Monday, September 2, 2013

တပ္မေတာ္သားသမဂၢ ထူေထာင္ၾက

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ရန္ကုန္တုိင္း တုိင္းမွဴး (ေဟာင္း) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းကုိ အမွတ္ (၈၂) ေျခလ်င္တပ္ရင္း ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္

လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္းက စစ္သည္ေတြရဲ႕ဘဝ ႏံုခ်ာစုတ္ျပတ္လြန္းၿပီး အေတြးအေခၚေတြ ဖ်က္ဆီးခံထားရ တာမ်ဳိး အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မွာ မျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္သားေတြ မတရားေသြးစုတ္ ခ်ယ္လွယ္ခံရတာ၊ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျဖည့္ခံ အသံုးခ်ခံျဖစ္ရတာမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးမဟုတ္တဲ့ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးအတၱလိုက္စားအက်င့္ပ်က္မႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔နည္းနာ ေတြ ရွာၾကံက်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေနာင္တခ်ိန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံ တကာက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြလို တပ္မေတာ္သားသမဂၢ (ဝါ) စစ္အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။


ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တပ္ဆိုတာ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ အၾကပ္ကိုင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာ၊ တဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းထားတာျဖစ္တယ္။ ‘အထက္မွေအာက္’ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့စစ္တပ္ဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနၿပီး အာဏာရွင္အဖြဲ႔သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္သားတေယာက္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကို လက္ခံရတာ ဓမၼတာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္သား တေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ရာမွာ သူ႔စစ္ေရးတာဝန္အရ လိုအပ္သေလာက္ကိုဘဲ ကန္႔သတ္သင့္ပါ တယ္။ ဒီကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားရပါမယ္။ အထက္အရာရွိေတြက စိတ္ထင္သလို အာဏာအလြဲသံုးစားၿပီး ကန္႔သတ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ တဦးခ်င္းအခြင့္ အေရးေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို စစ္စည္းကမ္း စစ္စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေပါင္းစပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကို ျဖစ္ေျမာက္ေစဖို႔အတြက္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းကစၿပီး ဥေရာပတိုက္မႀကီးက တပ္မေတာ္ေတြ အတြင္း မွာ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြ စတင္ထူေထာင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားသမဂၢကို လိုလားေထာက္ခံသူေတြဘက္ကေျပာတာက ဆံုး႐ႈံးေလ်ာ့က်ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားတဦး ခ်င္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ရရွိဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ (တရားစီရင္ေရးစနစ္တိုးတက္ေစဖို႔၊ စစ္တရား႐ံုးမွာခုခံေခ်ပခြင့္ တိုးတက္ေစဖို႔၊ အေျခခံျပည္သူ႔အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ဖို႔)၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတိုးတက္ဖို႔ (အလုပ္အကိုင္ သတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ ရွင္းလင္းေစဖို႔၊ အပုိအလုပ္ခ်ိန္ေတြေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ ဖက္တိတ္အလုပ္ ေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ ေဘးကင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ေတြ တိုးတက္ေစဖို႔)၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခြင့္မ်ား ကာကြယ္ဖို႔ (လစာနဲ႔ေငြေၾကးခံစားခြင့္မ်ား၊ အိုးအိမ္၊ အၿငိမ္းစားကိစၥ၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာအပါအဝင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးနဲ႔ေလ့က်င့္ေရး၊ ခရီးစရိတ္၊ အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊ တပ္တြင္းသမဝါယမဆိုင္-သက္သာဆုိင္ ခံစားခြင့္မ်ား)၊ မူဝါဒနဲ႔ရာထူးကိစၥ (ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး၊ အထူးအက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုအရ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး၊ ရာထူးတိုးေရး၊ စစ္သားစုေဆာင္းေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ယူနီေဖာင္းဝတ္စားဆင္ယင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အရည္ အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ အထူးပင္ပန္းဆင္းရဲတာဝန္၊ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္ေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ လစာ မညီမွ်မႈမ်ား၊ တပ္ထုတ္ခံရမႈ၊ လုပ္သက္ခံစားခြင့္၊ လူမႈဖူလံုေရး)၊ ဘဝအရည္အေသြးတိုးတက္ေရး (အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အလုပ္သမားဒီမိုကေရစီ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျဖဳန္းတီး ေလလြင့္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စစ္ဘက္ႏွင့္အရပ္ဘက္ ေပါင္းစည္းေရး) တို႔အတြက္ သမဂၢလိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနအထားအရေျပာရရင္ အေျခခံစစ္သည္အခြင့္အေရးေတြကာကြယ္ဖို႔၊ တရားခံဘက္က သက္ေသအေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးဖို႔၊ နအဖတပ္ရဲ႕ အျမင္ကပ္ပုဒ္မ ၆၅ သို႔မဟုတ္ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မ သံုးစြဲမႈအား အထက္အရာရွိမ်ားက လိုရင္လိုသလို ဖိႏွိပ္မႈ မျပဳလုပ္ဖို႔၊ ပုဂၢဳိလ္ေရး အာဃာတတရားျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ သက္ေသအေထာက္အထားမခိုင္လံုပါက အမႈမွ ဂြင္းလံုးကြၽတ္လႊတ္ကာ စြပ္စြဲခံရသူစစ္သည္အား လက္ရွိတပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႔ခြင့္ျပဳဖို႔၊ ‘ဒါဘာ’ ေခၚ တပ္တြင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြမွာ တဦးခ်င္း ကိုယ္ပိုင္နံပတ္ေျပာ သတင္းပို႔ျခင္းထက္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ဆႏၵ ေရးသားတင္ျပခြင့္ ဖြင့္ေပးဖို႔၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြက တင္ျပခ်က္ေတြကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ ၾကံ့ဖြတ္လို နအဖေဒါက္တိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အရာရွိႀကီးေတြက စစ္သည္လုပ္အားကို ညႇစ္ထုတ္တဲ့ လုပ္အားေပးဖက္တိတ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ မီးဖြားခြင့္၊ ေဆးပင္စင္၊ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာနဲ႔ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ရ မရ၊ သာမန္ရိကၡာ တိုက္ခိုက္ ေရးရိကၡာ အပိုေဆာင္းႏို႔ဆီ၊ အာမီရမ္ ခြဲတမ္းအျပည့္ တကယ္ရ မရ၊ ေရး-ေထာက္ကိစၥေတြကို လာဘ္မထိုးရဘဲ အမွန္ အကန္ခံစားခြင့္ရဖို႔ေတြအတြက္ သမဂၢပံုစံနဲ႔ လႈပ္ရွားအေရးဆိုဖို႔လိုတယ္လို႔ တပ္မေတာ္သားေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး ဆန္႔က်င္သူေတြဘက္ကေျပာတာကေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕သဘာဝျဖစ္တဲ့ တဦးခ်င္း ထက္ အဖြဲ႔အစည္းကိုဦးစားေပးတာ ပ်က္သြားမယ္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြဟာ ရန္လိုတဲ့သဘာဝ ရွိၿပီး သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပတာေတြ အားသန္လာမယ္၊ သမဂၢတြင္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ႀကီးသလို သမဂၢေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဆင့္ေတြပိုလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဂယက္အေနနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရး ဆံလာမယ္၊ အရပ္ဖက္အာဏာပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပ်က္ယြင္းသြားမယ္၊ စုေပါင္းအေရးဆိုတာျဖစ္လာမယ္၊ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပ႐ိုပိုဆယ္ (ေငြရဖို႔) အဓိကထားတာျဖစ္လာမယ္၊ တျခားအလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကုန္မယ္၊ အထူးအက်ဳိး စီးပြားအုပ္စုေတြကို တရားဝင္ေနရာေပးတာျဖစ္သြားမယ္။ စစ္ေရးဂယက္အေနနဲ႔ စစ္ေရးသတိရွိမႈ က်ဆင္းမယ္၊ စည္းကမ္းေလ်ာ့လ်ဲလာမယ္၊ တပ္ဖက္နဲ႔ သမဂၢဖက္ဆိုၿပီး အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲမႈႏွစ္မ်ဳိး စင္ၿပိဳင္ျဖစ္သြားမယ္၊ တရားဝင္ အာဏာပိုင္ကို စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္လာမယ္၊ သစၥာရွိမႈေတြ ၿပိဳကြဲကုန္ၿပီး အစြန္းႏွစ္ဖက္ကြာဟလာမယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ေလ်ာ့နည္းလာမယ္၊ တပ္မေတာ္သားေတြကို အျမတ္ထုတ္အသံုးခ်ဖို႔ လြယ္လာမယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး စရိတ္စကေတြ မ်ားလာမယ္၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ ေျပာင္းလည္းကုန္မယ္လို႔ ဆင္ေျခေပးၾကပါတယ္။

