Tuesday, November 6, 2012

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားရွိ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားရဲ႕ဘ၀ - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ တပ္မေတာ္ေအာက္ေျခဟာ ျပင္ပကမာၻႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ မရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ တပ္မေတာ္သားေတြကေရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အသီးအပြင့္ေတြ တကယ္ေကာ ခံစားခြင့္ ရရွိၾကရဲ႕လားဆိုတာကို ျပည္သူလူထုက တေစ့တေစာင္း သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္အတြင္း အေျခခံအက်ဆံုး တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားရွိ အရာရွိ/စစ္သည္ေတြကို တပ္ထဲမွာ ေနေပ်ာ္ေအာင္ ဘယ္လို ျပဳလုပ္ထားရမယ္ဆိုတဲ့ အထက္ဌာနရဲ႕ စီမံခ်က္ေတြကို သိရွိေအာင္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္မွ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္မွ စစ္ေျပးမ်ား၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မ်ားကို လစဥ္ျပန္တမ္းမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေရးရတဲ့ ကိစၥေတြဟာ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားရဲ႕ ေခါင္းကိုက္ရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ တပ္ရင္းမွဴး/တပ္မွဴးေတြဟာ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး စာရြက္ေပၚတြင္ ေခၽြတာ ျပသေနရပါတယ္။ ဒါကိုသိတဲ့ တပ္မမွဴးမ်ား၊ တိုင္းမွဴးမ်ားနဲ႔ အထက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမွဴး/တပ္မွဴးမ်ားကို တပ္ေနေပ်ာ္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆဲြဖို႔ ဖိအားေပး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခိုင္းပါေတာ့တယ္။ 


အဲဒီစီမံခ်က္ပါ ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္-

(၁) တပ္သားသစ္ႏွင့္ အျခားတပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိ စစ္သည္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆို ေနရာခ်ထားေပးျခင္း

(၂) စုေပါင္းမိတ္ဆံုစားပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

(၃) အၿမဲတမ္း ေျပာင္းေရႊ႕/ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား ဂုဏ္ျပဳျခင္း

(၄) အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

(၅) တပ္ခြဲအလုိက္ အိပ္ေဆာင္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

(၆) ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား ျပဳျပင္/တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း

(၇) အိပ္ေဆာင္တြင္း ဇယားကားခ်ပ္မ်ား/ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

(၈) အားကစားပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းဝယ္ယူေပးျခင္း

(၉) စားရိပ္သာသံုးပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္/ထိန္းသိမ္း/ဝယ္ယူျခင္း

(၁ဝ) အိမ္သာမ်ား ျပဳျပင္/ထိန္းသိိမ္းေပးျခင္း

(၁၁) ေရကန္မ်ား ျပဳျပင္/ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

(၁၂) တပ္မေတာ္ပညာေရး ေက်ာင္း/တကၠသိုလ္ပညာေရးသင္ၾကားေစျခင္း

(၁၃) ႏွစ္တိုး/အတန္းတိုး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

(၁၄) သက္တမ္းေစ့ စစ္ဝတ္ပစၥည္း ေတာင္းခံ/ထုတ္ေပးျခင္း

(၁၅) အားကစားေအာင္ပြဲရ စစ္သည္မ်ား ဂုဏ္ျပဳျခင္း (က) ေဘာလံုး၊ တိုင္းမွဴးဒိုင္း ျပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ( ခ) ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ တိုင္းမွဴးဒိုင္း(တံခြန္စိုက္ဖလား) ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

(၁၆) ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

(၁၇) တပ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပျခင္း

(၁၈) အေျခခံသင္တန္းဆင္းျပီး ေရာက္ရွိလာေသာ တပ္သားသစ္မ်ားကို သံေသတၱာ၊ ဖ်ာ/ေခါင္းအံုး စီစဥ္ေပးျခင္း

(၁၉) စက္မႈ (၁) အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အထည္အလိပ္၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆး၀ါး၊ စားေသာက္ကုန္၊ စက္ဘီးမ်ား စသည္တို႔ကို အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ဒါ့အျပင္ မိသားစုရဲေမမ်ား မွီခိုသူ သားသမီးမ်ားရဲ႕ ၀င္ေငြေတြကို တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာကိုလည္း တင္ျပခိုင္းေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ေပးႏိုင္မႈ ပမာဏအနည္းအမ်ားဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တပ္ရင္းတစ္ရင္းရဲ႕ တပ္ရင္းရန္ပံုေငြ ပိုင္ဆိုင္မႈေပၚတြင္ မူတည္ပါတယ္။ တပ္ရင္းရန္ပံုေငြ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားဟာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္-

အေၾကာင္းအရာ - ရရန္ပိုင္ခြင့္

(၁) ေငြသားလက္က်န္

(၂) တပ္ရင္းရန္ပံုေငြ

(၃) ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ေငြ

(၄) ရရန္ေၾကြး

(၅) ဦးပိုင္အျမတ္

အေၾကာင္းအရာ - ေပးရန္တာဝန္

(၁)     အေထြေထြ

(၂)     သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

(၃)     အားကစား

(၄)     ရမ္အရက္

(၅)     စိုက္/ေမြး

(၆)     ကကေရး

(၇)     စစ္႐ံုး/တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ


တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ကေလးသာသာ စစ္သည္တစ္ဦး

တပ္ရင္းမိသားစု စည္း႐ံုးေရးႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီတို႔မွ ဦးေဆာင္ျပီး  တပ္တြင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ခိုင္းကာ တက္ေရာက္မႈအင္အား ျပန္တမ္းကို တင္ျပခိုင္းပါတယ္။ လအလိုက္ တပ္ရင္းအဆင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြ တက္ေရာက္မႈအင္အား ျပန္တမ္းကိုလည္း အထက္ဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပခိုင္းေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တပ္တြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားက်င့္၀တ္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကိုလည္း တပ္တြင္းမွာ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံု၊ ကန္႔သတ္၊ လက္ရွိ၊ အပို၊ အလို အင္အားစာရင္း ျပန္တမ္းကိုလည္း အရာရွိနဲ႔ အျခားအဆင့္ကို အင္အားစာရင္း ခဲြျခားကာ တင္ျပခိုင္းေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ျပဳန္းတီးအင္အား စာရင္းျဖစ္တဲ့ ေသဆံုး၊ က်ဆံုး၊ ထြက္ခြင့္၊ စစ္ေျပး၊ ထုတ္ပယ္ စတဲ့ အင္အားစာရင္းေတြကိုလည္း တင္ျပခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေခါင္းကိုက္ရတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ စစ္ေျပးနဲ႔ထြက္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ကို အထက္ဌာနမ်ားနဲ႔ အၾကိတ္အနယ္ ညႇိႏႈိင္းရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က တပ္မေတာ္အင္အားျဖည့္တင္းဖို႔ ကက (ေရး) မွ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုအခါမွာ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းခ်င္သူေတြ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ တပ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းေရးကို လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားသို႔ ဖိအားေပး ေစခိုင္းလာတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရာမွာ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြကို  စစ္ဆင္ေရးသဖြယ္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြေစၿပီး နယ္ေျမေဒသမ်ားခဲြကာ စနစ္တက် တာ၀န္ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။