုိက္မေျပာင္း ဘူးဟူေသာ စကားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ လွည့္စားျခင္း၊ ရာစုႏွစ္တစ္ခုစာ အေၾကာက္တရားႀကီးစုိးခဲ့ျခင္း၏ ပုံစံက်ျခင္း၊ မလွန္ရဲျခင္းမ်ားကုိ ျပသည္။ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔ကုိ အထီးက်န္ထားႏုိင္လွ်င္ ၿပီးေရာဟူ၍ အရင္းရွင္ေမြး၊ ဝန္ထမ္းေတြ မက္လုံးေပး
ႏွင့္ ႏွစ္၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ထပ္မံလမ္းလြဲခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ ႏုိင္ငံငယ္တစ္ခုတြင္ အားေကာင္းေသာအစုိးရ၊ ပါးနပ္ေသာအစုိးရ လုိပါသည္။ ဟုိေၾကာက္ရ၊ ဒီမ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ အိမ္က်ယ္အစုိးရမ်ဳိးႏွင့္လည္း မျဖစ္ပါ။


ႏွစ္ပါတီ ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းစနစ္

၂ဝဝ၄တြင္ ျပန္လည္က်င္းပေသာ မူေဘာင္ အသစ္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒၾကမ္းတြင္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာ အပုိဒ္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီအေရး ယုံၾကည္လႈပ္ရွားသူ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႕အား အတုိင္းအတာေလးတစ္ခုအထိ လက္ခံႏုိင္ေစခဲ့ပါသည္။

အခုေတာ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္အာဏာရယူခဲ့ေသာ အစုိးရမ်ားမွဆင္းသက္သည့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး)က ၂ဝ၁ဝ၊ ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရၿပီး လူမ်ားစုအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းထားႏုိင္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၂၊ ဧၿပီလတြင္မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ ေနရာလပ္ (၄၈) ေနရာအနက္ (၄၇) ေနရာႏုိင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ဒုတိယ အင္အားႀကီးပါတီအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေနရာမ်ား ကုိေတာ့ တစ္ေနရာမွ်မေရေသးပါ။ အစုိးရဖြဲ႔ေလာက္ေအာင္ တစ္ဖက္သတ္အႏုိင္ရခဲ့ေသာပါတီက ခြဲေပး၊ ေခၚေပးမွ ရမည့္ သေဘာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒီမုိကရက္ႏွင့္ ရီပတ္ဗေလကင္ ႏွစ္ပါတီ ႀကီးစုိးပါတီစုံ ပုံစံ၊ အဂၤလန္…ျပင္သစ္…ဂ်ာမဏီ စသည့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ လက္ဝဲဆန္ဆန္၊ လက္ဝဲေပ်ာ့လက္ဝဲယိမ္း လစ္ဘရယ္၊ ဆုိရွယ္၊ ဒီမုိကရက္တုိ႔
ေလဘာတုိ႔ႏွင့္ လက္ယာေပ်ာ့၊ လက္ယာစြန္း၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြ…နီယုိကြန္ေတြက တစ္ဖက္ ႏွစ္ပါတီ ႀကီးစုိးပါတီစုံတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံဘာသာေတြ၊ ယေန ့ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး အေနာက္ႀကိဳးကုိင္ သင္တန္းေတြ တြင္ အေကာင္းဆုံးထား သင္ၾကားေဟာေျပာၾကသည္။ ယင္းတုိ႕တြင္ အာဏာရွင္ျဖစ္သြားေၾကာင္း မေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ထု႔ိထက္ပုိ၍ အၿမဲႏုိင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ပါတီစုံ၏ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (LDP) ခ်ည္းႀကီးစုိးခဲ့မႈ၊ စင္ကာပူ၏ လီကြမ္ယူတစ္ပါတီတည္း မေလးရွား၏ မဟာသီယာမုိဟာမက္တစ္ပါတီတည္း။ ယုတ္စြအဆုံး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္မႈတြင္ အာဏာရွင္ ျဖစ္မသြားေၾကာင္း ေတြ႔ၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ တစ္ပါတီႀကီး၊ ႏွစ္ပါတီႀကီးအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ တုိးတက္မႈ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားၾကား ဝင္ေငြခြဲေဝညီမွ်မႈတုိ႔ပင္ ႀကီးမားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အေမရိကန္ ပီအာမဟုတ္

ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ အာဏာရွင္ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ လႊတ္ေတာ္တြင္အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳမႈ Propotonal representative စနစ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္က်င့္သုံးရန္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ထူ ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစု Na tional Democratic Force ( NDF) ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္အရွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌
ေဆာ္ၾသလာသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အထက္တြင္ေျပာခဲ့သလုိ တစ္ပါတီစနစ္၌ပင္ ျပည္သူ႕အသံနာခံ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးႏုိင္မႈမ်ားအားျဖင့္ အာဏာရွင္ေပၚေပါက္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ တ႐ုတ္
ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတြင္ ပါတီငယ္ေပါင္းရွစ္ခု (အစဥ္အလာ သမုိင္းေနရာတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကြန္မင္တန္ ပါတီအပါအဝင္) ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ပါဝင္မႈေၾကာင့္ကား မဟုတ္ပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေနာက္လုိက္ဂ်ပန္တုိ႔၊ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔အျပင္၊ ဥေရာပ အေနာက္ပုိင္း အရင္းရွင္ ဒီမုိကေရစီ သမုိင္းရွည္ၾကာခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္အားႀကီးႏွစ္ပါတီ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈအားျဖင့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္မသြားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ၾကရပါမည္။

