Tuesday, November 6, 2012

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားရွိ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားရဲ႕ဘ၀ - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


တပ္ရင္းတစ္ခုရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေပးေနၾကသည့္ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြဟာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အလိုက္ အရာရွိ/စစ္သည္ေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ေျဖရွင္းေပးေနၾကတယ္ဆိုတာ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္မွ တင္ျပသြားပါမယ္။


အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟာ ဧရာ၀တီတိုင္းျဖစ္တာနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံရဲ႕စပါးက်ီျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ စပါးကို အဓိကထား စိုက္ပ်ဳိးေရးကို လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြဟာ တခ်ဳိ႕က ကိုယ္တိုင္စစ္သည္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္လုပ္ကိုင္ေစသလို တခ်ဳိ႕ကလည္း လယ္ကိုငွားရမ္းၿပီး တပ္ရင္းကို ငွားရမ္းချပန္သြင္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္း၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္ေပါတဲ့အတြက္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေစပါတယ္။ တပ္ရင္းပိုင္ ငါးကန္၊ အင္းအိုင္မ်ားရွိၾကပါတယ္။ တရားမ၀င္ အပို၀င္ေငြမ်ားအျဖစ္ ပင္လယ္ထြက္ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းသင့္ စခန္းထိုင္မ်ားက အေကာက္ေကာက္ၾကပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ အက်ဳံး၀င္တာမို႔ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ေရႊျဖဴျဖစ္တဲ့ ရာဘာၿခံမ်ားကို သိမ္းပိုက္ၿပီး တပ္ရင္း၀င္ေငြအျဖစ္ ရွာေဖြၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားဟာ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ မိမိပိုင္ရာဘာၿခံမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သလို ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိေပမဲ့ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ မရရွိတဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရာဘာၿခံကို တပ္ရင္းက မလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ရြာသားေတြဟာ မိမိရာဘာၿခံကို အငွားျပန္လုပ္ေပးရတဲ့ ရင္နာနာဘ၀ေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြကေတာ့ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ ၾကက္/၀က္/ႏြား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဴိးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ၾကသလို တခ်ဳိ႕ကလည္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမထြက္ သီးႏွံမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသလို သစ္သီး၀လံပန္းမ်ား၊ လက္ဖက္ၿခံမ်ား စတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးလည္း လုပ္ကိုင္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားရဲ႕ တပ္ရင္းရန္ပံုေငြေတြဟာ အနည္းဆံုး က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း (၄၀၀) ၀န္းက်င္ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တပ္ရင္းေတြက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးေတြကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရကာ က်ပ္သိန္းေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဦးပိုင္ထည့္၀င္ေငြမ်ားအေနနဲ႔ အနည္းဆံုးက်ပ္သိန္း (၁၀၀)မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ၀န္းက်င္ရွိၾကပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတစ္ရင္းရဲ႕ တပ္ရင္းရန္ပံုေငြႏွင့္ ဦးပိုင္ထည့္၀င္ေငြကို နမူနာအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
အမွတ္(-)ေျချမန္တပ္ရင္း တပ္ရင္းရန္ပံုေငြ ပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေန 

စဥ္အေၾကာင္းအရာ၁၆-၇-၂၀၀၈ ရက္ေန႔ အေျခအေန၁၂-၁-၂၀၀၉ ရက္ေန႔ အေျခအေန
(၁)ေငြသားလက္က်န္၃၂၁ ၃၀၉.၃၉၄၈၈ ၅၈၇.၈၉
(၂)ဘဏ္လက္က်န္(မစဘ)၉၁ ၀၈၄.၇၄၉၁ ၀၈၄.၇၄
(၃)ျမ၀တီဘဏ္လက္က်န္ (၁)၅၀ ၀၀၀ ၉၂၈.၂၂၄၂ ၀၀၂ ၇၄၂.၄၀
(၄)ျမ၀တီဘဏ္လက္က်န္ (၂)၃ ၉၀၄ ၀၀၀.၀၀၅၃၁ ၈၆၈.၃၃
(၅)စီးပြားေရးဦးပိုင္ထည့္၀င္ေငြ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀.၀၀၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀.၀၀
(၆)ရရန္အေၾကြး၁၀ ၉၂၆ ၉၂၇.၀၀၂၃ ၂၈၂ ၉၀၂.၀၀(၇)စုစုေပါင္း၁၁၅ ၂၄၄ ၂၄၉.၃၅၁၁၆ ၃၉၇ ၁၈၅.၃၆
 

အထက္လူႀကီးမ်ားဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြကို တပ္ရင္းရန္ပံုေငြ ေတာင့္တင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးပိုင္ကို ထည့္၀င္ေငြ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသလို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြက က်ပ္သိန္း (၅၀) မွအထက္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ထည့္၀င္ကူညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါတယ္။ အလားတူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးေတြကလည္း လက္ေအာက္ခံ လက္႐ံုး/တပ္ဖဲြ႔မ်ားကိုလည္း က်ပ္သိန္း (၅၀) ထည့္၀င္ ကူညီေပးေရး ညႊန္ၾကားခိုင္းပါတယ္။


 တပ္ရင္းတစ္ရင္း၏ စစ္သည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈ အေျချပဇယား

အဲဒီလို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးမႈေတြ ရွိေပမဲ့ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသးျခင္းမရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာကို ေနာက္အပတ္ေဆြးေႏြးခန္းေတြမွာ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရမႈသတင္း အပိုင္း (၅) ကိုဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။