Thursday, October 3, 2013

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ လက္ရွိ အာဏာရေခါင္းေဆာင္မ်ား (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ လ (၂၀)ရက္ )

ေဆာင္းပါးရွင္။ ေအာင္လင္းထြဋ္
 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူခ့ဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လက္ရွိစစ္ဝတ္ခြ်တ္ထားေသာ အာဏာရေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ ျပည္သူမ်ားအေရးထက္မိမိတို႔၏ အာဏာမေပ်ာက္ဘဲဆက္လက္ရပ္တည္ ႏိုင္ေရး နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကိုျမင္ေတြ႔ေနရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ မမွီလိုက္ေသာလည္း ႀကားသိရသေလာက္ကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးဖြဲ႔စည္းျပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြင္းသေဘာထားကြဲျပားသူမ်ား၊အမိန္႔မနာခံသူမ်ားကို အဖြဲ႔အတြင္းအႏၱရယ္ရွိသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ ကာဖယ္ရွားခ့ဲသည္႔ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခ့ဲပါသည္။ အလားတူ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ပါတီညီလာခံတြင္ ဥကၠဌႀကီး ဦးေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ မဲမရေသာေႀကာင့္ ပါတီအတြင္းဖယ္ရွားခ့ဲမွဳမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမတိုင္ခင္   ဦးေနဝင္း၊ ကိုယ္တိုင္အစိုးရ ေနာက္ကြယ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာယူခ့ဲပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးခင္းတြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ လက္ရင္းတစ္ပည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ကို ေဘးဖယ္ခိုင္းျပီး တစ္ပည္႔ လက္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တို႔ကိုျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(နဝတ) ကိုေမြးဖြားေပးခ့ဲျပီး ႏွစ္အတန္ႀကာ နဝတ ၏ ေနာက္ကြယ္မွထိမ္းေႀကာင္းအႀကံေပးခ့ဲပါသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ အာဏာစတင္ရယူစဥ္ကာလသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအားအမ်ားဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ခ့ဲသည္႔ အတြက္ေႀကာင့္လည္း အဖြဲ႔အတြင္းအာဏာတည္ေဆာက္မွဳကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲပါ။ ထိုစဥ္က နဝတ အဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ထက္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုေိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ပိုမိုအေနနီးစပ္ခ့ဲ သူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေႀကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ သည္ ဒုေိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ နဝတ ဒုတိယဥကၠဌ ရာထူးကိုေပးရန္ အခ်ိန္အေတာ္ ႀကာစဥ္းစားခ့ဲျပီး မွ ခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ စိတ္က်န္းမာေရး ျဖစ္လာသည္႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ အလြယ္တစ္ကူ ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ၏ကူညီပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေသြးထြက္ သံယိုမရွိဘဲရယူႏိုင္ခ့ဲပါသည္။အာဏာရျပီးရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ဦးေနဝင္း၏တစ္ပည္႔လက္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ကိုထိန္းေက်ာင္းသည္႔အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ သားတစ္ပည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း ကို ဒုတိယ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုစဥ္က “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကိုခင္ဗ်ားတို႔ ေလ်ာ့မတြက္ နဲ႔ဟူေသာ” ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း ေျပာခ့ဲပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ တြင္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ၌  ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ စစ္ဝတ္ခ်ြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၊ စစ္ဝတ္ဝတ္ထားဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကိုမည္က့ဲသို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊေနရာခ်သြားသည္ကို ေလ့လာမွတ္သားရရွိေသာသတင္း မ်ားကိုအေျခခံ၍တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္းအေရးခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကီးမားေသာ အမွားႀကီးတစ္ခု ကို ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ခ့ဲျပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကရပ္စဲခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္မျဖစ္မေန ျပန္လည္က်င္းပခ့ဲရပါသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ အျဖစ္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခ့ဲပါသည္။ ထိုစဥ္က သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သည္ နအဖ အတြင္းေရးမႉး(၂) ႏွင့္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ တာဝန္ကိုယူေနရသူျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ NLD အမ်ိုဳးသားညီလာခံျပန္ လည္ဝင္ေရာက္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ တာဝန္ယူေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ့ဲရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ကို ေထာင္ခ်ျပီး ဒီပဲရင္းအေရးခင္းကို ဦးေဆာင္ခ့ဲသူ ႀကံ့ဖြတ္၏ ဒုဥကၠဌ ၊ နအဖ အတြင္းေရးမႉး(၁) ၊ ေလေႀကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း(ကြယ္လြန္) ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ေပးခ့ဲပါသည္။ ထိုစဥ္က နအဖ ဒုဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ကိစၥတြင္ေခၚယူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွသတိေပးခ့ဲျပီးေနာက္ စစ္တပ္၏ကြပ္ကဲမွဳကို ညွိႏိွဳင္းကြပ္ကဲေရးမႉး လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း မွတာဝန္ယူျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ သို႔တိုက္ရုိက္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုထိမ္းေႀကာင္းသြားခ့ဲပါသည္။
 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာအေရးအခင္း ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နားဂစ္ ေလမုန္းတိုင္းျပႆနာ မ်ားျပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၊ တို႔၏ ႏိုင္ငံအေပၚရွဳျမင္ပုံအျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ 
 
