Wednesday, November 19, 2014

ျမန္မာစစ္တပ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျပန္ၿပီလား

(Eleven Media Group)ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က လာေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လံုးဝၿပီးစီးျခင္း မရွိေသးဘဲ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


သူ၏ေလသံသည္ ယခင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ခရီးစဥ္တုန္းကထက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ နည္းေနသည္ကို သိသာစြာ ေဖာ္ျပေနသည္။ မၾကာေသးခင္က က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုထားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေယာင္ေဆာင္အရပ္သားအစိုးရသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္ခန္းရပ္ၿပီးေနာက္ လစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ျပေနသည္ဟု ထိုစဥ္က ထင္ခဲ့ရသည္။အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား အေျမာက္အျမား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ အတိုက္အခံတို႔ႏွင့္ ပါဝါခြဲေဝေရး၊ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဆက္ဆံေရး၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရး စသည့္အဓိကအေရး အားလံုးနီးပါးတြင္ တိုးတက္မႈက ရပ္ဆိုင္းေနၿပီျဖစ္သည္။


စစ္တပ္က အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ထပ္မံတင္းက်ပ္လာေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။


၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွ႕ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေသာ သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တပ္မေတာ္သည္ မၾကာေသးခင္လမ်ားအတြင္းက သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာလာခဲ့သည္။


ထိုတပ္မေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္တိုင္ရယူထားေသာ အထူးအခြင့္အာဏာကို ပိုမိုက်င့္သံုးလာ႐ံုသာမက ထိုအာဏာကိုပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခင္က ကိုယ္ရံေတာ္၊ အလြတ္တန္းဂ်ာနယ္လစ္ ကိုပါႀကီး မၾကာေသးခင္က အသတ္ခံရမႈသည္ သိသာထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုပါႀကီးသည္ ေအာက္တိုဘာအေစာပိုင္းတြင္ စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈကို ခံခဲ့ရၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ အေစာပိုင္းက ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈကို ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ကိုပါႀကီးသည္ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားစဥ္ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သံုးပတ္အၾကာတြင္မွ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။


အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကိုပါႀကီးအေလာင္းကို စစ္ေဆးရန္ ျပန္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏႐ုပ္ပ်က္ေနေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး လူထုက နာၾကည္းေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားက ကိုပါႀကီးသည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သံသယကို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္ရပ္က စစ္တပ္၏ ဝိုင္းရံခံထားရေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္ဟု ထင္ရသည္။ စစ္တပ္သည္ ယင္းအမႈကို အရပ္ဘက္တရား႐ံုး၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ျပဳဖြယ္ မရွိေပ။ လိုအပ္ပါက စစ္တပ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ကာကြယ္ရန္ ၎၏တပ္မွဴးမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ “စစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္”။


အရပ္ဘက္ကို ႀကီးၾကပ္မႈေပးျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ထိပ္တန္းစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးသံုးဦးသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း အမည္တပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တရားစီရင္မႈသည္ စစ္တပ္၏စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အတိတ္ကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေနရာတက်ျဖစ္သည္။


ယေန႔အေရးသည္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမည္လားဟု သိပ္အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရမည့္အေရး မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္က ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔သာ လိုေတာ့ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ဆန္႔က်င္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္၏က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ရန္က ပိုအဓိကက်သည္။


ယင္း၏ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားကိုက္တံတစ္ခုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ပါလီမန္ကခန္႔ထားေသာ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တုိးတက္မႈရွိမရွိႏွင့္ ယင္းကိုမည္သုိ႔မည္ပံု တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ဆုိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ထံမွ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သီးျခားအသနားခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ အပိုဒ္ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွ လက္မွတ္ေပါင္း ငါးသန္းကို စုေဆာင္းခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ေရးအပိုဒ္ အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကသေဘာထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ပါလီမန္တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈလုိအပ္သည္။ ပါလီမန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒအရ ရယူထားေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကုိ ဗီတုိအာဏာေပးထားသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။ ၎အျပင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ၌ မဲအမ်ားစုရရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ အလြန္အမင္း ျမင့္မားျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းတုိ႔အေပၚ လႊမ္းမိုးထားေသာ အပိုဒ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းအပါအဝင္ မည္သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမဆုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။


လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ ပါလီမန္တြင္ ျငင္းခုံမႈမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္မည္ဆုိသည့္ အပိုဒ္ကို ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ မည္သည့္အခါတြင္မွ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈကို ရရွိပါက ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေဒသမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုလားေနပံုရသည္။ မၾကာေသးမီက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေစးမကပ္မႈသည္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးထြားလာေနေသာ မလံုျခံဳမႈ လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ သေဘာထားတင္းမာလာေသာ အႏၱရာယ္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ နိမိတ္မေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာက စစ္အစိုးရေဟာင္း၏ လက္ခြဲျဖစ္ေသာ အာဏာရျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပိုဒ္ကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အေျခအေနအရ အတည္ျပဳေပးရန္ အာမခံေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။


လစ္ဘရယ္က်ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ ကနဦးကာလအတြင္း စစ္တပ္သည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမ်ားေနာက္သို႔လိုက္ရန္ ဂ႐ုျပဳခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းမွလြဲ၍ ကိုယ္တုိင္က စစ္တပ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အာခံမႈနည္းပါးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အား အကူအညီေပးေနသည့္ အႀကီးတန္းအၾကံေပးမ်ားစြာ၏ အဆုိအရ သမၼတႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ သဟဇာတျဖစ္မႈ တုိး၍တုိး၍ ပ်က္ယြင္းလာေနသည္ဟု သိရသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားစြာတုိ႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပို၍တင္းမာသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏စတုိင္ႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။


ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (N.D.S.C) ၏ အခန္းက႑ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိလာသည္။ N.D.S.C သည္ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးပါသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အရပ္သားအစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းယူခြင့္ အပါအဝင္ အတုိင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွေသာ အာဏာကို ရယူထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ ပါလီမန္ျငင္းခံုမႈမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပါလီမန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံု လစ္လပ္ပါက N.D.S.C တြင္ ပါလီမန္ကို ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳခဲ့သည္။


ယင္းအဆုိျပဳခ်က္သည္ သီးျခားကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါက ယင္းသည္ စစ္တပ္က သူ၏ဩဇာအရွိန္အဝါကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္မွ်သာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေရႊ႕ကြက္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထားပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာထင္ျမင္ခ်က္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကိုပင္ အထူးတလည္ ထည့္မတြက္ဘဲ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို မာမာထန္ထန္ ျပသလုိက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ေလးၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအသစ္သည္ အေဟာင္းႏွင့္ပို၍ပို၍ ျပန္တူလာေနေလၿပီ။


(ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ The New York Times သတင္းစာ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ဦးမင္းဇင္၏ Return of the Myanmar Military? ေဆာင္းပါးကို ေဆာင္းပါးရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။