Monday, January 28, 2013

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ZPU - 14.5 အမ်ဳိးအစား ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စက္အေျမာက္

ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ ေလတပ္ အရာရွိ တစ္ဦး)

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၏ ျပႆနာရပ္မ်ား

ေလေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (The Air Threat)
(၁၃)ကက ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ေျမျပင္ တုိက္ခုိက္ေရး ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာသီမေရြး ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ သမ႐ုိးက် (သို႔မဟုတ္) ႏ်ဴကလီးယား အဖ်က္စြမ္းအားရွိသည့္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းေလယာဥ္မ်ား အေနႏွင့္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ စြမ္းပကား ျမင့္မားေစရန္ တည္ေဆာက္ထားမႈေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ရန္ကုိ အံတုႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိက္စစ္မ်ား၌ အေစာင့္လုိက္ပါသည့္ အထူး တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ထုိးေဖါက္ တုိက္ခုိက္ ဗံုးႀကဲႏိုင္ၾကသည္။ (ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ တုိက္ေလယာဥ္ အေစာင့္လုိက္ပါ ထုိးေဖါက္
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ေလတပ္မ်ား၌ အင္အား ေလွ်ာ့ေပါ့ထားၾကပါသည္။)

(၁၄)ကက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုိးေဖါက္ ဝင္ေရာက္မည့္ေလေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရာတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အနိမ့္ပစ္/ အျမင့္ပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးမ်ား၊ ေရဒါစနစ္ထိန္း ပစ္ႏႈန္းျမန္ စက္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ၾကားျဖတ္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား တြဲဖက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဝဟင္ပုိင္နက္အတြင္း အျမင့္ပုိင္းေရာ အနိမ့္ပိုင္းပါ ေထာက္လွမ္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ ေရဒါကြန္ယက္မ်ား၊ ေျမျပင္သံုးႏွင့္ ေဝဟင္တင္ ေရဒါစနစ္မ်ား၊ စိတ္ခ် လံုၿခံဳ အားထားရသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ အကဲၾကည့္စခန္းမ်ားပါ ထားရွိကာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ GPS လမ္းညႊန္စနစ္တစ္ခုအား စမ္းသပ္ေနစဥ္

(၁၅)ကက ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဘက္ေပါင္းစံု ကြက္ျပည့္ ကာကြယ္ထားသည့္ အေနအထား၌ပင္ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ေရး ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ပဲ့ထိန္းဒံုးမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္ တန္ျပန္လုပ္ငန္း (ECM) ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ တာေဝးပစ္ လက္နက္ (ပဲ့ထိန္းဒံုး) မ်ားျဖင့္ အေဝးမွ ပစ္ခတ္ျခင္းစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကုိ သံုးၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္စႏုိင္ငံမ်ားအဖုိ႔ တာေဝးပစ္ ပဲ့ထိန္းလက္နက္ (ဒံုးဗံုး) မ်ား၏ နည္းပညာ နိမ့္က်ျခင္း၊ စရိတ္ႀကီးမားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲႏုိင္ေခ် မရွိၾကသည့္အတြက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ရသည့္ ခံစစ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အေလးသာမႈ အနည္းငယ္မွ် ရွိေနေပသည္။

(၁၆)ကက အထက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ စစ္လက္နက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အတတ္ပညာ နည္းပညာအား စမ္းမႈမ်ားမွာ ခံစစ္ႏွင့္ တုိက္စစ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကုိ ထပ္ဟပ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ေခတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးမ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္ေလယာဥ္မ်ားအား ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ေသာ ကာလတြင္ ထုိးစစ္သံုး အေဝးပစ္ ေဝဟင္လက္နက္မ်ား နည္းပညာတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ တုိက္စစ္သမားတုိ႔ဘက္မွ အသာစီး ျပန္ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေပသည္။

