Tuesday, November 12, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၉)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ေရွးေခတ္ တရုတ္ Qin တပ္မွ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္


ျမန္မာတို႔၏ ထက္ၾကပ္လုိက္စစ္

မင္ဂၽြီ၏တပ္မ်ားသည္ သုံးဆယ္မွ မုိင္းလုံ (MONG-L0NG) ဘက္သုိ႔လွည့္၍ တက္သည္ႏွင့္ ကသည္း၀န္ႏွင့္ ဆယ္တပ္၊ တုိက္ဆင္တစ္ရာ၊ ျမင္းတစ္ေထာင္၊ စစ္သည္အင္အားတစ္ေသာင္း လက္၀ဲေၾကာင္း။ မကၡရာဗုိလ္ႏွင့္ ဆယ္တပ္၊ တုိက္ဆင္တစ္ရာ၊ ျမင္းတစ္ေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲတစ္ေသာင္း လက္ယာေၾကာင္း။ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူမွာ တပ္ေပါင္းဆယ္တပ္၊ တုိက္ဆင္တစ္ရာ၊ ျမင္းတစ္ေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲတစ္ေသာင္းႏွင့္ အလယ္ေၾကာင္းေနၿပီးလွ်င္ စစ္သုံးေၾကာင္းျဖန္႔၍ လုိက္ၾကသည္။ ရန္သူတို႔သည္ အေထာက္ေထာက္ တပ္ခံထား၍ ဆုတ္ခြာၾကသည္။ ေနာက္ခ်န္တပ္ကုိ မင္ဂၽြီ (MIN JUI)၊ ကြမ္ယင္ေပါ (KUAN-YIN-PAO) ႏွင့္ ဟကုိဆင္ (HA-KUO-HSING)တို႔ အလွည့္က် ကြပ္ကဲၾကသည္။ ေဘာ္တြင္းကိုျဖတ္၍ သိႏၷီဘက္သို႔ ခ်ီတက္ၾကသည္။


သို႔ျဖစ္၍ မဟာစည္သူသည္ မဏိစက္ႏွင့္ ေသနတ္စြဲသူရဲတစ္ေထာင္၊ သမႏၱရဲႏွင့္ေသနတ္စြဲ သူရဲတစ္ေထာင္၊ အဂၢရဲႏွင့္ ေသနတ္စြဲသူရဲတစ္ေထာင္၊ သိခၤပ်ံခ်ီႏွင့္ ေသနတ္စြဲ သူရဲတစ္ေထာင္တို႔ကို တ႐ုတ္တုိ႔တပ္ေနာက္သုိ႔ ပတ္မိေအာင္ လက္၀ဲ၊ လက္ယာမွ ညအခါ တိတ္တဆိတ္ ခ်ီရမည္။ နံနက္အလင္းေရာင္ရသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ တ႐ုတ္တုိ႔တပ္ လက္၀ဲစြယ္၊ လက္ယာစြယ္တုိ႔ကုိ တုိက္ရမည္။ ေနာက္ကတုိက္သည့္ ေျပာင္းေသနတ္သံၾကားလွ်င္ ငါတို႔တပ္ စစ္သုံးေၾကာင္း တ႐ုတ္တပ္ကုိငင္၍ နင္းမည္ဟု ခ်ိန္းခ်က္ ခ်ီတက္သြားေစသည္။

မဏိစက္၊ သမႏၱရဲ၊ အဂၢရဲႏွင့္ သိခၤပ်ံခ်ီတို႔သည္ ရန္သူတပ္မ်ား၏ လက္၀ဲ၊ လက္ယာမွ ညအခါ တိတ္တဆိတ္ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။ မန္ေ၀ွ (MAN-HUE) အနီးေတာင္စပ္မွ နံနက္လင္းအားႀကီးတြင္ ပုန္းကြယ္ေနၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္တပ္၏ လက္၀ဲစြယ္၊ လက္ယာစြယ္ကုိ မဆုတ္မဆုိင္း တက္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔လည္း သိႏၷီမွတပ္မ်ား သူတို႔အားဘိသည္မွတ္၍ ေနာက္ကိုသာ အားႀကဳိး၍ခံသည္။ ထုိအခုိက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ စစ္သုံးေၾကာင္းျဖန္႔၍ အဆုိင္းအတြမရွိ ဆင္ပါျမင္းပါနင္းၿပီး ရန္သူတို႔အား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ထုိးခုတ္ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ေစသည္။ ရန္သူတို႔ အက်အဆုံး မ်ားလွ၏။

