Friday, November 1, 2013

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စစ္တပ္

(Ven Ravika)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားမႈရွိမရွိ အေကာင္းဆုံး သိႏိုင္သည့္ နည္းတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲဝန္ထမ္းတို႕ကို လူ႕ျမင္ကြင္း၌ မ်ားမ်ားစားစား ေတြ႕ရျခင္းရွိမရွိ ေထာက္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ဒီမုိကေရစီအေဆာက္အဦးကို ထူေထာင္ရာ၌ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ရၿမဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႕သည္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုျမင္ကြင္းမ်ား၌ စခန္းခ်ၿပီး ေနၾကလွ်င္ ဒီမုိကေရစီေရး ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတိုင္းသည္ လူ႕ျမင္ကြင္းမွ စစ္တပ္နဲ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႕ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ မရရတဲ့နည္းျဖင့္ ႀကဳိးစားၾကရသည္။


ဂ်ပန္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စစ္တပ္အခန္းက႑

၁၉၃၀- ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႕လွသည္။ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီတပ္မ်ားကို ဖက္ဆစ္တပ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ လူသိမ်ားသည္။ ၁၉၄၅-ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္က အေမရိကန္တို႕ကို စစ္႐ႈံးေသာအခါ ဖက္ဆစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္က ဂ်ပန္ဒီမုိကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္း၌ အဟန္႕အတားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္က စစ္ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံကိုလည္း ေရးဆြဲေပးခဲ့ရာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီး ေနာက္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သည္ ေျမ၊ ေလ၊ ေရတို႕ကို မပိုင္စိုးရဟု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ကိုလည္း ခုခံစစ္ကိုသာ အထူးျပဳသည့္တပ္မေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသည္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္

ဒီမုိကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၂)ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္အင္ပါယာတို႕တြင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို ေကာင္းေကာင္း မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေသးလွ်င္၊ သို႕သည္မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုံျခဳံေရးကို ေပးႏိုင္ေစရန္၊ ဒီမုိကေရစီကို ကာကြယ္ရန္ ေဒသႏၲရစစ္တပ္၊ ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ဓေလ့မ်ား ရွိသည္။ (၂၀)ရာစုမတိုင္မီတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္မ်ားသည္ အင္အားေကာင္းခဲ့သည္။

ဆြစ္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း

ယခင္က ဆြစ္ဇာလန္ကဲ့သို႕ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံငယ္ေတြမွာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္စစ္တပ္အေနျဖင့္ သူ႕တပ္ႏွင့္သူ ရွိေနခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းတပ္မ်ားက စစ္ေက်ညာျခင္းမ်ားမွ ကန္႕သတ္လိုက္ၿပီး ယခုအခါတြင္ အသက္(၁၉)ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ တပ္သားဦးေရ (၁)သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္တို႕ၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးတိုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဤႏိုင္ငံငယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ထားခဲ့ဖူးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး စစ္တပ္လုံးဝမထားသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကဖူးသည္။ အစြန္းေရာက္အစၥလာမၼစ္မ်ားကသာ နယူးေယာက္ရွိကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးကို မတုိက္ခုိက္ခဲ့လွ်င္ ယခုအခၚ၌ စစ္တပ္မဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ ဆြစ္တပ္မေတာ္က ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ နာမည္ေကာင္းရွိသည္။

အခ်ဳိ႔ႏိုင္ငံမ်ား

အခ်ဳိ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္ကို စစ္သားပီသေအာင္ ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤနည္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ စစ္တပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးတိုင္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မစြက္ဖက္ဟု မေျပာႏိုင္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္တိုင္း အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု မဆိုႏိိုင္။ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးသည္ က်စ္လစ္မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အမိအရယူကာ မိမိအာဏာရေရးအတြက္ အသုံးခ်တတ္ၾကသည္။ ျပင္သစ္ဘုရင္နပိုလီယံသည္ ဤနည္းျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈနဲ႕တပ္မေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑သည္ အျခားႏိုင္ငံတြင္ထက္ ပိုႀကီးသည္။ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ဤစစ္တပ္မွ ေပါက္ဖြားခဲ့သည္။ ဤစစ္တပ္သည္ အေမရိကန္ေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရသည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမႊမ္းတင္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေခ်။ ထိပ္ပိုင္းတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ မသတီစရာအတိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤတပ္မေတာ္ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေအာင္ သင္တန္းေပးဖို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႕က စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္တို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဒီမုိကေရစီျဖတ္သန္းမႈသမိုင္းကို ေမ့ေပ်ာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႕ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္ေစၿပီး ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ကို ပိုမိုထြန္းကားေစျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနႎုင္ငံတစ္ခုကို ထူေထာင္ၾကရန္ သူတို႕က ပို၍ စိတ္ဝင္စားသည္။

ဘီဘီစီအေမးအေျဖႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဘီဘီစီအေမးအေျဖတစ္ခု၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႕ တပ္မေတာ္ကို အရင္ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တပ္မေတာ္ပီသေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမည္၊ ေခတ္မီေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးမည္ဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ဆုတ္ခြာသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႕က တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာရွိၾကသကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္က သစၥာတရား အတုန္႕အလွည့္ ျပဳမွသာလွ်င္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ရန္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမဳိ႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ႏိုင္ဖို႕၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပေနခ်ိန္၌ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ မေနဘဲ ထႂကြပုန္ကန္လ်က္ ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။