Monday, May 19, 2014

ႏိုင္ငံေတာ္ ၾကည္ညိဳပ်က္ေစသတဲ႕လား ?

ပေလတိုး၏ ( STATE AND DIGNITY) ဆိုေသာ စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္…
 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အီးယူ အကူညီရေရးအတြက္ ေျခာက္လက္ၼလ်ာအား မုန္႔က်ိဳးလိမ္ကဲ႔သို႔ ေျဗာင္လိမ္ေလသည္။ ၂၀၁၄ တြင္ နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတဦးမွပင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ မရိွရ ဟု အာမခံခဲ႔၏။ သို႔ေသာ္ (၅၀၅) ခ သည္႔ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမဟုတ္ပါက ဦးသိန္းစိန္ အေမလင္၏ ခ်ဲနံပါတ္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေပမည္။လက္ရိွ ျမန္မာျပည္တြင္း၇ိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အာဏာပိုက္ထားေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ၾကည္ညိဳျခင္းဆိုေသာ အပိုင္း (၂) ပိုင္းအား လံုးေထြးကာ ေရာခ်၍ လက္နက္မဲ႔ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ ရဟန္းသံဃာႏွင္႔ ဘာသာမတူသူ လူမ်ိဳးကြဲျပာသူအားလံုးတို႔အား ႏိုင္ထက္ စီးႏွင္း အင္အားလက္နက္ အလံုးရင္းျဖင္႔ ျပသနာ အရပ္ရပ္အား အဓမၼေျဖရွင္း အႏိုင္ယူေနသည္မွာ မွန္ပါသေလာ ဆိုသည္႔ အခ်က္အား ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ျပပါအံ႕…………
(၅၀၅ ခ) အား ေလ႔လာေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယဥ္ေက်းစြာ ေကာက္ခ်က္ဖြင္႔ေလ၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင္႔ ၾကည္ညိဳမွဳအား ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေလ႔လာခ်င္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ အခ်က္ (၅) ခ်က္ေတြ႔ရသည္…

(၁) သတ္မွတ္ရာ ေဒသအတြင္း ေနထိုင္ေနေသာ မႏုသမ်ားႏွင္႔ ေရေျမေတာေတာင္ ေဒသႏၱရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းမွဳပါ၀င္ေလသည္။

(၂) ထိုသို႔ တည္ရိွေနေသာ ေဒသတြင္းမွ စီရင္ထံုးဖြဲ႔မွဳႏွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ တို႔သည္ ဓမၼသတ္၀ိဟာရျဖင္႔ တြဲဖက္ေလသည္

(၃) ထိုစီရင္ထံုးဖြဲ႕မွဳ အရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ ထိုသတ္မွတ္ေဒသတြင္းမွ ေပါက္ဖြားကာ ထိုေဒသ၏ လူ႕ယဥ္ေက်းမွဳ ျပဌာန္းခ်က္အရ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လူသားတို႔၏ က်င္႔၀တ္အရ တန္းတူစြာ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမွ ဆင္းသက္ေလ၏

(၄) အဆိုပါ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒသည္ တည္ရိွရာ ေဒသတြင္း၇ိွ မႏုသ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အႏွစ္သာရ ကိုယ္က်င္႔တရားမ်ားျဖစ္၏

(၅) ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵ စစ္စစ္မွန္မွန္ျဖင္႔ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အဆိုပါ အႏွစ္ရသ ဥပေဒသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးေနထိုင္ေသာ သတ္မွတ္ပါ ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ တေျပးညီခံစားခြင္႔ႏွင္႔ ဥပေဒအက်ိဳးရလဒ္အား ကြဲျပားျခင္းမရိွပဲ လူတိုင္းတြင္ သံုးစြဲရယူ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရိွျခင္းသည္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။

အဆိုပါ အခ်က္ (၅) ခ်က္အားလံုးအား ခ်ံဳၾကည္႔ေသာ္.. ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သတ္မွတ္ရာ ေဒသအတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတို႔အားလံုး အညီမ်ွပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး…အဆိုပါ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကသာလ်င္ ၄င္းတို႔၏ ျဖစ္တည္မွဳအရ တည္၇ိွေနၾကေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ သေဘာသဘာ၀ႏွင္႔အညီ ျပဌာန္းေရးဆြဲထားေလေသာ ဥပေဒ က်င္႔၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင္႔ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေသာ ဥပေဒ အရပ္ရပ္အားလံုးတို႔၏ အက်ိဳးရလဒ္အား အညီမ်ွ တန္းတူ ခံစားပိုင္ခြင္႔ရိွၾကျပီး အနိမ္႔အျမင္႔ အေရာင္အဆင္း ယံုၾကည္သက္၀င္မွဳပံုစံမ်ား ခြဲျခား၍ ကြဲျပားစြာ ခံစားပိုင္ခြင္႔ မရိွၾကျခင္းကိုသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ထိုေနာက္ ၾကည္ညိဳမွဳ ပိုင္းဆိုင္ရာအား ဆက္လက္ ေလ႔လာေစခ်င္သည္။ 
ၾကည္ညိဳမွဳဆိုေသာ အရာသည္ကား အမွန္အသိသဒၵါစိတ္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ လြတ္လပ္မွဳ ယံုၾကည္မွဳ တရားမ်ွတမွဳ တန္းတူရည္တူ ခံစားပိုင္ခြင္႕ရရိွမွဳ ႏွင္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳ မရိွျခင္းတို႔သည္သာ ႏိုင္ငံေရးဒသန အဆို အရ ၾကည္ညိဳျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ လုပ္ရပ္ဟုဆိုသည႕္ ( ၅၀၅ -ခ)သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင္႔ တိုက္၇ိုက္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွရပဲ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံကိုင္တြယ္သူမ်ား၏ အက်င္႔စရိုက္ လကၡဏာမ်ားႏွင္႔သာ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။

ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ၾကည္ညိဳမွဳပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်င္ ၿကည္ညိဳမွဳ ပ်က္ရေလသည္။ ထိုေၾကာင္႔ ၾကည္ညိဳမွဳ ပ်က္ျပားေအာင္ မည္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ၾကသနည္းဟု ႏိုင္ငံေရး ဒသနအရ ျဖစ္တည္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အား ဦးစြာဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လာေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင္႕ဆိုေသာ အာဏာရ၇ိွမွဳႏွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အပိုင္း အား ဆန္းစစ္ရေပမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔အာဏာအား အမွန္တကယ္ ေဖၚျပျဖစ္တည္ေနေသာ ေဒသတြင္းမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက အမွန္ပင္ အဆိုပါ ဦး ၊ ေဒၚ ဆိုသူတို႔အား လြတ္လပ္ ပြင္႔လင္း ျမင္သာစြာ တရားနည္းလမ္းျဖင္႔ တင္ေျမာက္အပ္ႏွင္းထားသေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေလမည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္႔ ေဒသအတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားက အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင္႔ တြန္းအားေပးခံရျခင္း ခ်ိန္းေျခာက္မွဳမ်ားျဖင္႔ လိုက္ေလ်ာရျခင္း ဆိုေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားအရ အာဏာရကာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင္႔အား လုပ္ေဆာင္ေနပါလ်င္ ထိုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ရပ္အားလံုးတို႔သည္ ၾကည္ညိဳခံရျခင္း အေၾကာင္းတရားႏွင္႔ ေ၀းလြန္းေနေလသည္။ 

ထိုေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ အခြင္႔ေရးအရ အေၾကာက္တရားျဖင္႔ ေဘာင္ခတ္တုတ္ေႏွာင္ထားမွဳအား ေဖါက္ထြက္လာျပီး ကန္႔ကြက္လာၾကရသည္မွာ အာဏာပိုင္သူဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိကသာလ်င္ ေသြးနထင္ေရာက္၍ လူသားထုမ်က္ခံုးေမြးတြင္ ကခုန္ေနၾကေသာ ေလာဘသားမ်ားအား ဆန္႔က်င္ျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း ဆိုေသာ အမွဳကိစၥမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္း၏ အဓိက တာ၀န္ရိွသူမွာ ျပည္သူမ်ားမဟုတ္ရပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္တို႔၏ ဥပေဒအရ တန္းတူ မက်ေသာ အဓမၼဖိနင္းထားသည္႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔သာ ျဖစ္ရ၍ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ လုပ္ရပ္သည္ လက္ရိွ အာဏာငန္းထေနေသာ လြတ္လပ္မွဳ ပြင္႔လင္းမွဳႏွင္႔ တရားမ်ွတမွဳ တို႔ႏွင္႔ဆန္က်င္သည္႔ လူတစု၏ ေလာ္လီေဖါက္ျပား ရမ္းကား အႏိုင္က်င္႔မွဳကသာလ်င္ အဓိကက်ျပီး အဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ ဗီဇစရိုက္ႏွင္႔ စကၠန္႔မလပ္ ျပဳမွဳေနေသာ ခြဲျခားဘက္လိုက္ အသာစီးရလိုမွဳေၾကာင္႔သာ ျပည္သူမ်ားက ၄င္းတို႔အားယံုၾကည္မွဳ ကင္းမဲ႔လာရကာ ၿကည္ညိဳရျခင္းအေၾကာင္းတရားမ၇ိွေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္၇ိွလာေလသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ၾကည္ညိဳမွဳအား သဟဇာတ ေသြးေလမ်ွေအာင္ ဒြန္တြဲလိုပါလ်င္ လြတ္လပ္ျခင္း ပြင္႔လင္းျခင္း တရားဥပေဒအရ ခံစားပိုင္ခြင္႔ တန္းတူရရိွျခင္း ႏွင္႔ ကြဲျပားစြာ အခြင္႔ေရး ခံစားရလိုျခင္း မရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ၾကည္ညိဳမွဳ ဆိုေသာ သာယာညီညြတ္၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ သည္႔ ေရႊႏိုင္ငံသစ္တခုဆီသို႔ ေရာက္၇ိွသြားႏိုင္မည္သာ………..

စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇဴးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး 
ႏိုင္ငံေရး ဒသန အယူဆမွန္ျဖစ္ပါသည္ 
ၾကိဳက္သေလာက္ ရွယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။