မင္ဂၽြီသည္ စုရုံးမိသမွ် စစ္သည္တုိ႔ကုိ စုရုံးၿပီး သိႏၷီလမ္းမွလႊဲ၍ ေျမာက္ဖက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားေလသည္။
၀န္ႀကီးမဟာစည္သူတို႔လည္း ရန္သူတို႔ေနာက္သုိ႔ခ်ီ၍ ဆက္လုိက္ၾကသည္။ လာရႈိးအေနာက္ ေနာင္ေပၚအရပ္တြင္ သိႏၷီမွခ်ီလာေသာ ၀န္ႀကီးမဟာသီဟသူရ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုံမိၾကသည္။

ျမန္မာ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း လက္ထက္ တရုတ္ - ျမန္မာ တတိယ စစ္ပြဲျပ ေျမပံု

တ႐ုတ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အာတင္ေအာ (E-ERH-TENG-O) စစ္ေၾကာင္း
မုိင္းေမာမွခ်ီလာေသာ အာတင္ေအာသည္ ေကာင္းတုံမွ ခံေနေသာ ဗလမင္းထင္တပ္ကုိ အထပ္ထပ္ ၀ုိင္းရံ လုပ္ႀကံေသာ္လည္း မိမိတို႔ဘက္တြင္သာလွ်င္ အက်အဆုံး မ်ားစြာျဖစ္ၿပီး အရႈံးထြက္သည္ကုိ ေတြ႔ႀကဳံေနရေလသည္။

ေကာင္းတုံခံတပ္ကို ဤသို႔စီစဥ္သည္ဟု ဆုိသည္။ တပ္တြင္းတပ္ေျခမ်ားကုိ ေစာက္ငါးေတာင္၊ အနံခုႏွစ္ေတာင္ ေျမဖု႔ိသည္။ တပ္ထိပ္တြင္လည္း သူရဲေျပး၊ သူရဲခုိ၊ မီးေမာင္းစီရင္သည္။ တပ္၀က္ေခါင္းေထာင့္ခ်ဳိး မ်ားကလည္း ႏွစ္ပိသာ၊ သုံးပိသာ၀င္ အေျမာက္မ်ားကို ခင္းထား၍ မီးစာေကာက္ကုိင္သူတို႔ႏွင့္ အသင့္စီစဥ္ ခင္းထားသည္။ တပ္ျပင္ကလည္း ဆင္ခလုတ္၊ ျမင္းခလုတ္၊ ကတုတ္၊ ဆူးေျငႇာင့္မကာန္း၊ တြင္း၊ က်င္း၊ ျမင္းတား၊ သမင္ခ်ဳိစုိက္၍ အလ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေတာင္၊ အေတာင္သုံးဆယ္၊ ထုေလးဆုပ္ခြဲ၊ ငါးဆုပ္ရွိသစ္ကုိ တုိင္တုိႏွစ္လုံးခ်က္ရုိက္၍ စုိက္ၿပီးလ်င္ ထုိသစ္ရွည္ကုိ ႀကိဳးစက္ယႏၱရားႏွင့္ ဆြဲငင္၍ တပ္တြင္းက ခလုတ္ျဖဳတ္ရန္ႏွင့္ ကုိင္းျဖစ္ထားသည္။ 
တပ္ထိပ္ပစ္စင္မ်ားက ေသနတ္အေျမာက္၊ သူရဲသူခက္အျပည့္ တင္ထားၿပီးလွ်င္ ပြဲညက္ရည္၊ သလြဲရည္မ်ားလည္း အသင့္စီရင္၍ တပ္တြင္းက ႀကံ့ႀကံ့ခံေနေလ၏။

