Wednesday, October 23, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနရေၾကာင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၁၃၃ ခုက စာေပးပို႔

(Mizzima)

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၊ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္းႏွင့္ ၾသစေၾကးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တိုနီအေဘာ့ ထ္တို႔အား
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအတြက္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ ပူပန္ေနရေၾကာင္း တုိင္းရင္းလူမ်ိဳး ၁၅ မ်ဳိးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၁၃၃ ခုက စာေရးသား ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ပဋိပကၡမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ ယင္းစာတြင္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမျပဳမီ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ တိုးတက္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ယင္းစာတြင္ အဆိုပါ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္လက္ေအာက္တြင္ ၎တို႔ ခံစား ေနရသည့္
ေ၀ဒနာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “သူတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာေတြကို ဖ်က္ဆီးပါတယ္၊ လယ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ ပါတယ္၊ စစ္လက္နက္ေတြကို သယ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လုပ္အားေတြကိုလည္း မတရား ခိုင္းေစပါတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္
ေတြကို အဓမၼမႈမ်ားလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ လက္ရွိျဖစ္ရပ္ေတြ ေဖာ္ျပထား တာပါ၊ အနာဂတ္မွာ ယခုလို ဆက္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး”ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းစာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ဆက္လက္တုိက္ခိုက္ေနသည္ကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကို ႐ုိးသားစြာ
ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ဆိုျခင္းမွာ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ေကအုိင္အိုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခုိက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းတစ္သိန္းခန္႔ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ လာရေၾကာင္း၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ဗမာစစ္တပ္၊ ဗမာအစိုးရႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုကိုသာ အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆံုးရေစေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းမႈမ်ားကလည္း ဗမာမ်ားကိုသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ေသခ်ာေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္သားမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အထက္အရာရွိမ်ား၏ အမိန္႔ အရ တျခားသူမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုရယူရန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အငယ္တန္းအရာရွိမ်ား၊ စစ္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းက မထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔မွာ အထက္အရာရွိမ်ား၏ ေစခိုင္းျခင္းအရသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆုိသည္။

စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ တင္ကူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ “တိုင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ တိုက္ပြဲမ်ား အား ရပ္တန္႔ၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံံ့မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆး ရန္၊ လြတ္လပ္ေသာခံု႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ စစ္သားမ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ စေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ႀကိဳတင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမရွိဘဲ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းျခင္းက အေျပာင္းအလဲကို စစ္တပ္က လိုလားပါသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အားနည္းေစႏိုင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ စစ္တပ္အား ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္”ဟုလည္း ယင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာကို ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အရပ္ဘက္ တိုင္းရင္းအဖြဲ႕အစည္း ၁၃၃ ခုက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၊ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘာ့ထ္တို႔အား ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။