Friday, November 8, 2013

သူခိုး၀န္ၾကီးဌာန ၁၈ ခုကို သာဓု ေခၚရမလား?

ဒီကေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ဘီဘီစီ အသံလႊင္႔ဌာနမွ ညပိုင္း အစီစဥ္တြင္ ထုတ္လႊင္သြား ၀န္ၾကီးဌာ ၁၈ ခု၏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ဘုန္းထားၾကသည္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း ၆ ေထာင္နီးပါမ်ွရိွသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏွင္႔ အာဂတိ ေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားအဖြဲ႔ အေမရိကန္ နယူးေယာက္တိုင္းမ္တြင္ ယေန႔ ေျပာဆိုပါသည္။

စာေရးသူမွ သူခိုးမ်ား ၾကီးစိုးေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ ၾကိဳဆိုပါ၏ ဆိုသည္႔ ပိုစတာျဖင္႔ မၾကာေသးခင္ကမွ တင္ျပခဲ႔သည္။ စာေရးသူတင္ျပေသာ ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားထဲတြင္....... ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီ အလြဲသံုးစား လုပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊သိပံၸႏွင့္ နညး္ပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွုင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန တို႔ျဖစ္ခဲ႔ၾကျပီး အျခား ၀န္ၾကီးဌာန သံုးခုအား စာေရးသူႏွင္႔ နီးစပ္ေသာ အသိုင္း၀ိုင္းမွ စံုစမ္းရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ္လည္း လက္မခံခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ တင္ျပရန္အလြန္ခက္ခဲေနခဲ႔ရသည္…အဆိုပါ (၃)ခုသည္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဌာန ႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ျဖစ္ေလသည္
သို႔ေသာ္ လြတ္ေတာ္မွ ခန္.အပ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ မွစ၍ စံုစမ္းခြင္႔ရခဲ႔ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္မွဳအား ဘီဘီစီ အသံလႊင္႔ဌာနသို႔ ေပးပို႔ကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္တဦးကိုယ္တိုင္ပင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း၏ အင္တာဗ်ဴးေနာက္ဆံုးတြင္ အေရယူမည္ မယူမည္ကို မသိရပါေၾကာင္းႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔သာ အဆံုးသတ္ခဲ႔ေလသည္။

သို႔ေသည္ ထူးဆန္းေနေသာ အေၾကာင္းရာတခုအား စာေရးသူ ဆက္လက္ေျခရာခံလိုက္ေနေလသည္။ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ျဖစ္၏။ သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ေရႊပိသာခ်ိန္ တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာက္ ႏွစ္ ၄၈ ပိသာ အား ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ႏွင္႔ အက်ိဳးျမတ္တြင္းသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ရာ ၄င္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ ေရႊပိသာခ်ိန္ အားလံုးတေရြးသား တမတ္သားမ်ွမက်န္ေအာင္ လက္စေျပာက္ေနေလသည္။ ထိုေျပာက္ျခင္းမလွေျပာက္ေနေသာ အေျခေနအား စာေရးသူမွ ဆက္လက္ ေထာက္လွမ္းခဲ႔ရာ အဆိုပါ သတၱဳတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျဖရွင္းခ်က္ အၾကမ္းမ်ဥ္း မိတၱဴကို ရရိွခဲ႔ေလသည္။ ၄င္းဌာန၏ ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ေျပာက္ဆံုးေနေသာ ေရႊပိသာခ်ိန္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ အဆိုပါ ၀ယ္ယူၾကေသာ ကုပဏၰီမ်ားမွ ေငြေပးေခ်မွဳ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ မွားယြင္းမွဳေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေၾကးမ်ား တလံုးတခဲတည္း ေရာက္ရိွမလာေသးေၾကာင္း အား အက်ယ္တ၀င္႔ေဖၚျပထားေလသည္။

ထိုေနာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ သစ္ေတာ ၀န္ၾကီး ဌာန၏ ေျဖရွင္းခ်က္မူၾကမ္းအား စာေရးသူထပ္မံေတြ႕ရိွရျပန္သည္။ ၄င္း၀န္ၾကီးဌာန၏ ေျဖရွင္းခ်က္မွာ ျမန္မာ သစ္ေတာေရးရာဌာန၏ မွားယြင္းေသာ သစ္ထုထည္ တြက္ခ်က္မွဳေၾကာင္႔ ယခုကဲ႔သို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၈၂၀ နီးပါးမ်ွ ကြာဟခဲ႔ေၾကာင္း ေရးသားထားေလသည္။
မွတ္သားဖို အလြန္႔အလြန္ေကာင္းေလစြေပတည္း…ငတက္ျပားနကၡႏွင္႔ ေမြးၾကသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ ၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္လာပါက ၾကက္သီး ဖ်န္းဖ်န္းထမေလာက္ေအာင္ပင္ ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းေလစြပင္တည္း…
ေနျပည္ေတာ္ သမၼတခ်ီး ဦးသိန္းစိန္ အေရးမယူမရဲပါ…အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးခင္းေနာက္ပုိင္းမွ စကာ ေန႔ထိပင္ ဦးသိန္းစိန္၏ အိမ္တြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အေတာမသတ္ပဲ ေရာက္လာသည္မွာ ျမရ္မိုေတာင္ေလာက္ပင္ရိွ၍ အိမ္ေဖၚအလုပ္သမေလး ၄ ေလးဦးမွာ ေန႔တိုင္းပင္ ပစၥည္းစစ္ စာရင္းစစ္ေနၾကရျပီး ညသန္းေခါင္မွပင္ အိပ္တန္းတက္ၾကရသည္။

သမၼတရံုးမွ ျပန္ၾကားေရး ဦးရဲထြဋ္ (အမ်ားက ဦးရဲ လျပြတ္)ဟုလဲ ေခၚၾကေသာ သူသည္ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမ်ွ သူ၏ ေဖ႕ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ပလီပလာမ်ား ေရးေန ေျပာေနေလ႔ရိွေလသည္။ သို႔ေသာ ၀န္ၾကီး ဌာန ၁၈ ခု၏ ငတက္ျပားဇာတ္လမ္းတြဲၾကီးအား အေယာင္ေယာင္ အမွားမွားျဖင္႔ သမၼတ ရံုးသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားအား တင္ျပမွဳမရိွပဲ ရူးခ်င္သလို လုပ္ျပျပီး ေရွာင္ထားေလသည္။

ဦးသိန္းစိန္(သမၼတ) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သို႔သြားေလတိုင္း ဖာလံုးေထးလံုးမ်ားထုတ္ခဲ႔သည္ကို မဟုတ္မမွန္ပါေၾကာင္းႏွင္႔ မေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ မသန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရဟု ၀န္ခံရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း စာေရးသူမွ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။
အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင္႔ ခံစားပိုင္ခြင္႔အားလံုးတို႔အား ခိုး၀ွက္ တိုလ်ွိဳထားေသာ ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားအား ျပတ္သားရွင္းလင္းသည္႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွဳ မလုပ္ႏိုင္ေသးမမ်ွ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႔ေသာ အဆိုပါ ၀န္ၾကီး ဌာန ၁၈ ခုအား သာဓုေခၚဆိုရန္ မသင္႔ေၾကာင္းပါ…………

ေက်းဇဴးတင္ပါသည္………..ၾကိဳက္သေလာက္ရွယ္ သတင္းအမွန္ျဖစ္၏

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။