(၁၇)ကက ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ စစ္ဆင္ေရးက႑တြင္ အသစ္ ထပ္မံတုိးတက္လာသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ေျမျပင္မွေျမျပင္ပစ္ဒံုးမ်ားႏွင့္ အေဝးပစ္ ခ႐ုဇ္ဒံုးပ်ံမ်ား သံုးစြဲလာျခင္းေၾကာင့္ သမား႐ိုးက် တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း ေမွးမွိန္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရျပန္သည္။ (ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ အဖ်က္အားေကာင္း တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပ်ံႀကီးမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ရန္မွာ Anti-Ballistic Missiles ေခၚဒံုးခြင္းဒံုးမ်ားအား ေရဒါမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ အသံုးျပဳ ေခ်မႈန္းပစ္ခတ္ရန္သာ ရွိေပသည္။)


အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒျဖစ္ေသာ သံမဏိဒိုင္းကာစနစ္ သ႐ုပ္ျပပံု

(၁၈)ကက ရန္သူ႔ေလေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ေလေၾကာင္း စြမ္းအားေလးသြယ္ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါသည္ -

(က) အျမင့္ပ်ံ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗံုးႀကဲတုိက္ေလယာဥ္မ်ား (High Level bombers/Fighter bombers)
(ခ) အနိမ့္ပ်ံ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗံုးႀကဲတုိက္ေလယာဥ္မ်ား။                                (Low Flying bombers/Fighter bombers)
(ဂ) တာလတ္ႏွင့္ တာေဝးပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံမ်ား။                                (Medium and long range Missiles)
(ဃ) အနိမ့္ပ်ံ တုိက္ပြဲဝင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား။ (Low Flying Armed Helicopters an unmanned aircraft)

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

(၁၉)ကက ထိေရာက္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအား ျပည့္ဝစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္ -

(က)က ရန္သူ႔ေလယာဥ္ႏွင့္ ပဲ့ထိန္းဒံုးမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အမ်ားဆံုး ဖ်က္ဆီး တုိက္ခုိက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူထုိးစစ္အား ေရရွည္ မဆင္ႏႊဲႏုိင္သည္အထိ ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးသြားေစရမည္။
(ခ)က ရန္သူ တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည့္ အေရးႀကီး ကာကြယ္ရမည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ထိခ်က္ေဒသႏွင့္ ထိခ်က္ေနရာမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။
(ဂ)က မိမိေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္အား တတ္ႏုိင္သမွ် စြမ္းပကားပ်က္ယြင္း ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရန္ မိမိကုိယ္မိမိ ကာကြယ္ထားႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။

(၂၀)ကက အထက္ပါ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေနရမည္ ျဖစ္သည္ -

(က) ရန္သူ႔ ေလယာဥ္မ်ားအား ၎တုိ႔ လက္နက္ပစ္လႊတ္သည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ၾကားျဖတ္ တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ရန္သူ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႏွင့္ ဗံုးႀကဲတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၎တုိ႔၏ လက္နက္ပစ္လႊတ္မ်ဥ္း (ဗံုးခ်မ်ဥ္း) (Weapon Release Line : WRL) သို႔ မေရာက္မီ ျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ထုျဖင့္ ခံစစ္ဆင္ရသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။
(ခ) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေစရမည္။ သို႔မွသာ ရန္သူမွ အင္အား အလံုးအရင္း က်ဴးေက်ာ္ ထုိးေဖာက္သည့္ ေနရာသုိ႔ မိမိတပ္မ်ားအား လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(ဂ) မည္သည့္ နယ္ေျမ၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တြင္ မဆုိ တစ္စုတစ္စည္း တည္းရွိရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ အာဏာပိုင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ တစ္စစီ ျဖန္႔ခြဲေပးထားျခင္း မျပဳရေခ်။ အာဏာပိုင္ တစ္ဦးတည္း၏ ေအာက္တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ေအာက္၌ ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းအာဏာပိုင္၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ ခ်က္ျခင္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာစက္ ေအာက္တြင္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္။
(ဃ) စနစ္အတြင္း၌ လံုေလာက္ေသာ အရန္ထားရွိျခင္းျဖင့္ စစ္ဒါဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား အစားထုိးႏိုင္ၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေစရမည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။