တ႐ုတ္တုိ႔လည္း တပ္အင္အား ထူထပ္စြာႏွင့္ ေကာင္းတုံၿမဳိ့ကုိ ၀န္းအုံၿပီးလွ်င္ ၿမဳိ့တက္ေလွကား၊ ဓား၊ တူရြင္း၊ ေပါက္ဆိန္၊ ခ်ိတ္၊ ႀကဳိး စြဲကုိင္၍ တပ္သုိ႔ခ်ဥ္းလာသည္။ တပ္ေတာ္တြင္ အထက္က စီရင္သည့္ မကာန္း၊ တြင္း၊ က်င္း၊ ထူထပ္လွေသာေၾကာင့္ မခ်ဥ္းမကပ္ႏုိင္ရွိသည္တြင္ တပ္ထိပ္ပစ္စင္မ်ားက ရဲမက္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ခင္းထားသည့္ ေသနတ္အေျမာက္မ်ားႏွင့္ ပစ္လႊတ္ရာ တ႐ုတ္အမ်ား ထိခုိက္ ေသဆုံးေလသည္။ တရုတ္တပ္မႉး ဗုိလ္မႉးတို႔ အကြပ္အကဲ နာလွေသာေၾကာင့္ အရပ္အဆုိင္းမရွိ၊ ေရစီး၏သို႔ ထပ္ထပ္ကာ ေသသည့္သူေကာင္ကုိ ကတုတ္ျပဳ၍ တပ္ရင္းသို႔ ခ်ဥ္းလာၾကျပန္သည္။ ယႏၱရားႏွင့္ စီရင္ထားသည့္ ေလာက္လႊဲ၊ တုံးေမာင္း၊ စက္ႀကဳိးမ်ားကုိ ေကာင္းတုံခံတပ္တြင္းမွ ျဖဳတ္လႊတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ တ႐ုတ္ ၁၀၀ - စု၊ ၂၀၀ - စုေသေလသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔လည္း မရပ္မဆုိင္း တပ္ရင္းသို႔ခ်ဥ္း၍ တပ္တုိင္ကုိ တူးသူတူးသည္၊ ေလွကားေထာင္၍ တက္သူတက္သည္၊ တပ္တုိင္ကုိ ခ်ိတ္ႀကဳိးႏွင့္ ဆြဲသူဆြဲသည္။ ဗလမင္းထင္၏ သူရဲေတာ္တို႔လည္း အေၾကာက္အရြံ႕မရွိ တပ္တြင္းဆြဲထားသည့္ တုံးေမာင္းတို႔ႏွင့္ ပစ္ခ်သည္၊ ပြဲညက္ရည္၊ သလြဲရည္မ်ားႏွင့္ ေလာင္းခ်သည္။ တပ္ထိပ္ပစ္စင္မ်ားကလည္း ဓား၊ လွံ၊ ေသနတ္၊ တုတ္၊ တင္က်ည္း စြဲကုိင္၍ ရြပ္ရြပ္သိသိ ထုိးခုတ္ ပစ္ခတ္ ရုိက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ တပ္ေတာ္သို႔ မေပါက္ေရာက္ႏုိင္၊ ေသေၾကပ်က္စီးသည့္ လူေကာင္အထပ္ထပ္ ရွိေလသည္။

အာတင္ေအာသည္ ေကာင္းတုံရွိ ဗလမင္းထင္တပ္ကုိ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ႀကံေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္မေပါက္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထုိအခုိက္ သုံးဆယ္တြင္ရွိေနေသာ မင္ဂၽြီထံသို႔ အလွ်င္အျမန္ ျဖတ္ဆင္းသြားေရာက္ရန္ ဘုရင္ဧကရာဇ္ထံမွ အမိန္႔ေပးပို႔လာသည္။ သို႔ျဖင့္ ဟန္တာ (Han-T’A) သို႔ထြက္သည္။ သိႏၷီရွိတပ္မ်ား အ၀ုိင္းခံေနရ သည္ကုိလည္း အာတင္ေအာ ၾကားသိရသည္။ ယူနန္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံမွ အမိန္႔စာ ခုႏွစ္ေစာင္ တစ္ေစာင္ၿပီးတစ္ေစာင္ ဆက္ကာဆက္ကာ ေရာက္လာသည္။ တစ္ေစာင္ကုိမွ် ျပန္ၾကားျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့။ ေနာက္ဆုံး၌ ေကြ႔ေကာက္ေသာလမ္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

