Tuesday, November 4, 2014

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ေနရသလဲထက္ျမက္ 4 November 2014

စစ္ အာဏာရွင္မ်ား သည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပီပီ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စစ္ေရး အျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္၏။ ယခုမိမိတုိ႔ အေျခအေနမွာ ခုိင္မာေတာင့္ တင္း ေနေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးရန္ မလုိေပ … သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကို အေျခခံၿပီး မည္သူႏွင့္မဆုိ ေတြ႕ဆုံ ခ်င္မွ ေတြ႕ဆုံေပမည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာမွာ ဗုိလ္သန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေလသည္ . . . ~~~~~~...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးသည္ “နတ္ႀကီးသည္”ဟု ေျပာရေလမလား မသိ။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သည္ ကနည္းၿပီး မေအာင္ျမင္သည္က မ်ားေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ သမုိင္းတြင္ တန္းတူ ညီတူ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မွန္သမွ် ပ်က္သြားတာ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါ သည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ ေတာင္းဆုိၾက သည္တြင္လည္း အင္အား ေကာင္းသူမ်ားက သာ ေတာင္းဆုိ ၾကသျဖင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အင္အားနည္းသူက အင္အားေကာင္းသူကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွ ျဖစ္ေျမာက္ေလ သည္။ ဂ်က္ဖနာကၽြန္းမွ တမီလ္က်ားအဖြဲ႕ကုိ မႏွိမ္နင္းႏုိင္သည့္ သီရိလကၤာ အစုိးရသည္ တမီလ္က်ား အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာခဲ့ရေလ သည္။ ေနာက္ဆုံးကုန္းေရာ၊ ေရေရာ၊ ေလေရာ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ကာ အရပ္သား ျပည္သူေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး အသက္ေပးၿပီးမွ တမီလ္က်ားတုိ႔ကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္း ေလေတာ့ သည္။ နီေပါျပည္တြင္းစစ္၌မူ ထုိသုိ႔မဟုတ္။ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမာ္၀ါဒီတုိ႔က အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ အင္အားသုံးခ်ဳိး တစ္ခ်ဳိးေလာက္ ရွိသလုိ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံ မႈလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ခဲ့ သည္။ ေမာ္၀ါဒီမ်ားဘက္မွလည္း လက္နက္ စြန္႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ေျမေပၚ တက္လာခြင့္ကုိ သေဘာတူသလုိ အစုိးရ ဘက္မွလည္း ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဘုရင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ သေဘာတူ ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ အတုိက္အခံမ်ားက ေတာင္းဆုိၿပီး အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က ျငင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ အတုိက္အခံမ်ား၏ အင္အားက သူတို႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ ေလေလ အာဏာပုိင္မ်ားက လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ အျပဳတ္တုိက္ေရးသာ ေခါင္းထဲရွိခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးကုိ ဖဆပလ လက္ထက္ကလည္း လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလဲပါဟု လက္နက္ခ်ေရး လမ္းစဥ္ကုိသာ ဦးႏု အစုိးရက တင္ၿပီး ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္လုိ အဖြဲ႕က လက္နက္သာ စြန္႔ခဲ့ရၿပီး အစုိးရက ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္းက်ိတ္၍ ေဆြးေႏြးေသာ က်ိတ္၀ုိင္းမ်ားသာ ရွိခဲ့ေလသည္။ အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ပြဲကား ေအာင္ျမင္သည္၊ မေအာင္ျမင္သည္ထား။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရ အာဏာကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေသာ တပ္အင္အား ႀကီးႀကီးမားမားမရွိ၍ အစုိးရဘက္က တစ္ဖက္စီးနင္း ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္လုိက္သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၈၀ က လား႐ႈိးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအးကုိႏွင့္ ဗကပ ဘက္မွ သခင္ေဖတင့္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျပန္သည္။ အစုိးရဘက္မွ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခ်င္သည္ထက္ တ႐ုတ္ အစုိးရဘက္မွ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္၏။ ထုိစဥ္က ဗကပမွာ အထုိက္ အေလ်ာက္ အင္အားရွိေသာ္လည္း မဆလ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ကုိ အာဏာ လက္လႊတ္ ေလာက္ေအာင္ အႏၲရာယ္ မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဗကပတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လက္မခံခဲ့ေပ။ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဆြးေႏြး သေဘာတူၿပီးမွ ပ်က္သြားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဗကပ ေတာင္းဆုိသမွ် အားလုံး လက္မခံဘဲ မိမိတုိ႔ တင္သြင္းသမွ် လက္ခံမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ဗကပ တင္ျပသည္မွာ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ မဆလပါတီက က်င့္သုံးေပးေရးျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ေပးၿပီး ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရမည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဗကပမွာ ေျမေပၚတက္မည္။ လက္နက္ စြန္႔မည္ပါတီ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္သည္။ အလြန္က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ၊ အစုိးရကုိလည္း ကုိယ္စားျပဳေသာ ဗုိလ္ေအးကုိ ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ (၁) ဗကပ ပါတီ လုံး၀ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္။ (၂)ဗကပ၏ စစ္တပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္။ (၃) ဗကပ စစ္တပ္၏ လက္နက္အားလုံးကုိ အစုိးရထံ အပ္ရမည္။ (၄) ဗကပ ယခုရွိေနေသာ နယ္ေျမ အားလုံး သိမ္းပုိက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ၾသဇာခံနယ္ေျမမ်ား အားလုံးကုိ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ လက္ေအာက္တြင္ထား ရွိရမည္။ (၅) ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က လုံး၀လက္မခံ။ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီတစ္ခု တည္းသာ ရွိရမည္။ (၆) ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ား ႏုိင္ငံေရး လုပ္လုိလွ်င္ မဆလ ပါတီ ထဲ၀င္ေရာက္ကာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ (၇) အစုိးရ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္ အားလုံး လုိက္နာရမည္စေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထုိေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ပ်က္သြား ရပါသည္။ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္ လည္း ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ မရွိခဲ့ေပ။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ၾသဇာႀကီးေသာ ကာလက ဗုိလ္ခင္ညြန္႔သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရလာသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ သည္။ တခ်ဳိ႕လက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ လာ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္ေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲကာ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္ရွိေနၿပီး တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ ညိႇညိႇႏႈိင္းႏႈိင္း လုပ္လာႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္ဟုဆုိရမည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိကား မတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေသးေပ။ အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က အဓိကက်ဆုံးျဖစ္၏။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္လွ်င္ မိမိတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေလွ်ာ့ေပးရမည္။ မိမိတုိ႔သာ မွန္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေ၀းသထက္ ေ၀းေနေတာ့မည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ အတုိက္အခံမ်ားက အခုိင္အမာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္မွာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၈၈ တုိက္ပြဲႀကီးက ျပည္သူလူထု၏ အင္အားကုိ ျပသႏုိင္သည္ကုိ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ သိျမင္ သြားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ား (NLD ႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆုိလုိသည္) ေနာက္တြင္ ျပည္သူမွာ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ရွိေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရသည္ ၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပ ေပးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သစၥာမဲ့၊ ကတိဖ်က္ကာ အာဏာကုိ မေပးခဲ့ေပ။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိး၌ အတုိက္အခံမ်ားက သူတုိ႔အင္အားကို သူတုိ႔ ပုိယုံၾကည္လာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္း ဆုိေသာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို လုံး၀မပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗုိလ္သန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ ေမာင္ေအး၊ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကား မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ ၃ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆုိျပန္သည္။ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NLD ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေရး ျဖစ္သည္။ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးေရးကုိ အဓိက ထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က အတုိက္အခံမ်ားမွာ အျပင္းအထန္ ေခ်မႈန္း ခံေနရသည္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားဆုိလွ်င္ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ က်ခံေနရကာ တခ်ဳိ႕မွာ နယ္စပ္ႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနၾကရသည္။ အင္အားအရ စစ္အစုိးရမွာ အသာစီးတြင္ ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူကုိ သူတုိ႔ထင္သလုိ ဖိႏွိပ္ထားႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားမွာမူ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံ တုန္းကလုိ အေျခအေနမရွိဟု ယူဆထားသျဖင့္ ၃ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့၏။ စစ္ အာဏာရွင္ မ်ားသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားပီပီ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္၏။ ယခုမိမိတုိ႔ အေျခ အေနမွာ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္း ေနေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ မလုိေပ။ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကို အေျခခံၿပီး မည္သူႏွင့္ မဆုိ ေတြ႕ဆုံခ်င္မွ ေတြ႕ဆုံေပမည္။ ထုိ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ဗုိလ္သန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေလသည္။ ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ သူေမြးထုတ္ထားေသာ လူမ်ားကုိ က်ဳိးႏြံေအာင္ ေမြးထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိ၏။ ဗုိလ္ေန၀င္းလုိ အေပၚစီးက ဟိန္းေဟာက္ကာ ေမြးျမဴထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္မ်ားမွာ သူအနားယူသြားေသာ္လည္း သူ၏ လႊမ္းမုိးမႈက ရွိေနဆဲ၊ သူ၏ အမိန္႔သည္ တည္ၿမဲေနဆဲ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပါမည္ဟု ဟိတ္တစ္လုံး ဟန္တစ္လုံးျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ စစ္ဗုိလ္ တစ္ျဖစ္လဲ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိသည့္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ထုိလမ္းေၾကာင္းမွာ ယခင္က ဗုိလ္သန္းေရႊ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္း၊ ဗုိလ္သန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီေပါင္းစုံ ေတြ႕ဆုံလွ်င္ သဘာ၀ က်သည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ျငင္းပယ္သည္မွာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရမွာ ေၾကာက္လုိ႔လား။ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ရမွာ မလုိလားဘူးလားဟု သံသယ ျဖစ္စရာ ရွိပါသည္။ စစ္တပ္က ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ေပးႏုိင္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (လူထုက မေရြးေသာ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) စစ္ဗုိလ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေျဖေပးလုိက္၏။ ၅၉(စ)ကုိလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ျပင္မေပးႏုိင္ဟု အေျဖေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရးမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ သူတို႔၏ ေညာင္ႏွစ္ပင္ စီမံကိန္းအရ ထုိအခ်ိန္က လြတ္က်န္ သြားေသာ PR စနစ္ အတည္ျပဳေရးကုိ ယခုလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အသည္းအသန္ အတည္ျပဳခ်က္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္။ အလံ႐ွဴး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အလံ႐ွဴး စာေရးဆရာမ်ား၊ အလံ႐ွဴး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေ၀းသြားၿပီလား ဟု အားေလ်ာ့ေနသလုိ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ မွာလည္း မေရရာေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ရွိတုန္း ျပည္သူကို အခုိင္အမာ စည္း႐ုံးဖုိ႔သာ လုိပါေတာ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။