Friday, June 14, 2013

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အစၥေရး အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ Mossad ရဲ႕ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္

ေဆာင္းပါးရွင္ - ပီတာဇီမန္း

ပီတာဇီမန္း။ ။ သဘာဝ သိပံၸျဖင့္ ဘဲြ႔ရသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အဆံုးပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ႔ကို သေဘာဝ သိပံၸ ပညာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳသျဖင့္ ကာယလုပ္သားအျဖစ္ ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာရွင္အျဖစ္ အသက္ေမြးသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိညာဥ္ စာတမ္း (၇၇) ကုိ လက္မွတ္ထုိးသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ အရပ္ဘက္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး၌ အမႈထမ္းသည္။ ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း အရပ္ဘက္ ျပည္ပ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ေလသည္။  ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ အစုိးရအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမုိင္းကာလအေထြေထြရွိ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးဌာနတုိ႔ အသံုးျပဳတဲ့ အရာေတြဟာ သေဘာတရားအေနနဲ႔ သိပ္မျခားနားလွပါဘူး။ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းေပးေတြကို သတင္းရရာ ရေၾကာင္း အေျခခံ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ အားလံုးက သံုးၾကပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းဖို႔၊ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ သက္ေသအေထာက္အထား ရဖုိ႔ ပစၥည္း ကိရိယာေတြကို အားလံုးက သံုးၾကပါတယ္။ နည္းပညာအဆင့္မွာပဲ ကြာၾကတာပါ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ သတင္းကြာျခားလုိမႈေတြကို အားလံုးက လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းၾကတယ္။ အထူး အခြင့္ အာဏာကို အားလံုးက က်င့္သံုးၾကတယ္။


ဒါေပမဲ့ ဌာနအသီးသီးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ လံုးဝ ကြဲျပား ျခားနားၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြက တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္က ကာကြယ္ေပးတယ္။ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကေတာ့ သူတို႔ အစုိးရအဖဲြ႔နဲ႔ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္စုကိုသာ ကာကြယ္ေပးတယ္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး ဌာနတို႔ဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ ျဖစ္လာ ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္ဟာ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ ျပည္သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ေနေလ့ရွိၾကတယ္။

အာဏာရွင္ေတြ ဆံုးရံႈးၿပိဳပ်က္ၿပီးေနာက္ အသစ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပဓာန တာဝန္ဟာ လက္ရွိ လွိ်ဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ကို ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါဟာ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အဓိကက်တဲ့ တာဝန္ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ အနည္းဆံုး အေၾကာင္း ႏွစ္ခ်က္ ရွိတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အရင္လမ္းစဥ္ကို ျပန္ဦးမလွည့္ေတာ့ဘူး ဆုိတာ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက စိတ္ခ်ေစႏုိင္တယ္။ လမ္းစဥ္ေဟာင္းနဲ႔ ျပတ္စဲေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား လကၡဏာျပၿပီး ျပည္သူနဲ႔ ကမၻာကို ယံုၾကည္သြားေစတယ္။ ဒါနဲ႔ေတာင္ ဒီအခ်ိန္ထိ ခ်ဳပ္တည္း ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ အထင္ရွားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဟာ ၾကြတက္ လာကာ ဆုိးဝါးတဲ့ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြအနက္ အျမင္သာဆံုးက ဆုိးရြားတဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ပံုစံသစ္ ေပၚထြက္လာ ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အထက္စီး ရသူ လူသစ္ တစ္စုဟာ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ဌာနသစ္ တည္ေထာင္မလား၊ အာဏာရွင္ အစုိးရ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ရွိေနတဲ့ ဌာနေဟာင္းကို ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းမလား ဆုိတဲ့ တာဝန္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။


