Wednesday, June 26, 2013

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕ ဥပေဒမ်ား

(Mizzima)

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုတိုင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ဳိးေပေလာ ... ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနသည္။

လက္ပံေတာင္းရွိ ေၾကးနီမိုင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသူသုံးဦးကို ဖမ္းဆီးရမ္းဝရမ္းအမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမွာင္လႊမ္းခဲ့သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ပို၍ ေသခ်ာလာသည္ဟု ေျပာရပါမည္။


Generation Wave အဖြဲ႔ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမိုးဃ္ေသြး၊ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ ကိုေဝလုႏွင့္ ကိုေဝမွဴးသြင္တုိ႔က မံုရြာႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသသို႔ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ေ ဒသခံဆႏၵျပသူမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုလို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔ကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ''ျပည္သူလူထုကို ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္ေစသည္'' ဟု ရည္ညႊန္း၍ ဖမ္းဆီးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုေဝလုက မၾကာေသးမီက က်င္းပခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြင္ ေျပာၾကားရာ၌၊ ဤသို႔ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ ထုန္ျမန္မႈသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း၊ သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရာေရာက္
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားမႈ မရွိလွပါ။ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစသည့္ မ်က္ႏွာဖံုး ေခါင္းစဥ္မ်ား
ေအာက္တြင္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကို သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳရမည့္အစား၊ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ဘရာဇီးႏွင့္ တူရကီတို႔တြင္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရဲမ်ား၏အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ကို ျမင္ေတြ႔ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ကီးစတုန္း XL ပိုက္လိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိစၥ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ရဲမ်ားကအၾကမ္းဖက္၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွသာမဟုတ္၊ က်န္ ကမၻာ့ေနရာမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသတိေပးေနမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရတြင္ မၾကာေသးမီက ခံစားရရွိလာသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားကို သူတို႔၏ နစ္နာခံစားခဲ့ ရမႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု မီးစိမ္းျပလိုက္သည့္ႏွယ္ ရွိပါသည္။ ယခု ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခံရသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေျခအေနက ထုႀကီးထည္ႀကီးႏွင့္ ရွိေနသည္။ မလြတ္လပ္မႈမ်ားကို တစ္စြန္းတစ္စ
ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွလာသည့္ ယခု ဖိအားမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမွာင္ေခတ္ရွိ
ေနဆဲဆိုသည့္ လက္ေတြ႔အမွန္တရားကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီမွာမ်ားစြာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တစ္ခ်ိန္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီက ဟန္ျပသာရွိေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လက္ပံေတာင္းရွိ ေၾကးနီမိုင္းမ်ား ျပႆနာသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထာင္ေသာင္းခ်ီရွိေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာထဲမွ၊ အတိတ္ကုိတူးဆြရင္း ႏိုင္ငံကိုလႈပ္ခါေစခဲ့သည့္
ျပႆနာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ အစဥ္တစုိက္ ရင္ဖြင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔အတူ ထိုနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တရားနည္းလမ္းက်သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကိုသာ ကိုင္စဲြဖို႔ လိုအပ္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းစာနယ္ဇင္း နယ္ပယ္အေနႏွင့္လည္း ျပည္သူတို႔၏အခြင့္အေရးကို စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ကာကြယ္မႈေပးၾကဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။