မင္ဂၽြီက်ဆုံးေသာ မုံးယုေလးတုိက္ပြဲ
မင္ဂၽြီသည္ မုံးယုေလး (LESSER MONG YU) တြင္ တပ္ခ် ရပ္နားေနသည္ဟု ဗုိလ္မႉး၀န္ႀကီးမ်ား စုံစမ္းသိရွိၾကသည္။ မုံးယုေလးသည္ သူ၏အေျခခံစခန္းျဖစ္ေသာ ၀မ္တိမ္ WAN-TING မွ မုိင္ - ၇၀ မွ်သာ ေ၀းေတာ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မဟာသီဟသူရ စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ပူးေပါင္းၿပီး မုံးယုေလးသုိ႔ ဆက္လက္ လုိက္ၾကသည္။ မင္ဂၽြီသည္ တပ္ေပါင္းခုႏွစ္တပ္ျဖင့္ ခံသည္။ စစ္ပန္းလွၿပီျဖစ္ေသာ သူ၏တပ္မ်ားသည္ ၾကာရွည္ မခံႏုိင္ေတာ့ေပ။ မန္ခ်ဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မႉး ခ်ာလိန္ဖုံအာ (CHA-LA-FENG-A) သည္ က်ည္သင့္၍ က်ဆုံးေလသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၆၈၊ မတ္လ ၂၇ - ရက္ တုိက္ပြဲဒုတိယေန႔တြင္ မင္ဂၽြီႏွင့္ ကြမ္ယင္ေပါ KUAN-YIN-PAO) တို႔လည္း က်ဆုံးၾကသည္။ မင္ဂၽြီ၏အေလာင္းကုိ စစ္ေျမျပင္ သစ္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ေအာက္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျမဳပ္ႏွံ သၿဂိဳဟ္ထားခဲ့ၾကၿပီး ပါတူဟူ (PA-TU-HU) ႏွင့္ စစ္သည္အခ်ဳိ႕သာ ၀မ္တိမ္သုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည္။ ျမန္မာတပ္ေတာ္မ်ားသည္ မင္ဂၽြီက်ဆုံးသည္ကုိ မသိၾကေပ။

အႀကီးခ်ဲ႕ ၾကည့္လုိရင္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ

၀န္ႀကီးမဟာစည္သူႏွင့္ မဟာသီဟသူရတို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔တပ္ ဆုိသမွ် မရပ္မတင္း ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးသည္ကုိ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ၾကရာ အေရးေတာ္ ၿပီးေျပကုန္တြင္လွ်င္ ရလုိက္သည့္ ျမင္း၊ လား၊ လက္နက္ သုံ႔ပန္း လူသူတို႔ကုိ သိမ္းယူ၍ ျမန္မာ ၁၁၂၉ - ခု၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ - ၁၄ ရက္ေန႔ ေျခရင္းေတာ္သို႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားအထားရဆုံး စစ္သူႀကီးမင္ဂၽြီ က်ဆုံးသျဖင့္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေတာ္အ၀ွန္း ယူနန္ျပည္သူျပည္သားမ်ား အပါအ၀င္ တုိက္ပြဲတြင္ အတူအမႈထမ္းဖူးၾကေသာ တပ္ဗုိလ္၊ တပ္သားတို႔သည္ မ်က္ရည္မက်ဘဲ မင္ဂၽြီအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပၾကသည္ မရွိေပ။ ႏွေျမာတသသ ပူေဆြးလ်က္သာ ရွိၾကသည္။ 

 ဧကရာဇ္ဘုရင္က တာ၀န္မေက်ေသာ စစ္သူႀကီး အာတင္ေအာကုိမူကား ေစ်းလယ္တြင္ ရင္ခြဲ၍သတ္ရန္ ေသဒဏ္ေပးေလသည္။ သူ၏ဖခင္၊ သားႏွင့္ညီမ်ားကုိ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းထားေစ၏။ သူ၏ဇနီးအား ကိရ္ဂစ္ေဒသ (KIRGHIES) သို႔ ကၽြန္အျဖစ္ ပုိ႔ေစသည္။ သူ႔ဦးႀကီး၏ ဇနီးကုိလည္း အလားတူ ဒဏ္ခတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္ေသခြင့္ေတာင္း၍ ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ သူ၏သမီးမ်ားကုိ လင္ေယာက္်ားမ်ားထံမွ အတင္းဆြဲယူ၍ အက်ဥ္းခ်ထားေစသည္။ သူ၏ဦးေလးႏွင့္ တူမ်ားကုိ တာကစ္စတင္ (TURKISTAN) သို႔ ကၽြန္အျဖစ္ ပုိ႔ေစေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။