Thursday, June 20, 2013

လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည့္ အေျခခံဥပေဒ

(Mizzima)

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံ့ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ယခင္ကထက္ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္မႈ ရွိလာေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ အေျခခံ ဥပေဒအတည္ျပဳခါစ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဝန္း က်င္တြင္ အဓိကပါတီႀကီးတစ္ပါတီက ယင္းအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ကာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အမ်ားအျပားကလည္း အေျခခံဥပေဒကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္က လံုးဝျငင္းပယ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းခရီးတြင္ စီးနင္းစရာယာဥ္အျဖစ္ သေဘာထားကာ ယင္းေဘာင္ထဲမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆီ ဆက္လက္တက္လွမ္းဖို႔ စဥ္းစားလာၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယမန္ႏွစ္က ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၎တို႔ ဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္လိုသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို လက္ခံကာ ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။


မည္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔သည္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို မလြဲမေသြ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟူသည့္ အေျခခံသေဘာထားအေပၚတြင္မူ တူညီသည့္ သေဘာထား ရွိေနၾကၿပီဆိုသည့္ အခ်က္ကမူ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ယခုအခါ လူထုလူတန္းစားကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအေပၚ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး အေလးထား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ား ထပ္မံျပဌာန္းရန္ အပူတျပင္း လုိအပ္ေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိရိပ္မိလာ
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွ ျပန္ၾကည့္လွ်င္မူ လက္ရွိ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒတခ်ိဳ႕သည္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ လည္း ျဖစ္ေစေနျပန္သည္။ ထိုအခါ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတခ်ဳိ႕ကို မလြဲမေသြ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အသစ္တခ်ဳိ႕ ျပဌာန္းျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ရန္မွာ ေျပာသေလာက္ မလြယ္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေရး
ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုေဝဖန္ေနၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အုပ္စုႏွစ္စုခြဲထားၿပီး ပထမအုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္
ေထာက္ခံမႈရပါက ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဒုတိယအုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အပိုဒ္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက အထက္ကလို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ မၿပီးေတာ့ပဲ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲပါ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိသူ၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ဥပေဒလိုမ်ိဳးမွာ ဒုတိယအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမပိုင္းျခားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္း ယင္းဒုတိယ အုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို မလြဲမေသြ ျပင္ဆင္ၾက ရမည္သာျဖစ္သည္။ အေျခခံရမည့္ သေဘာထားမွာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အက်ဳိး၊ လူတစ္စုအက်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဥပေဒမျဖစ္ေစဘဲ မိမိတို႔ျပည္သူအားလံုး၏အက်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ဖို႔သာ အေရးႀကီးေပသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရွ႕သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေရး
ျပည္သူျပည္သားမ်ား လိုလားသည့္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္ ရွိသည့္တိုင္စည္းလံုးမႈရွိစြာ တိုးတက္မႈသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းကလည္း မုဒိတာပြားႏိုင္မည့္ရလဒ္ ေပၚထြန္းေရးမွာ အေျခခံ ဥပေဒကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳျပင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားအ့ံမထင္ပါ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။