Monday, April 1, 2013

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ - အပိုင္း (၁၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ေဆာင္းပါးရွင္ - ေ၀ဟင္ 

(၅၀)        ၿပီးျပည့္စံုေသာ တိုက္ပြဲနယ္ေျမတစ္ခုအား ေလေၾကာင္း ရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳရပါမည္ -
                (က)  ပိုမိုအစြမ္းထက္ၿပီး တန္ျပန္အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းခံရမႈ အႏၲရာယ္ အနည္းဆုံးေသာ ရန္သူ/မိတ္ေဆြ ခြဲျခားေသာစနစ္တပ္ဆင္ထားရွိျခင္း။
                (ခ)    တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားအားလုံးကို မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း ေပးႏိုင္သည့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕အား သတ္မွတ္နယ္ ေျမ အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားျခင္း။
                (ဂ)    တိုက္ပြဲနယ္ေျမကို အခ်ိန္ႏွင့္ထုထည္အလိုက္ ေဝဟင္ပိုင္နက္ဇံုမ်ား သတ္မွတ္ခြဲေဝ ထားရွိျပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။
                (ဃ)  ေရဒါမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၏ တန္ျပန္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းကို တန္ျပန္ေဆာင္ ရြက္မႈဆိုင္ရာအပိုင္းတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္း။

                (င)    ေအဝက္ကဲ့သို႕ေသာ ႀကဳိတင္သတိေပး ေလယာဥ္ ပ်ံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေခတ္မီ ေလေၾကာင္းရန္ ႀကဳိတင္သတိေပးကရိယာ မ်ားအား တိုက္ပြဲနယ္ေျမအျပင္ဘက္ အလွမ္းကြာေဝးေသာ လုံၿခဳံရာေန ရာတြင္ထားရွိ၍ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တိက်မွန္ကန္ စြာေပးပို႕ႏိုင္ေသာ   ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။
                (စ)    ေဝဟင္ႏွင့္ေျမျပင္တပ္ဖြဲမ်ား၏ စြမ္းအားကို အစြမ္းကုန္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရွ႕တန္း ေလေၾကာင္းႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းေရး (Forward Air Controller)  စနစ္ထားရွိျခင္း။
                (ဆ)  တိုက္ပြဲနယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား သတ္မွတ္ ထားရိွျခင္း၊ တိုက္ပြဲတည္ ၿမဲလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္လ်က္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေစျခင္း။
                (ဇ)    မိမိဘက္မွ အထိအခိုက္အနည္းဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ မႈအမ်ားဆံုးရရိွရန္အတြက္ တန္ျပန္ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲအား စည္း စနစ္တက် ခ်မွတ္ထားေသာ တိုက္ပြဲလုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ ရြက္ရပါမည္။

ပင္လယ္ျပင္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး
(၅၁)         ပင္လယ္ကမ္းေျခ႐ွိ ေလတပ္စခန္းမ်ားတြင္ အေျချပဳထား ေသာ ေလယာဥ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈ အကြာအေဝး (Radius of Action) ျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေလတပ္မွ လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာရွိ ပင္လယ္ျပင္ေပၚမွ ေဝဟင္ပိုင္နက္၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို ေရတပ္မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရတပ္ပိုင္ေရ ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္တြင္သယ္ေဆာင္တပ္ဆင္ ထားေသာ လက္နက္မ်ား အတူတကြပူးတြဲလ်က္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကထား စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၾကပါသည္ -
                   (က)           ဆိပ္ကမ္းေနရာမ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ား ေက်ာက္ခ် ရပ္နားရာေနရာမ်ားအား ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။
                   (ခ) ကမ္းေျခတစ္ဝိုက္ရွိေလယာဥ္ကြင္းမွ ေလယာဥ္ မ်ား၏ စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအကြာအေဝး (Radius of Action) အတြင္း ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
                   (ဂ) ကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္ရွိ အေရးၾကီးအခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ားအားေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ပင္လယ္ျပင္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
(၅၂)                  ေျမျပင္ေပၚရွိ အခ်က္အခ်ာေနရာ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အခ်ာဧရိယာ တစ္ခုခုကို ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေနရာမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူညီမႈ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား၌ အဓိက ကြဲျပားမႈမ်ားေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္ -
                  (က)            က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာေသာ ေလ ယာဥ္သည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ထက္ ပိုမို၍ နိမ့္စြာပ်ံသန္းလာႏိုင္ျခင္း။
                  (ခ)  ဆိပ္ကမ္းအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ျပည့္က်ပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ထားေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ကာကြယ္သကဲ့သို ပတ္လည္ လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ပစ္ကြင္းခက္ခဲျခင္း။
                  (ဂ)  သေဘၤာတင္ေရဒါမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို အတူတကြ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ ႏိုင္ျခင္း။
                  (ဃ)            သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ ကမ္းေနရာကို တိုက္ခိုက္လိုေသာ ရန္သူက အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေစျခင္း။
                  (င)  ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအား ကာကြယ္ရမည္ဆိုပါက ဆိပ္ကမ္းေနရာ ကြက္ကြက္ကေလးကို သာလွ်င္ ကာကြယ္၍မရဘဲ ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာမ်ားဝင္ေရာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ ကိုပါ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း။
                  (စ)  ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သေဘၤာမ်ား ေပၚရွိ ေရဒါမ်ားကို ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္ သတင္းေပးမႈ ရရွိႏိုင္ျခင္း။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။