သံဃာအေရးအခင္း နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ကိစၥ ေဆာင္ ရြက္မွဳအေပၚဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တည္႔တည္႔ကိုမေဝဖန္ဝံ့ေသာလည္း ဒီကိစၥသည္လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ပုဏၰား ကုန္ေအာင္ေတာင္း (ဦးေအာင္ေသာင္း) ေႀကာင့္လို႔အားလုံးက မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲႀကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအျပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငယ္မ်ားႏွင့္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ေလာကတြင္  အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း၊ သာႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ေကာင္းမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း က အေျခအေနမွန္ ကို တင္ျပရင္ လက္ခံနားေထာင္ျပီး စဥ္းစားေပးတတ္သည္႔ သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းမ်ား ထိုအခ်ိန္ကျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 
 
ထိုသို႔တိုးတိုးတိတ္တိတ္သတင္းမ်ား စိမ့္ထြက္လာျပီး ေနာက္ႀကားသိရေသာသတင္းမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ဇနီး မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ၏ဇနီးကို ေခၚ ယူ၍သတိေပးခ့ဲေႀကာင္းသိခ့ဲရပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း သည္ အနာဂါတ္မွာ နံပတ္ (၁) မျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း သုံးသပ္မွဳမ်ား အတြင္းပိုင္းမွသတင္းမ်ား တီးတိုးထြက္ရွိလာႀကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္နံပတ္ (၂) ဟုမွန္းဆထားျခင္းခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း မွာမူေသမင္းမွ ေစာေစာေခၚယူသြားသည္႔ အတြက္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွစြန္႔ခြာသြားရပါသည္။ မေသခင္ နဝတ ၊ နအဖ လက္ထက္ျပဳလုပ္ခ့ဲရေသာ မေကာင္းမွဳ အကုသိုလ္မ်ားကို ေသခါနီးမွသံေဝဂတရားရျပီး စကၤာပူတြင္ေဆးကုသေနစဥ္ တိတ္ေခြအတြင္းအသံသြင္းထား ခ့ဲေႀကာင္းသိရပါသည္။သတင္းမ်ားအရကေတာ့၊၈၈၈၈အေရးအခင္း၊ ဒီပဲရင္းအေရးအခင္း ၊ သံဃာအေရးအခင္း မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မွဳမ်ားကိုဝန္ခံထားသည္ဟုသိရပါသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္ မူလက အသက္ငယ္ရြယ္သူ၊က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ကိုအနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ရည္ရြယ္ခ့ဲေသာလည္းအေျခအေနအရ ၄င္း၏စိတ္ႀကိဳက္မျဖစ္ခ့ဲပါ။ ေနာက္ဆုံး က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္း ႏွလုံးေရာဂါရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ကိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲရပါသည္။ စစ္တပ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ သည္ နာမည္ေကာင္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
 
 အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ ေဘးဘယ္ညာလုပ္ေဖၚကိုင္ ဘက္မ်ား၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မွဳကိုရေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူစစ္ရုံး တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ရုံးတြင္ရိွေနသ၍ ေန႔ေရာညပါ အနားတြင္ရွိေနသူျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစစ္ရုံးခ်ဳပ္တြင္ ဦးစီးအရာရွိ(Staff) တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ သည္ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည္႔သူ (Commander) တာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ 
 
စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟုႀကံဳးဝါး ေျပာဆိုမိန္႔ႀကားေနသည္ကို ႀကားသိျမင္ေတြ႔ေနရပါေသာ္လည္း စိတ္ထင္တိုင္း မလွဳပ္ရွားႏိုင္သည္႔အေျခအေန ႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနသည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။ စာေရးသူ ရရွီေသာသတင္းအရေတာ့ “ငါခင္းေပးေသာလမ္းေႀကာင္း အတိုင္းမင္းတို႔အခ်င္းခ်င္းညိွႏိွင္းျပီးလုပ္ႀက ဒါေပမ့ဲ ငါ နဲ႔ ကိုေအး တို႔ရဲ႔မိသားစုကိုေတာ့ လာျပီးမထိနဲ႔” ဆိုသည္႔ မွတ္ခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွလက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေပးခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။
 
