Friday, March 29, 2013

စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းအစ္ခ်္လာ။ 

လြတ္လပ္တဲ့ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မွီေအာင္ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အစီအစဥ္ရဲ႕ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္းေတြက စစ္တပ္ေခတ္မွီေရးအတြက္ လက္နက္ စနစ္ေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရယူမႈနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစီအစဥ္ရဲ႕ အဓိက ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္က ညံ့ဖ်င္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တစ္ပံုႀကီး ရွိေနျခင္းနဲ႔ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ အနည္း ငယ္ ေလာက္မွာသာ ေရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ျခင္း တုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီ အစီအစဥ္က စစ္တပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္း အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ လမ္းညႊန္မႈေတြ ခ်မေပးခဲ့ပါဘူး။


စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဆုိတဲ့ အေျခခံမႈကို ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံဆုိၿပီး စတင္ ေပၚထြန္းလာ ကတည္းက ျမႇင့္တင္အားေပးခဲ့တာပါ။ အေျခခံမူ တစ္ခုအေနနဲ႔ အရပ္သားေတြ (ညႊန္႔ေပါင္း အစိုးရထဲမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ပါတီေတြရဲ႕ အဖဲြ႔ဝင္ေတြ) ကို ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေထာက္ေတြ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလးႏွစ္ တာ ကာလအတြင္း ထူးျခားတဲ့ စရိုက္လကၡဏာ မ်ိဳးစံု ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမားသံုးဦး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ပထမဆံုး အခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ သူတုိ႔ဟာ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီး ေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ စက္မႈ ဝန္ႀကီးေတြ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ အစရွိတဲ့ အျခားဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကိုမတူ ကြဲျပား ျခားနား ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အျခား ဝန္ႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ ရာထူးမယူမီကတည္း က သူတုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚလိုတဲ့ မူဝါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္း လင္း ျပတ္သားတဲ့ အျမင္နဲ႔အတူ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြ ရွိဖို႔ လိုတယ္။ အျခား ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ မတူဘဲ အထက္ေဖၚျပပါ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး သံုးဦး စလံုး မွာ ဘယ္သူမွ စစ္တပ္ကိစၥ၊ ကာကြယ္ေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ အဲဒီကိစၥေတြကို ဝန္ႀကီးတာဝန္ယူၿပီး ေနာက္မွာမွ စတင္ သိလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေနအထားရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားေတြနဲ႔ လုပ္ မွား ကိုင္မွားေတြ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ပထမဆံုး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးကို ဆုိရင္ လြန္လြန္ကဲကဲ လုပ္မႈေတြနဲ႔ အရႈပ္ေတာ္ပံုေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ေၾကာင့္ ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ရတဲ့ အထိ ေတာင္ ခံရျပန္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အစိုးရမွာ တူတာ တစ္ခု ရွိပါတယ္။

 အဲဒါကေတာ့ စီးပြားေရး အတြက္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးရဲ႕ လႊမ္း မိုးမႈ ခံရတယ္လုိ႔ မဆိုႏုိင္ရင္ေတာင္ ခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့ ၾသဇာရွိန္ အဝါ ရွိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ပထမ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး (၄) ဦး လက္ထက္ မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ အဖဲြ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး USSR မွာ ရွိတဲ့ စစ္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခု က ဘြဲ႔ရလာတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးက ရရွိထားဆဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တဖက္ မွာ သူဟာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ သူ႔ထက္ ႀကီးျမင့္တဲ့ ရာထူးေတြကို ရယူထားသူေတြ အေပၚ သစၥာလည္း အလြန္ရွိၿပီး အကူ အညီလည္း အလြန္ေပးပါတယ္။ အျခား တဖက္မွာေတာ့ သူ႔မွာ တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲရတဲ့ ရာထူးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေတြ႔အႀကံဳ လံုလံု ေလာက္ေလာက္ မရွိပါဘူး။ ဒီအခ်က္က သူ႔ရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ တပ္ တြင္းေလးစားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို ထပ္ေပါင္းလိုက္ တာကေတာ့ အေျခခံက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း သူဟာ ေလးနက္အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာ အမ်ား အျပားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရၿပီး ဆန္႔က်င္အတိုက္အခံ ျပဳမႈ အမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ အေနအထား ပိုမုိ ဆုိးရြားသြားခဲ့ျခင္းပါပဲ။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ဆယ္စုႏွစ္ အလယ္မွာ စစ္တပ္ကို အင္မတန္ အေရး ႀကီးတဲ့ ျပင္ပက အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္တဲ့ တြန္းအားတစ္ခုက ေနတုိး နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေနတုိး တုိးခ်ဲ႕ေရး ေလ့လာမႈနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနတုိးအဖဲြ႔ထဲ ဝင္ေရာက္ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကလည္း ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံရဲ႕ တပ္မေတာ္ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္တဲ့ လမ္း (ဘယ္လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြအတြက္ မိမိကိုယ္ မိမိ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္၊ မိမိကိုယ္မိမိ ဘယ္လို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ) အတြက္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခု ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ မေသခ်ာ မေရရာမႈနဲ႔အတူ ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့ရတဲ့ အေမွာင္ထုထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါး ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ကာ လတခ်ိဳ႕ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ရွင္းလင္း ၾကည္လင္ ျပတ္သား တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ ဟာ ေနတုိးရဲ႕ အဆင့္အတန္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစဖုိ႔ အ တြက္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး စနစ္တစ္ခုကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေစခဲ့ပါ တယ္။

ေနတုိး အဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဆင့္ အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒရဲ႕ အဓိက အာရံုစူးစိုက္မႈဟာ ဘံုေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္ အအံု ေတြကို ေခတ္မွီေအာင္ ျပဳျပင္ေရးနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု သစ္ေတြ တည္ေဆာက္ေရး၊ နယ္ေျမ ပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးကို အား ျဖည့္ေရး၊ ေနတုိးရဲ႕ ေထာက္ပံ့ စီမံ ဖြဲ႔စည္းမႈ အဆင့္အတန္းေတြ အတိုင္း လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ လက္နက္ စနစ္မ်ားကို ျဖည့္သြင္း ေပါင္းစည္း ေရးေတြဆီ ဦးတည္ လွည့္ေျပာင္း သြားခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။