Monday, January 14, 2013

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စခန္းဌာနခ်ဴပ္ပံု (ေပးပို႔သူ - ျပည္တြင္းမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ေလတပ္ အရာရွိ တစ္ဦး)

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏တင္ျပခ်က္။ကကက။ ႏိုင္ငံတကာစစ္ပဲြမ်ားတြင္ ေလ ေၾကာင္းအင္အား သာလြန္မႈ အဆံုးအျဖတ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ၾကည္း တပ္ အင္အားႀကီးမားေသာ္လည္း ႐ံႈးနိမ့္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ ေလေၾကာင္း ထိုးစစ္ ေၾကာင့္ အခ်ိန္တို ကာလအတြင္း ေခ်မႈန္းသြားႏိုင္သလို အာရပ္ၾကည္း တပ္ အင္အားႀကီးမားမႈအေပၚ အစၥေရး၏ ေလတပ္က ေအာင္ႏိုင္သြား သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလပိုင္နက္မ်ားတြင္ ေလ ေၾကာင္း စိုးမိုးမႈရွိေရးႏွင့္ ရန္သူမွ အင္အားႀကီးမားစြာ ထိုးစစ္ဆင္လာ ေသာ ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးအေပၚ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး က႑ဟာ အေရးပါလာၿပီး အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လက္ယွက္ထိုး ခံစစ္ကြန္ယက္ အပူတျပင္း ႏိုင္ငံမ်ားက ျပဳလုပ္ တည္ေဆာက္ လာၾက သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ဘာသာရပ္မ်ား ကို ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ တခ်ဳိ႕ကို ခ်န္လွပ္ၿပီး တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါသည္။ ယခုဘာသာရပ္ကို ေပးပို႔ေပးတဲ့ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိတစ္ဦး) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိ တစ္ဦး)

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၏ သေဘာသဘာဝ

(၁)ကကလူ႔သမုိင္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း တုိက္စစ္ျပဳသူႏွင့္ ခံစစ္ျပဳသူမ်ား၏ လက္နက္ၿပဳိင္ဆုိင္မႈကုိ
ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရာ ယေန႔ထက္တုိင္ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ ေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိႏုိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ လက္နက္စြမ္းပကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းပကား မ်ားျဖစ္ေသာ တြန္းကန္အားစနစ္၊ လက္နက္စနစ္၊ ပ်ံသန္းထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေလ ေၾကာင္း အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း တဟုန္ထုိး ျမင့္မားတုိးတက္ခဲ့ရာ ခံစစ္ဆင္ရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ပိုပုိခက္ခဲသည့္ ျပႆနာေတြ႔လာၾကရသည္။ တုိက္စစ္အဟုန္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထုိးစစ္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေအာင္ႏုိင္သည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ လံုၿခဳံေရးကို ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ ဆ၍မရေခ်။ ထုိသုိ႔ စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိးစစ္ အျပဳအမူ စစ္ဆင္ ရာ၌ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ မိမိတုိက္ခုိက္ေရးအင္အားစုႀကီးအား ခုိင္မာသည့္ လံုၿခဳံမႈရွိေစရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လံုၿခဳံမႈေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါသည့္ေနရာမွ ဦးေဆာင္ ပါဝင္လာရသည္။

(၂)ကက ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စစ္အင္အားသည္ မွ်တစြာ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တုိက္စစ္ႏွင့္ ခံစစ္စြမ္းပကား မ်ားေပၚ၌ မူတည္ေနပါသည္။ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းစြမ္းအား ပုိင္ဆုိင္မႈအထဲမွ အင္အား မည္္မွ်ကုိ ေလေၾကာင္း ရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထုတ္ႏႈတ္ သံုးစြဲရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အင္အား ခြဲေဝသံုးစြဲေရးမွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ ေရးက႑၏ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ရပ္အေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ရပါ သည္။ ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ဟန္႔တား တုိက္ခိုက္မႈအတြက္ အသံုးခ် ရမည့္ အင္အား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ ဟန္႔တား တုိက္ ခုိက္မႈ႐ႈံးနိမ့္ပါက အဆံုးအျဖတ္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမည့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အင္အား ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
 ႐ုရွားတပ္မေတာ္၏ M-1 SA -15 အမ်ဳိးအစား အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္တင္ယာဥ္

(၃)ကကႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား သို႔မဟုတ္ စစ္အင္အားႀကီးမားမႈသည္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သည္ ဆိုသည့္အခ်က္အား ႏိုင္ငံတကာက သိရွိနားလည္ လက္ခံ က်င့္ သံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအား ေလေၾကာင္းမွ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ မႈအား ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စနစ္ျဖင့္သာလွ်င္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ရန္သူအား ထိခိုက္ က်ဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးက႑သာ လွ်င္ အဓိက ဟန္႔တားမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ စြမ္းအားစုျဖစ္ေပသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ၿဗိတိန္ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲကို ၾကည့္လွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကို နမူနာေကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲတြင္လည္း အားနည္းသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေၾကာင့္ အစၥေရးတို႔၏ ႀကိဳတင္ လက္ဦးမႈရယူသည့္စစ္ကို အာရပ္တို႔ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ သာဓကအား သင္ခန္းစာရယူႏိုင္ပါသည္။