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ေလ့လာလွ်င္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ တို႔သည္အဓိကအခန္းကႏၱမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရမွာျဖစ္ပါသည္။ 
 
သေဘာထားမကြဲပါဘူးဟုေျပာေနရပါေသာ္လည္း အထက္ပါ (၃)ဦး သည္ တစ္သေဘာတည္းေဆာင္ရြက္၍ မရေအာင္ အေျခအေနမ်ားကဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ 
 
လက္ရွိအေျခအေနအရလည္း ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦး၏ ေဆာင္ရြက္ေနရပုံမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားႀကားသိျမင္ေတြ႔ ေနရမွာျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ဦးေဆာင္မွဳတြငိပါဝင္ရမည္ ဦးတည္ခ်က္ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ(၃)ဦး အာခံရဲႀကမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ ့အျပတ္ေျပာ၍မရပါ။ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ မတူ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရး ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တို႔သည္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲေနေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ၏ အခန္းကႏၱကိုပစ္ပယ္၌မရဆိုသည္ကို  စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ ဆက္ေကာင္းေကာင္းနာလည္ႀကပါသည္။ထိုေႀကာင့္လည္း နဝတ၊ နအဖေခတ္အဆက္ဆက္နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုစည္းရုံးခ့ဲႀကပါသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအျပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အားေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ရက္ေစ့၍ ျပန္လႊတ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စဥ္းစားခ့ဲပါေသးသည္ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လာလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟုဆုံးျဖတ္ခ့ဲသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ယက္ေတာ ကိုအေႀကာင္းျပ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးအထိေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆီသို႔” ေဆာင္းပါးျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ နည္းလမ္း(၃)လမ္းကို ထိုစဥ္က နအဖ ၏စဥ္းစားပုံကို တင္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ပစ္ပယ္၍မရဆိုသည္႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေပၚလစီအရ ၂၀၁၂ ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္ကို ယေန႔ေတြ႔ျမင္ေန ရမွာျဖစ္ပါသည္။
 
သို႔ေသာ္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အား တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါဝင္ ျပည္သူလုထု၏ ေထာက္ခံမွဳသည္ ယခင္ကာလမ်ားကထက္ပင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္႔အတြက္ ေပၚလစီေရးစြဲသူႀကီးအေနျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ တံုလွဳပ္သြားသည္ဟု အတည္ျပဳဆဲသတင္းမ်ားအရသီရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္၏ခရီးစဥ္မ်ားကို ထိန္းလာသည္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ခ်က္ျဖစ္သည္႔ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒျပင္ေရး သည္ ယခင္သြားေလသူစစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိစစ္ဝတ္ခ်ြတ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးတုံလွဳပ္ေနႀကသည္ဟုသိရပါသည္။ 
 
အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္သြားခ့ဲျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးတြက္ သင္ပုန္းေျခေရးလမ္းစဥ္ကိုကိုင္ဆြဲျပီး လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ဆိုပါက အေျခအေနေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္ကလည္း ဒီပဲရင္း လိုျဖစ္စဥ္မ်ားမလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆိုသည္႔ ကတိကဝတ္မ်ားရထားဖို႔လိုပါသည္။ လုံျခံဳေရးသတိ အျမဲရွိဘို႔လို ေႀကာင္းကိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုတင္ျပလိုပါသည္။
 
စာေရးသူတင္ျပလိုတာကေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရွိေနေသာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ တို႔သည္ တိုင္းျပည္အေပၚထားသည္႔စိတ္ရင္း ေစတနာ သည္ ယခင္သြားေလသူစစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္မတူသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေငြ႔အသက္မ်ားကေတာ့ ယခုအထိရွိေနႀကဆဲပါ။ အေငြ႔အသက္မ်ားေပ်ာက္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေတာ့လုပ္၍မရ ပါ အခ်ိန္ေတာ့ယူရလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးသည္ အဓိကေျဖရွင္း ရမည္႔ကိစၥဟုျမင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ကို ပီျပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရ ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ အာဏာရေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားပူးေပါင္းညိွႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွရလိမ့္မည္ဟုျမင္ပါသည္။ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာျပီးသာယာျငိမ္းေအးပါေစလို႔ဆႏၵျပဳလ်က္။

ဝါရွင္တန္ျမိဳ႔
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။