Wednesday, November 19, 2014

တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေခတ္ ေျပာင္းခ်ိန္တန္ၿပီ

(ဧရာ၀တီ)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္း ယခုအပတ္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၾကရာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား အား ဦးတည္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မည့္ အေရး တားဆီးထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခရာက်ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆  မျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုျပီး အကယ္၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပိဳကြဲပ်က္စီးသြားမည္ဟု သတိေပးျခင္းသည္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္မည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးျခင္းပင္။


၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းအား အနာဂတ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ကတိေပးထားခဲ့ျခင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္ေနရာက ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ယုံရခက္ သြားေပျပီ။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္မႈ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ရင့္က်က္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္သူကို အသုံးခ်ေနျခင္းတို႕က ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ၿငိမ္ ေခ်ာေမြ႕မႈကို အႏၱရာယ္ ရွိေနဆဲအေျခအေန” ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းသည္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႏွင့္ အဆုံးစြန္ဆိုရလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႕၏ စိတ္ေစတနာမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳရာ က်ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေရွ႕ဆက္မတိုးဘဲ ရပ္တန္႕ေနျခင္းသည္ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ယခုအခ်ိန္ ေပၚထြက္လာေနသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုက လိုလားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘဲ မွ်တမႈ ကင္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ထိန္းထားလိုသည္သာမက အာဏာကို ပို၍ပင္ လိုအပ္လာေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ (ကာလုံ)က လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အႀကံေပးႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထပ္ျဖည့္လိုေသာ အခ်က္မ်ား တင္သြင္းလာျခင္းကလည္း သက္ေသျပေနသည္။ ယင္းအခ်က္က အနာဂတ္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌သာ ရွိေနရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနသည္။ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာမမခံႏိုင္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုေနေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးမွ ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သေဘာတူလိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွသာ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရိပ္မိုးေနသျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစံုတရာ ရႏိုင္ေရး အလွမ္းေဝးေနမည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် အျငင္းမပြားၾကေတာ့ေပ။ 

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းလ်င္ပင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေနျပီဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံသား အားလုံး၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဆႏၵျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳေခတ္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုအခ်ိန္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေနာက္က်န္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား “သူမ်ားတလွမ္းလွမ္းရင္ က်ေနာ္တို႕က ေလးငါးဆယ္လွမ္း လွမ္းႏိုင္မွ” ဟု တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းကို သတိရမိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူမ်ားႏွင့္အမီလိုက္ႏိုင္ေရး ယခုအခါ ေလးငါးဆယ္လွမ္းမွ်မက လွမ္းရေတာ့မည္မွာ ေျပာစရာပင္ မလိုေခ်။ ထိုသို႕ လွမ္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံကို တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့ေပးခ်ိန္ တန္ျပီဟု တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။