(၄)ကက ရန္သူထိုးစစ္ကို ဟန္႔တားခုခံရာတြင္ ခံစစ္ျပဳရသူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကနဦးတုိက္ခိုက္မႈကို ေတာင့္ခံထားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အားေကာင္း သည့္ခံစစ္ကို ေရရွည္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကနဦး တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးသည့္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိမွာလည္း အေရးပါသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ ရန္သူ႔က်ဴးေက်ာ္စစ္ ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလုိေသာ္လည္း ရန္ဘက္အား ႀကိဳတင္လက္ဦး ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ မျပဳလိုသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ အပ်က္အစီး ခံႏုိင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေလေၾကာင္းစြမ္းအားကို မ်ားျပားစြာ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပံုကို ဥပမာျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါမည္။ စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုတြင္ တုိက္ေလယာဥ္ (၂ဝဝ) စီ ရွိသည္ဟု ယူဆပါ။ လက္ဦး တိုက္ခိုက္သည့္ႏိုင္ငံက ခံစစ္ျပဳသူ ႏိုင္ငံ၏ တုိက္ ေလယာဥ္ႏွစ္ရာအနက္ တစ္ရာအား ေလထဲမတက္ႏိုင္ခင္မွာပင္ ဖ်က္ဆီး ပစ္ႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္ရာ ကိုသာ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ခံစစ္ျပဳသူက တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္ရာ မိမိပစ္မွတ္မ်ားသို႔ ေရာက္မလာမီအတြင္း မိမိတို႔၏ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ဒံုးစခန္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ အသင့္ျဖစ္ ေစျခင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္စစ္အား ခုခံရန္ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္ စုစည္းျပင္ဆင္ ျခင္းျဖင့္ စစ္ဒဏ္ကို အသက္သာဆံုးခံႏိုင္ရန္ စီမံထားႏိုင္သည္။ အထက္ပါ ဥပမာတြင္ ႀကိဳတင္လက္ဦး တိုက္ခိုက္သည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားအနက္မွ အနည္းငယ္မွ်သာ သာဓကအေနျဖင့္ တင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ခံစစ္ႏုိင္ငံသည္ တုိက္စစ္ႏိုင္ငံထက္ မ်ားျပားႀကီးမားေသာ စစ္အင္အားကို တည္ေဆာက္ ထားရမည္ျဖစ္ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ား၌ ေလေၾကာင္း မွ  က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈကုိ လက္ဦးမႈ ရယူ ဆင္ႏႊဲေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက႑အား ေကာင္းစြာ စီမံ တည္ေဆာက္ ထားရန္ အေရးႀကီး လွေပသည္။
 ႐ုရွားတပ္မေတာ္၏ S-300 PMU-2 ေရြ႕လ်ားေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္

(၅)ကက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက႑ဆိုသည္မွာ ေလတပ္တစ္ခု ၏ အေျခခံက်ေသာ တာဝန္မ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲ တစ္ခု၏ အစပိုင္းတြင္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အားလုံး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိ ပင္မ ေလတပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား (သုိ႔တည္း မဟုတ္) တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မည့္ မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ ေနရာ ေဒသ အားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးသည္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခု၏ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း ရွိ/မရွိအေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ ေပသည္။

(၆)ကက ေခတ္သစ္စစ္၏ အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးမားလွေသာ ေလေၾကာင္း လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္သည့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာၾကရသည္။ စစ္မေၾကျငာခင္ အခ်ိန္၌ပင္ ႀကိဳတင္ ေခ်မႈန္းစစ္အသြင္ျဖင့္  ေလေၾကာင္းမွ ထုိးစစ္ဆင္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတိုင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ ထိ ေရာက္ ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္မႈစနစ္ကုိ ႀကိဳတင္ အသင့္ျဖစ္ ေစေရး အၿမဲအသင့္ ျဖစ္ေစေရးတုိ႔အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

(၇)ကက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးသည္ မိမိပိုင္နယ္ေျမ၊ မိမိအေျခ စုိက္ဌာနခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရန္သူ႔ ေလေၾကာင္း ပစ္မွတ္တစ္ခုကုိ တိုက္ ႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ရ ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ထိခ်က္ေဒသ (Vulnerable Area) ႏွင့္ ထိခ်က္ ေနရာ (Vulnerable Point) မ်ားအား ကာကြယ္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရန္သူ႔ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားက မိမိေဝဟင္ ပိုင္နက္အတြင္းဝင္၍ ထုိးေဖာက္ျခယ္လွယ္မႈ မျပဳႏုိင္ ေရး၊ မိမိစစ္ဗ်ဴဟာ ခင္းက်င္းမႈ နယ္ေျမအထက္ ဝင္ေရာက္ စုိးမိုးမႈ မျပဳႏုိင္ေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၏ သေဘာသဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၂) ကို www.photayokeking.org မွ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။