Friday, April 26, 2013

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ား အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းဖရုိးလစ္

ယန္းဖေရာလစ္။ ။ ပရာ့ (ဂ္) ၿမိဳ႕ရွိ ခ်ားလ္စ္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ၂ ႏွစ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ (ထုိစဥ္က) ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ပထမ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပး အရာရွိ တာဝန္ကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရေသာ ေမာ္ကြန္းတုိက္မွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ သူသည္ ခ်ားလ္စ္တကၠသိုလ္၌ သမုိင္းဘာသာရပ္ သင္ယူေလ့လာမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။


၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီက ခ်က္ကိုစလိုဗက္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ပူးတြဲလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား (SNB) ပါဝင္ၿပီး အဲဒါကို ဌာနႏွစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ (VB) ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးရဲ အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ (Stb) တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ေနာက္ထပ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔က ရဲအရာရွိေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြရဲ႕အစမွာ အရပ္ဘက္ကေန ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဘဝဘက္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း ေရြ႕ေျပာင္းမႈဟာ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းနဲ႔ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းပိုင္း အက်ိဳးအျမတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးရံုးေရာက္တဲ့ အခါက်ရင္ လက္ႏွိပ္စက္ စာေရးေတြ အတြင္းေရးမွဴးေတြနဲ႔ စာေရးႀကီးေတြကို ျပန္တမ္းဝင္ မဟုတ္တဲ့ အရာရွိေတြ၊ ဒု - အရာခံဗိုလ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိေတြအျဖစ္နဲ႔ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအေျခအေနကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အေနန႔ဲ ရာထူးေဖာင္းပြမႈ ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုေတာင္ သံုးခ်င္သံုးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားရဲ႕ တစ္မူ ထူးျခားမႈ တစ္ခုကိုလည္း ေဖၚျပသင့္ပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ (ဥပမာ အေရွ႕ဂ်ာမနီ၊ ရုိေမးနီးယား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံတုိ႔လုိ မဟုတ္ဘဲ) ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ဌာနက လြတ္လပ္အမွီအခုိ ကင္းတဲ့ ဌာနတစ္ခု ဘယ္တုန္းကမွ ထူေထာင္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း မလုပ္ဘဲ အၿမဲတမ္း အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏို္င္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးဌာနဟာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဆုိတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီ တပ္ဖြဲ႔မွာ အေနာက္ဂ်ာမနီနဲ႔ ၾသစႀတီးယားတို႔လုိ႔ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယား ႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ေတြကို ေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၁၂) ခု ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဒီတပ္ဖဲြ႔အျပင္ လုိအပ္ရင္ တပ္မေတြနဲ႔ အေထာက္အကူျပဳ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းတဲ့ ၿမိဳ႕ျပ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္းေတြ ပါဝင္တဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီ တပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ခုဟာ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးရဲ႕ တုိက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႔ေရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြေရာ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ အဓိကအားျဖင့္ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိတဲ့ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိနဲပ ျပန္တမ္းမဝင္ အရာရွိေတြကိုသာ ကန္ထရိုက္စနစ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၀ မွာ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြမွာ ပန္းတုိင္တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႔ကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး အိမ္ျပင္ခြင့္ ရွိေစမဲ့ စစ္မႈထမ္းကာလ သက္တမ္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အမိန္႔ေဟာင္း ဘက္က ေရွ႕ေနလိုက္သူေတြဟာ ေထာက္ခံမႈ ရဖုိ႔အတြက္ အဲဒီ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြအေပၚ အားကိုးလုိ႔ မရ သေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။


ကြန္ျမဴနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ဖိႏွိပ္တဲ့ ယႏၱရားက အဓိက ေဒါက္တုိင္ႀကီး (၃) ခု အေပၚ အတည္ျပဳ တည္ေထာင္ ထားတာပါ။ အဲဒီ (၃) ခုက လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္နဲ႔ ဥပေဒ ျပဳမႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာၿပီ ျဖစ္တဲ့ ကာလတစ္ေလ်ာက္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက (ၿငိမ္ဝတ္ပိျပားေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြလုိ႔လည္း သိၾကတဲ့) ဖိႏွိပ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ အေတာ္ကေလး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိတဲ့ ထိေရာက္ ထက္ျမက္တဲ့ မူေဘာင္တစ္ခုကို ဖန္တီးထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ မွာ အဲဒီ မူေဘာင္ရဲ႕ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခုအထိ အခိ်ဳ႕ေသာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခု ေျပာရရင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကန္ထရိုက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ အက္ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အဓိက အာရံုစူးစိုက္ရင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တရားစီရင္ေရးကို (အျခား အစုိးရ ဌာနတစ္ခုေအာက္ ေရာက္သြားတာေၾကာင့္လုိ႔လဲ ဆုိႏုိင္ေပမဲ့) အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ေဘးဖယ္ထားခဲ့မိၾကပါတယ္။

တရားစီရင္ေရး စနစ္နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ တကယ့္ကုိ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအားလံုးမွာ တရားဥပေဒ အသိုင္းအဝိုင္းဟာ မၾကာခဏ ဆုိသလို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေတာ္စပ္မႈနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေလ့ ရွိၿပီး ေရေပၚစီ အလႊာတစ္ခုက လူ႔အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ က်န္လူတန္းစား အလႊာမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံသလုိ ျပဳမူဆက္ဆံတတ္တဲ့ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ကုိယ့္ဥခြံကေလးထဲမွာပဲကိုယ္ သီးသီးသန္႔သန္႔ ေနတဲ့ အုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ (ခ်က္ကုိစလိုေဗးကီးယားမွာ အဲဒီအဝန္းအဝိုင္းကို တကၠသိုလ္ မဟာဌာန (၄) ခုက ဘြဲ႔ရေတြခ်ည္း သက္သက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။) ဒါ့အျပင္ ဒီအပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ဘာအကူအညီ အေထာက္အပံ့မွလည္း မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါဘူး။ ရဲအရာရွိေတြကို ရဲလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခတ္မွီ နည္းစနစ္ေတြကို သင္တန္းေပးဖုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြဆီ ေစလႊတ္ေကာင္း ေစလႊတ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔အတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကိုေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚ မွီခိုရၿပီး ျပည္တြင္းက ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ဖန္တီးတဲ့ အမ်ိဳးသားဥပေဒနဲ႔ပဲ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။