Sunday, January 20, 2013

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏တင္ျပခ်က္။ကကက။လက္ရွိ တပ္မေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု W.E အရ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးအား ကက(ၾကည္း) လက္ေအာက္ခံတြင္ ထားရွိၿပီး ေျခလ်င္ Commander တိုင္းမွဴးမ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ သြတ္သြင္း ထားသျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ရာ မူလ သဘာ၀အရ ေလေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈကို အမ်ားဆံုး ရယူထားသည့္ ကက (ေလ) ၏ ကြပ္ကဲမႈထဲသို႔ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းရန္ သင့္/မသင့္၊ ဤဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား သုေတသနျပဳ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္မွ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေလေၾကာင္းကြပ္ကဲေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတြင္သာ ထားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ ၾကည္းတပ္က လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ေနရာယူမႈ မ်ားလြန္းေနေသာေၾကာင့္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္မွ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္သာ ရရွိႏိုင္သည္ဟု စစ္ဖက္ေလ့လာသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိတစ္ဦး)


ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္
(၈)ကက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခု၌ ရည္မွန္းခ်က္ သုံးရပ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိသည္-

(က) ရန္သူ႔ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္။
(ခ) ေရရွည္ ခံစစ္ႏွင့္ ထုိးစစ္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိစစ္အင္အား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေခြၽတာၿခိဳးၿခံရန္။
(ဂ) ရန္သူအား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ကို ေရရွည္ကိန္းေအာင္း စြဲၿမဲေစေရးအတြက္ အားမာန္ တက္ၾကြႏိုးၾကားေနေစရန္။

(၉)ကက အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ သုံးရပ္အား ျပည့္ဝ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္အား က်င့္သုံးရပါသည္ -

(က)က မိမိအခ်က္အျခာေနရာသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ရန္သူ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္ေရး အင္အားစုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ (သုိ႔) လမ္းေၾကာင္း လြဲဖယ္ေစရန္။ (Defensive Counter Air Operation)
(ခ)က ရန္သူ႔ေလတပ္အား ရွိရင္း ေနရာတြင္ပင္ ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးရန္။ (Offensive Counter Air Operation)
(၁ဝ)က ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္ခု အနက္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ တန္ျပန္ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး (Offensive Counter Air Operation) ၏ တာဝန္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ပထမနည္းလမ္းသည္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သက္သက္ ျဖစ္သည္။ မွတ္သားရန္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ စစ္ပြဲတစ္ခုကုိ အႏုိင္တိုက္ ႏုိင္စြမ္း မရွိေခ်။ ထုိးစစ္ အျပဳအမူျဖင့္ သာလွ်င္ စစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ အႏုိင္တိုက္ရမည့္ ထုိးစစ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေရးတြင္ မိမိ၏ ထုိးစစ္ဆင္မည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေလတပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကို ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ ကသာလွ်င္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ျပန္ေပသည္။ ထုိးစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္မႈ စစ္ဆင္ေရး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ ေလေၾကာင္းအေျခအေန အကဲသာမႈ (Favorable Air Situation) ရရွိေရးႏွင့္ ယင္းအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ေရးတို႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျပန္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ ႔ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္းသည္ ရန္သူအား တန္ျပန္ ထုိးစစ္ဆင္ရန္အတြက္ အင္အား စုစည္းရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရေစႏုိင္သည္မွာလည္း ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး၏ သေဘာသဘာဝတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အမ်ဳိးအစားမ်ား

(၁၁)က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအမ်ဳိးအစားမ်ားအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္ႏွင့္ ငုပ္လွ်ဳိးအသြင္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဟူ၍ (၂) မ်ဳိးရွိသည္ -

(က)က လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး (Active Air Defense)။ ရန္သူေလေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္မႈအား ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက႑ရွိ လူ၊ ေလယာဥ္၊ လက္နက္၊ နည္းပညာမ်ား အသုံးခ်လွ်က္ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းလႊဲပစ္ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္ျပဳမူမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုေခၚသည္။
(ခ)ကငုပ္လွ်ဳိး အသြင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး  (Passive Air Defense)။ မိမိတြင္ ေလေၾကာင္းအင္အား ေတာင့္တင္းမႈ မရွိေသာအခါ အသုံးျပဳသည္။ ရန္သူအား လွည့္စားျခင္း၊ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပုံဖ်က္ျခင္း၊ ဖုံးကြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။
(၁၂)ကက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားမွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ -

(က)က ရန္သူ႔ေလယာဥ္မ်ားကို ၎တုိ႔၏ လက္နက္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာသုိ႔ မေရာက္မီ ၾကားျဖတ္၍ ေတြ႕ဆုံတိုက္ခိုက္ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္သူ႔ေလယာဥ္မ်ားကို သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ မေရာက္မီ ပစ္မွတ္မွ ေဝးႏုိင္သမွ် အေဝးဆုံးေနရာတြင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္ရမည္။
(ခ)က လုံေလာက္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးထု ရွိရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလႊာလိုက္ ခံစစ္စနစ္ ျဖစ္ရမည္။
(ဂ)က ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္သည္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိရမည္။
(ဃ)က မည္သည့္ နယ္ေျမ၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ မဆို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အာဏာပိုင္တုိ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ တစ္စစီ ျဖန္႔ခြဲထားျခင္း မျပဳရ။
(င)က ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို အျပည့္အဝ မထမ္းေဆာင္ရေသးမီ ရန္သူ ႔တိုက္ခိုက္မႈဒါဏ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေစရန္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္း (ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္၊ ေရဒါ၊ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ပဲ့ထိန္းဒုံး စသည္ျဖင့္) မ်ားကို လုံေလာက္ေသာ အရန္ရွိရန္ အျပည့္အဝ စုေဆာင္းထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး - အပိုင္း (၃) ကို www.photayokeking.org မွ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။