Friday, October 3, 2014

သမၼတမိန္႔ခြန္းႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးဇာတိ႐ုပ္

ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း 2 October 2014
စကား.. စကား ေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ၊ ႏႈတ္တစ္ရာစာတစ္လံုး ဟူေသာ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္မိသည္။ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေနသည့္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးဇာတိ႐ုပ္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနမည့္ မိန္႔ခြန္းကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ထုတ္လႊင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သမၼတ၏ လစဥ္ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (အင္န္စီစီတီ) တို႔အၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲႏိုင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေသာင္မတင္ေရမက်ျဖစ္ေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံမ်ား ကြက္က်ားမိုးရြာေနသည့္ကာလႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ေနေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေလးအနက္ထား နားေထာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ဟု သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ မည္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနသည္၊ ေရွ႕တြင္ မည္သည့္အဆင့္မ်ား ရွိေနသည္တို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ေပ။ အကယ္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရက ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္၌ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ ပကတိအေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။

ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ မည္သို႔ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သတ္မွတ္ထားသည္တို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရး ႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏြံနစ္ေနေသာ ေအာက္ေျခတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီး၏လက္ထဲတြင္ ဘာမွ်ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည္မွာ သိသာျမင္သာသည္။ အကယ္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးတြင္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔တြင္သာ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေဆာ္ဩျခင္းထက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ သမၼတ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပိုမိုတြန္းအားေပးရမည့္သေဘာသာ ပိုကဲမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သီးျခားစီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး လတ္တေလာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဖုအထစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေစသင့္သည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုိမိုထိထိေရာက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို မတရားအသင္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္အမိန္႔တို႔ကို အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ႏိုင္ေလ ပိုမိုထိေရာက္ေလျဖစ္မည့္ဘက္ကို ဦးတည္ေနသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ထုဆစ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔စတင္ႏိုင္မွသာ ၾကားကာလႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မႈႏွင့္ ညင္သာေသာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ေရရာေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို သတိျပဳမိေစလိုေၾကာင္း သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ သတိျပဳေစလိုေၾကာင္းဟု သံုးႏႈန္းသျဖင့္ ေယဘုယ် သတိေပးသည့္သေဘာဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ သမၼတအေနျဖင့္ အဆိုးဘက္ဦးတည္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဆိုလွ်င္ အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် သိရွိႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္အသံမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းၾကားနာသင့္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိသည္။

အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မျငင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ျခင္းကို ၾကားကာလႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မႈ ညင္သာေသာႏိုင္ငံေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးသပ္ထားသည္မွာ ေၾကာင္းက်ဳိးခိုင္လံုမႈမရွိဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၾကားကာလႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈသည္ မေရမရာျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု မည္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳသံုးသပ္ထားသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ျပင္ဆင္မႈကာလကို တစ္ႏွစ္နီးပါး ယူခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္သည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမ်ားႏွင့္ ဗ်ာမ်ားေနမည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ထုဆစ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မျဖစ္မေနက်င္းပရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုျခင္းမွာ ေၾကာင္းက်ဳိးခိုင္လံုမႈ မရွိပါ။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မႈကို မေရရာ မေသခ်ာျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္ေျခ အလွ်င္းမရွိေပ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မစႏိုင္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔၏ ေရရာေသခ်ာမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ သေဘာေကာက္ခ်က္သည္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈ ကင္းလြတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရရွည္အျမင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္လိုသည့္သေဘာႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္။ အဆိုပါေကာက္ခ်က္သည္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္ကိုင္သည့္ သေဘာ၊ ဖိအားေပးသည့္အသြင္ေဆာင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေစၿပီး ခဲေလသမွ် သဲေရက်ကိန္းဆိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေဆာ္ဩလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။