''ဟာ ဒါမဟုတ္ဘူး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ပီအာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္မျဖစ္တာ'' ဟူေသာသေဘာ NDF မွ မုိးကုတ္ကုိတုိး စသူတုိ႔ကေရးသားသည္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း
ေရြးျခင္း၊ သမၼတေရြးျခင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပည္နယ္အလုိက္မဲေပးရန္ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္
ျခင္းကုိ ပီအာဟု ဆုိလုိဟန္ရွိပါသည္။

ဒါက လုိရာဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ သမုိင္းအရ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား သေဘာတူစုေပါင္း လ်က္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟု ဖြဲ႕စည္းရေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ဒီမုိကရက္ကုိ ေထာက္ခံသူ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရီပတ္ပလင္ ကင္ကုိေထာက္ခံသူ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ သမၼတေရြးပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္ရေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရအခ်ဳိ႕ ေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သမၼတကုိ ပီအာျဖင့္ ေရြးျခင္းလုိလုိ ေရးသား၍ မရပါ။

မည္သူမဆုိ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ သမၼတေရြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လုိၾကေပမည္။ ထုိအခါ ဒီပါတီက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ဟုိပါတီက ဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ဟု ခြဲတမ္းျပဳရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ပီအာသုံးသည္ ဟု လုပ္ခ်၍ မရပါ။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအတြက္ ပီအာ မထူးျခား

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က အမ်ားစုအႏုိင္ရမည္ဟု ယခုကတည္းက စုိးရိမ္ေနျခင္းမွ အစျပဳလွ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီတုိင္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ေနရာရရွိ တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပီအာကုိ တင္လာျခင္းသည္၊ ပါတီကုိယ္စီေထာင္လာျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမ်ားစြာတုိးခ်ဲ႕ရရန္ရွိျခင္း၊ ျပည္သူတုိ႕တြင္ မိမိကုိယ္စားလွယ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ေမးျမန္း။ စစ္ေဆးရန္မေျပာႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရဘဲ မိမိကုိယ္ မိမိခန္႔သည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာသမွ် ''ခ်ေပးသမွ် လက္ခံရရန္ ရွိျခင္းစသည့္ လူမ်ားစကားမ်ား၊ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္လာစရာမ်ား ရွိပါသည္။

ပီအာ အဆုိရွင္မ်ားသည္ သူတုိ ့လုံးပါးပါးေတာ့မည့္အေနအထားကုိ ကယ္တင္ရွင္သန္က်န္ရစ္ရန္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု
ျပန္လွန္ထိဖန္းေက်ာင္းမႈကုိ ထည့္တြက္မျပေတာ့ဘဲ ယင္းတုိ႔ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ ရသြားပါက အာဏာရွင္ျဖစ္သြားမည္ဟူေသာ တစ္ေၾကာင္း ဆြဲယူဆခ်က္ကုိ အဘက္ဘက္မွျပည့္စုံေသာ ယူဆခ်က္အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းတင္ျပေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဤတြင္ အျပတ္အသတ္႐ႈံးေတာ့မည္ဟူေသာ မေရမရာမခုိင္မာ ေသးသည့္ယူဆခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိအမ်ားစု အႏုိင္ရပါတီကုိ ေျခာက္လွန္႔တုိက္တြန္းဆြဲေဆာင္ မႈျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထုိအခ်က္သည္ အျပတ္မေျပာႏုိင္ေသးဘဲ ပိန္မသာလိမ္မသာ ၄၉ ၊ ၅၁ အခ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတိမူရပါမည္။ ၆ဝ၊ ၄ဝ ျဖင့္ မႏုိင္ပါ။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လွမ္း၍မေျပာႏုိင္ေသးပါဟု ဆုိလွ်င္လည္း ရေနပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအတြက္ ပီအာမပါမသုံးလွ်င္လည္း အမ်ားစုအႏုိင္ရႏုိင္သလုိ၊ ဒုတိယအင္အားႀကီး အတုိက္အခံက ဒုတိယ အင္အားႀကီးအတုိက္အခံပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရာ မ်ား ေနပါသည္။ ဒုတိယက ပထမျဖစ္မလာလွ်င္ မလာဘဲေနမည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။

ပီအာသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ ဘာမွအက်ိဳးမျပဳ၊ ထူးျခားမလာႏုိင္ပါ။ ျပည္သူ႕ပုံရိပ္တြင္ ညစ္သည္ဟု ဆုိးရြားသြားစရာ မရွိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီသည္အဖြင့္အရွင္ o pen and d ynamic ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အင္အားႀကီး တစ္ခုႏွစ္ခု က်န္ျခင္းမွာ သဘာဝျဖစ္သည္။ ခြဲတမ္းသည္ အပိတ္အေသ c lose and static ျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ တုိ႔ သုံးသည္။ ပီအာျဖင့္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာေသာ ဟစ္တလာ၏ပါတီသည္ အမ်ဳိးသား ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒီပါတီ
ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။