Saturday, December 15, 2012

ႏုိင္ငံကုိ တရုတ္လက္ထဲ ေရာင္းစားထားၾကေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသန္းတင္
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဓားတစ္ျပက္ ဒုတ္တစ္ျပက္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ရုိင္းစုိင္းေမာက္မာစြာ အုပ္ခ်ဴပ္ခ့ဲၾကသည္ကုိ  ေလ့လာေတြရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပါသနည္းဟု ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ထုိသူတုိ႔႔တြင္ တုိင္းျပည္နင့္လူမ်ဴိးအေပၚတြင္ အမွန္တကယ္စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာေစတနာမရွိမႈ။ ပညာအေမ်ာ္အျမင္အားနည္းမႈ၊ အာဏာကုိ အလြန္အကြၽံမက္ေမာမႈ၊   အမ်ားျပည္သူေကာင္းစားေရးထက္ မိမိမိသား စုေကာင္းစားေရ စေသာ တစ္ကုိယ္ေတာ္အတၱဆန္မႈတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရာႏွင့္ လုံး၀ကင္းကြာျပီး လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေပၚလစီမ်ား။မႈ၀ါဒမ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္္ငံ တြင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား။တတ္သိပညာရွင္မ်ား မ၇ွိသည္မဟုတ္ပါ။ ထုိလူေတာ္လူေကာင္းမ်ား တတ္သိပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေနရာမရွိျခင္း သာျဖစ္သည္။ အထက္ဖားေအာက္ဖိမ်ား၊ ခ႐ုိနီတ႐ုတ္စီးပြါးေရး သမားမ်ား၊ အာဏာရွင္အႀကိဳက္ ပုံေဖၚေထာက္ခံေပးၾကေသာ အာဏာရွင္လက္သစ္လူတစ္စုအတြက္သာလွ်င္ ေနရာျမဲ၊ အာဏါျမဲ၊ စီးပြား ေရးခုိင္မာေတာင့္တင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈလုံး၀မရဘဲ  မိမိကုိယ္ကုိဆြဲခန္႔ၿပီး လူၾကီးတက္ လုပ္ေနၾကေသာ စစ္အစုိးရနင့္ စစ္အစုိးရအေရျခဳံ ဦးသိန္စိန္အစုိး ရ သည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ေနပါတယ္လုိ႔ မင္းသားေခါင္း ေဆာင္းျပီး ကမၻာကုိလိမ္ညာေျပာေနျခင္းသည္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အေရးကိစၥတြင္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈက ဘီးလူးရုပ္ကုိ ထင္ေပၚေစပါသည္။ အေရးအခင္းၾကံဳတုိင္း ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ကုိလက္ညႇဳိးထုိးေခါင္းလြဲ လုပ္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္လည္း ႏုိင္္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ လုိသူမ်ားေၾကာင့္ ဆုိျပီး အတုိ႔က္အခံပါတီမ်ားဖက္သုိ ေလသံပစ္ေနပါသည္။

