Friday, April 5, 2013

စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းအစ္ခ်္လာ။ 

ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္အေပၚ အရပ္ဘက္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အားနည္းခြ်တ္ ယြင္းခ်က္ေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အမိန္႔ နာခံမႈ အပိုင္းမွာ မၾကာခဏ ဆုိသလို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ (ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ေထာက္ပို႔တပ္ စသည္တုိ႔) ကို ပထမပိုင္းမွာ တပ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေဆးေရးမွဴး တစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုး တပ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးကပဲ ဦးေဆာင္ ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပ ကာကြယ္ေရးရဲ႕ အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုဟာလည္း အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲ ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္က ေလ့က်င့္ သင္တန္း ေပးမႈရဲ႕ အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈ ဟာလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား တုိးတုိးၿပီး ေပၚလြင္ ထင္ရွား လာခဲ့ပါတယ္။


စစ္တပ္ဟာ အာဏာပိုင္မႈ အဆင့္ဆင့္ေတြမွာ မၾကာမၾကာ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အက်ိဳးဆက္ေတြကို ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေရးရာ ညိႇႏိႈင္း ခ်ိန္ဆမႈေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းမႈက ခရီးေဝးက အလာအသြားျပဳရတဲ့ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိတဲ့ စစ္သားေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အဆက္မျပတ္ တုိးျမႇင့္ ေနေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္မွဴးေတြနဲ႔ ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းေတြကို ပိုမို အခက္အခဲ ေတြ႔ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႀကီးမားေလးနက္တဲ့ အတြင္းပိုင္း ျပႆနာေတြကို ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးျပဳမႈမွာ  စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ တပ္မွဴးႀကီးေတြရဲ႕ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ နဲ႔ မိမိတို႔ တာဝန္ရဲ႕ အေရးပါမႈအေပၚ စိတ္အား ထက္သန္မႈနဲ႔ ယံုၾကည္အားထားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နယ္ပယ္ေတြမွာ ေနတိုး အဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္ေတာ့မဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္က အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ဖဲြ႔စည္း ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ပါတယ္။ အေထြေထြ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း က႑ေတြနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ အႏိုင္ရ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ယာယီ အက်ိဳးစီးပြားေတြအရ ဒါမွမဟုတ္ အေျပာင္းအလဲလြယ္မႈေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဦးစားေပး မႈေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ေနရာအနည္းငယ္ဘဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ခ်က္သမၼတ ႏိုင္ငံရဲ႕ တပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ထက္ဝက္ေလာက္ ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ တင့္ကား၊ သံခ်ပ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ အေျမာက္ လက္နက္ အေရအတြက္ေတြဟာလည္း မျပတ္ က်ဆင္းေနပါတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ေနတိုး ေကာလိပ္နဲ႔ ေနတုိး မစ္ရွင္ေတြမွာ ေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးပါ။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေနာက္တုိင္း စစ္တကၠသိုလ္ေတြက ဘြဲ႔ရလာသူေတြ တပ္မွဴး ရာထူးနဲ႔ စစ္ဘက္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး ရာထူးေတြမွာ ေနရာရလာခဲ့ပါတယ္။ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံဟာ (၁၉၉၇) မွာ ေနတိုးအဖဲြ႔ဝင္ေလာင္း သံုးႏိုင္ငံထဲက တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္က တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေနတုိးအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္အရ ဦးစားေပးမႈေတြကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတာ့ ႏုိ္င္ငံသားတုိင္း စစ္မႈ မထမ္းမေနရ ဥပေဒကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ သံုးေနရင္း ေနတုိးရဲ႕ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စစ္ဘက္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မႈအေပၚ အေလးေပးလာမႈ စစ္အသံုးစရိတ္ကို (GDP ရဲ႕ ၂ %) အထိ သိသိသာသာ တုိးျမႇင့္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြး ပိုမို ျမင့္မား လာေစဖုိ႔ သႏၷိဓိဌာန္ ခ်မွတ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ အစုိးရက (၂၀၀၁) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္အတြက္ တြန္းအားက စစ္တပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ ဘက္ဆီသုိ႔ ဦးတည္တဲ့ ဘယ္လို အရင္းခံ က်တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြမွ မပါဘဲ အဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ (၂၀၀၀) ခုႏွစ္ မတုိင္မွီ စစ္တပ္ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈေတြအေပၚ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္တဲ့ အႏုစိတ္ သံုးသပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ဟာ စစ္တပ္ တည္ရွိမႈ တစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုး က်ယ္ျပန္႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ အေျခခံ အယူအဆပိုင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္တဲ့အခါ ဒါဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အရင္းခံက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ စုစုစည္းစည္း ရွိၿပီး အေျခခံ အယူအဆအရ ျမင့္ျမင့္မားမား အေသးစိတ္ စီစဥ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံမူ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနတိုး အဖြ႔ဲ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေတာင္ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ အရည္အေသြးကို ထုတ္ေဖၚ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။
ခ်က္စစ္တပ္ဟာ အခုအထိ အင္မတန္ တုိေတာင္းလွေသးတဲ့ သူ႔ရဲ႕ တည္ရွိမႈ (၁၀) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အရင္းခံက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ခ်က္စစ္တပ္ဟာ စတင္ေပၚေပါက္လာစကေလာက္ အထင္ေသး ေလ်ာ့ထြက္ျခင္း မခံရေတာ့တဲ့အျပင္ အတိတ္ရဲ႕ ဆုိးေမြ တစ္ခုအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ျခင္း မခံရေတာ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ မစ္ရွင္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ခ်က္စစ္တပ္ဟာ ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံရဲ႕ သေကၤတ တစ္ခုဆိုတဲ့ အဆင့္အတန္းကို ရရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္စစ္တပ္ဟာ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြအျပင္ ရရွိတဲ့ ရန္ပံုေငြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမျပဳႏုိင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲဝင္ေနရတုန္းပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ခ်က္စစ္တပ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးလို ခဏခဏ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ရတဲ့ ေရရွည္ စီမံကိန္းေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။