ၿဗိတိသွ် Mi6 ရဲ႕ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး တံဆိပ္

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ကြဲျပားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေလးခုက အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဓိက က႑ ေလးရပ္ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ျပည္ပ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ျပည္ပ ေထာက္လွမ္းေရး (အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရးလို႔္လည္း သိၾကတယ္)၊ စစ္ဘက္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးဌာန (အရပ္ဘက္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးလို႔လည္း သိၾကတယ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကတယ္။ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတုိင္းအတာဟာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ မတူၾကဘူး။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အဆင့္ဟာ အထက္က စာရင္းအရ ပထမအဖဲြ႔မွ ေနာက္ဆံုး အဖြဲ႔ကို တုိးမ်ားသြားတယ္။ ေနာက္ဆံုး အဖြဲ႔ဟာ သေဘာသဘာဝအရ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဖိႏွိပ္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုလိပ္ အဖြဲ႔သာ ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာင္ ျပည္သူေတြက ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ မေတာ္တေရာ္ လုပ္မွာကို သံသယနဲ႔ သတိထား ၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေၾကာင့္ၾကမႈဟာ ျပည္တြင္း တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနနဲ႔ အမ်ားဆံုး ပတ္သက္တယ္။

ခ်က္ကိုစလုိေဗးကီးယားမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမတုိင္ခင္က ဒီက႑ေတြကို ဆက္လက္ ေဖၚျပမဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ ဒါေတြက ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး ZSGS၊ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဌာနစိတ္ (၁)၊ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဌာနစိတ္ (၃)၊ (စစ္ဘက္ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန VRR လုိ႔လည္း သိၾကတယ္)၊ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဌာနစိတ္ (၂) (ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ဌာန StB လို႔လည္း သိၾကတယ္) တုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္း ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား၊ ေနာက္ေတာ့ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာ သူ႔က႑နဲ႔သူ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန (VZS)၊ (၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ZSGS ဆီက လႊဲေျပာင္း ရယူတယ္)၊ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးရံုး၊ (၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ UZSI လုိ႔ သိလာၾကတယ္။ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန (VOZ) နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုး (UOUD) (အဲဒါက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျပည္ေထာင္စု ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံ သတင္း လံုၿခံဳေရးဌာန ျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ သတင္း လံုၿခံဳေရးဌာန BIS လုိ႔သာ သိလာၾကတယ္) တုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ SIS ရဲ႕ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္

ဒီစာတမ္းတုိေလးမွာ အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး အထူးသျဖင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ အဓိက တင္ျပပါမယ္။ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြအေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထား တစ္ခုကိုေတာ့ ေျပာျပ လိုပါတယ္။ ျပည္ပ လံုၿခံဳေရးအေပၚ အာရံုစိုက္ထားတဲ့ ခ်က္စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနက မိမိအခန္းက႑ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီး ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ ၁၉၈၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းမွာ (ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲအထိ) အာဏာလႊဲေျပာင္း ရရွိထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမွာ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အုပ္စု အမ်ားအျပား ပါဝင္တယ္။ ဒီအုပ္စု ေတြဟာ အစိုးရ စနစ္ တကယ္ေျပာင္းတဲ့ ကာလအတြင္းက်ေတာ့မွ ပီပီျပင္ျပင္ စုစည္း ထြက္ေပၚ လာၾကတယ္။ အရင္အစုိးရနဲ႔ သေဘာကြဲလဲြသူေတြ အထူးသျဖင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ၇၇ (Charter 77)၊ HOS နဲ႔ တျခား အတုိက္အခံ အုပ္စုေတြက ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက ပါဝင္ၾကမဲ့ သူတို႔မွာ လိုအပ္တဲ့ တာဝန္ အားလံုးကို ယူႏုိင္ဖို႔ရာ လူအင္အား နည္းလြန္းေနတယ္။ ဒီအျပင္ သူတို႔မွာ တခ်ိဳ႕တာဝန္ေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ရာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသးဘူး။ ဒီအခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္စိလည္စရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ အေတာ္ေပၚလြင္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္မွာ အတိတ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့ နဂိုတည္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေရာ အသစ္ေပၚလာတဲ့ ပါတီမ်ားပါ ေနာက္လိုက္ ေနရာမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။