အတုိ႔က္အခံပါတီမ်ားကေတာ့ ျငိမ္ခ်က္သားေကာင္းျပီး လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အေကြ႕အေကာက္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ တက္လာၾကေသာ အစုိးရမ်ားသည္လည္း နာမည္သာေျပာင္းျပီး အာဏာရွင္ အေကြ႕အေကာက္၀ါဒီေတြသာျဖစ္သည္ကုိ ျပည္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး ဘာျဖစ္ျဖစ္  လူေတြ ဘယ္ ေလာက္ဒုကၡေရာက္ေရာက္ အာဏာကုိ စြဲျမဲစြာဆုပ္ကုိင္ျပီး ႏုိင္္ငံကုိ ခ႐ုိနီစီပြြါးေရးသမားမ်ားနင့္ ပုလင္းတူဗူးဆုိလုပ္ျပီး ေရာင္းစားေနၾကတုန္း ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရာမျပည္ၾကီး မီးေလာင္ပ်က္စီးေနသည္ကုိ အေလးမထားဘဲ တေယာ ထုိး မပ်က္ေသာ နီရုိးဘုရင္လုိ လူစားမ်ဳိးေတြသာ ၀ုိင္းရံေနေသာ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရသည္  ယခင္လမ္းေဟာင္းအတုိင္းသာ ဆက္လက္ ေလွ်က္လွမ္းေနပါက မၾကာမီႏွစ္အေတာအတြင္း တရုတ္ျပည္မၾကီးရဲ႕ လက္ေအာက္သုိ သိသာထင္ရွားစြာ က်ေရာက္ႏုိင္္ပါသည္။ ယခုလည္း ဘဲ ျမန္မာတစ္ႏုိင္္ငံလုံးတြင္ ျမင္ျမင္သမွ် ရင္းႏီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟူသမွ်တုိ႔သည္ တရုတ္ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ မတရားအျမတ္ထုတ္ဂုတ္ေသြးစုပ္မႈတုိ႔ကို ျပည္သူအမ်ားက ခါးသည္းစြာခံေနၾကရပါသည္။ လယ္ယာေျမ မတ ရားသိမ္းပုိက္မႈ၊ ရြာေတြအခေၾကးေငြမရဘဲ ေျပာင္းေရြခံရမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ဖ်က္စီးမႈ၊ သမုိင္း၀င္အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖဳိဖ်က္ ခံရမႈတုိ႔ကို ႏုိင္္ငံႏွင့္အ၀န္းတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ပန္းတုိင္က စစ္ပြဲႀကီးေတြမရွိ။ ပကတိၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ အားႀကီးသူက အားငယ္သူကုိ အႏုိင္္က်င့္မႈေတြကင္းစင္ျပီး ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြက ဆင္းရဲသားေတြအေပၚ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈကင္းျပီး အဓမၼတရားမွန္သမွ်ခ်ဴပ္ျငိမ္းျပီး စစ္မွန္ေသာတရားေပၚေပါက္ေရး။ တရားဥပေဒရဲ့ ကာကြယ္ေစင့္ေရွာက္မႈကုိ လူသားတုိင္းအညီအမွ် ခံစားခြင့္ရ ေရး ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိတဲ့ အခြင့္အေရး မွန္သမွ်ကုိ လူသားတုိင္း အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး လြတ္လပ္စြာ ခံစားႏုိင္္တဲ့ လူသားတုိင္း အမြန္အျမတ္ထားၾကတဲ့ လူတန္းဖုိးမ်ားကုိ လူသား တုိင္းေစာင့္စည္း႐ုိေသ ထိန္းသိမ္းတဲ့ လူ႔အဖြဲအစည္းမ်ားမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ေရးတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္္ငံဟာ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကမၻာေပၚမွာ ေနခ်င္ စရာ ေကာင္းတဲႏုိင္္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ လူေတြ ေသေလာက္ေအာင္ အပူလြန္ကဲမႈ၊ အေအးလြန္ကဲမႈဆုိတာလည္း မရွိသေလာက္ပါ။
ဂ်ပန္လုိ၊ အင္ဒုိနီရွားလုိ လစဥ္မျပတ္ငလွ်င္လုပ္တယ္ဆုိတာ မရွိပါ။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နင့္ အိႏၵိယလုိ ႏွစ္စဥ္ မုန္းတုိင္းၾကီးေတြတုိက္တာလည္း မရွိပါ။ နာဂစ္လုိ ဂီရိလုိ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ႁခြင္းခ်က္အားျဖင့္ က်ေရာက္ တာပဲရွိပါတယ္။ 
သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း ႏုိင္္ငံ အုပ္ ခ်ဳပ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား အရည္အေသြးညံဖ်င္းေသာေၾကာင့္ အိမ္နီး ရွင္ တ႐ုတ္ကုလား ယုိဒယားႏုိင္္ငံမ်ားက ျမန္မာအဖုိးတန္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ကြၽန္းသစ္၊ ေရနံနင့္ ဂက္စ္တုိ႔ကို ေစ်းေပါေပါနင့္ အလကားရသလုိ ျဖစ္ေန ၾကသည္မွာ ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္ ရင္နာ စရာေကာင္းလွပါ သည္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ကုိယ္အိမ္ျခံတြင္းကထြက္ေနတဲ့ ေရႊတြင္း ကုိ ဓားတစ္မုိး လွံတစ္မုိးမုိႏွင့္ ေစာင့္ေနတဲ့လူေတြကုိ ေၾကာက္ျပီး လက္မႈိင္ခ်ကာ ၾကည့္ေနရပါတယ္။ အာဖရိကေဒသကႏုိင္္ငံေတြလုိ သဘာ၀က်ိန္စာ မမိဖုိ႔ လက္ရွိအစုိးရမွ အထူးသတိထားျပီး  လုပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ တ႐ုတ္၏ေနာက္ကြယ္မွ အႏၱရာယ္ မ်ားဆီႀကဳိေနသည္ကုိ ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ ျပၾကသည္ကုိေတြရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္္ငံတြင္ စီမံကိန္းမွန္သမွ်၊ ကုမၸဏီမွန္သမွ်သည္ အာဏာပုိင္အစုိးရအဖြဲႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား လူထု အေျခ ျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားပါ၀င္ပက္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ အေလးထား ရန္မလုိအပ္ေပ။ ထုိမႈ၀ါဒမ်ားကုိပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ႏုိင္္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဖရိကေဒသ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ရင္းႏီးျမဳပ္နံမႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္က သိရွိႏုိင္္ေပသည္။ သယံဇာတေပၚတြင္ထုိင္ကာ ဆင္းရဲေမြးတည္း ေနၾကေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသည္ အာဖရိကေဒသ ဒါဖာ၊ ဆူဒန္တုိ႔လုိ အျဖစ္မခံထုိက္ပါ။ တစ္ႏုိင္္ငံလုံး အတုိင္းအတာနင့္ မတရားအျမတ္ထုတ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ မႈတုိ႔ကို တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အစုိးရနင့္ျပည္သူ မသင့္တင့္၊ အုပ္ခ်ဴပ္ သူေတြက စီမံခန္ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း၊ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ မလုပ္တတ္။ ရွိသမွ်သံယံဇာတမ်ားကုိ မတန္းေစ်းျဖင့္ခ်ေရာင္း စသည္ျဖင့္ သယံ ဇာတရွိပါလွ်က္ ဆင္းရဲတြင္းက မတက္ႏုိင္္သည့္ႏုိင္္ငံမ်ားကုိ သယံဇာတ က်ိန္စာမိေသာႏုိင္္ငံမ်ားလူမ်ားဟု သိရွိေလ့လာရပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အားလုံး အမိႏုိင္္ငံ၏အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ ေသာအားျဖင့္ မတရားေသာ အမိန္။ရင္းနီးျမဳပ္နံမႈ။တုိ႔ကို ေအာင္ပြဲရ ေအာင္ ဆက္လက္တုိက္ ပြဲ၀င္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

● ကုိးကား         
၁။ သယံဇာတက်ိန္စာမွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ (ေဖျမင့္)
၂။ လူထုရနံစာစုမ်ား (လူထုစိန္၀င္း)
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။