အထက္အရာရွိေတြက တပ္ကိုဂ႐ုမစိုက္ရင္ သမဂၢဖြဲ႔တာအမွန္ဆံုးျဖစ္သလို အထက္အရာရွိေတြရဲ႕ အာဏာအလြဲသံုးမႈ ေတြကို တိုက္ဖ်က္ကန္႔သတ္ဖို႔လည္း သမဂၢဟာ အသံုးက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမဂၢေတြဟာ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ စစ္စည္း႐ံုးျပင္ဆင္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရဘဲ အေရးႀကီးအေျခအေန၊ အေရးေပၚအေျခအေန၊ စစ္ပြဲအေျခ အေနေတြမွာေတာ့ တပ္မေတာ္သားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၄ ခု ဧၿပီလမွာ ဥေရာပပါလီမန္က စစ္သား၊ ရဲ၊ အက်ဥ္းဦးစီးနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလမွာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒီအခြင့္အေရးရဲ႕ အေျခခံသေဘာထားက မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းပိုင္းနဲ႔ လူမႈေရးပိုင္းအက်ဳိးစီးပြားေတြဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈေတြထဲ ပါဝင္ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိေရး၊ မဝင္မေနရစနစ္နဲ႔ စစ္သားေကာက္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္သားလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္နဲ႔ ကင္းကြာမသြားေစေရး၊ မိမိတို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ခံစားက်င့္သံုးႏိုင္ေရး၊ စစ္သားဆိုတာကို “ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားတဲ့ႏိုင္ငံသား” အျဖစ္ သေဘာထားေရး၊ သို႔ေသာ္လည္း စစ္သားေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ သပိတ္ေမွာက္နည္းကို မစဥ္းစားႏိုင္ေစေရး တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ သမဂၢထူေထာင္ရာမွာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း၊ ဥေရာပေကာင္စီရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဥေရာပလူမႈပဋိညာဥ္ေတြရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လည္း ဥေရာပပါလီမန္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါ တယ္။

အခုအခါ ဂ်ာမဏီ၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ဆိုက္ပရပ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝး၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ေတာင္အာဖရိက၊ ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းအေရွ႔ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ခ်က္၊ မက္ဆီဒိုးနီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ လတ္ဗီးယား၊ ပိုလန္၊ ႐ုရွား၊ ဆလိုဗက္၊ ဆလိုေဗးနီးယား နဲ႔ ယူကရိန္းတို႔မွာ လြတ္လပ္တဲ့ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိတဲ့ စစ္အလုပ္သမားသမဂၢ (ဝါ) တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြ တရားဝင္ထူေထာင္ထားပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၄ ခု အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးလူျဖဴအာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး မင္ဒဲလားတို႔အာဏာရတဲ့အခါက်မွ တပ္မေတာ္သားသမဂၢကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္သားသမဂၢ မရွိပါ၊ ဒါေပမဲ့ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္တြင္းက ဓနသဟာယႏိုင္ငံသားလူမည္းစစ္သား ေတြက လူမ်ဳိးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ မမွ်တတဲ့ဆက္ဆံမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ (သပိတ္ေမွာက္ခြင့္၊ အေရးဆိုခြင့္မရွိတဲ့) သမဂၢကို ၂ဝဝ၇ မတ္လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း စုေပါင္း အေရးဆိုခြင့္ရွိတဲ့၊ လက္ရွိစစ္မႈထမ္းဆဲတပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕သမဂၢေတြ ဖြဲ႔ခြင့္မရဘဲ စစ္ျပန္ သို႔မဟုတ္ အရံစစ္သား အသင္းအဖြဲ႔ေတြသာ ဖြဲ႔ခြင့္ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္း သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ၁၉၇၈ ခုမွာ တရားဝင္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္ (အေမရိကန္ပုလိပ္ေတြကေတာ့ သမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ရွိတယ္)။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ မိန္းမရွာ-ေယာက္်ားရွာအခြင့္ အေရး၊ ဘာသာေရး၊ ျမစိမ္းေရာင္ဝါဒီပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စတဲ့ အထူးအက်ဳိးစီးပြားအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပံုစံအမ်ဳိး မ်ဳိးဆက္စပ္ေနၾကၿပီး ထိေရာက္တဲ့ေလာ္ဘီလုပ္ငန္း၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဥေရာပစစ္ တပ္ေတြဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာတာဝန္ (ဝါ) မဟာဗ်ဴဟာတာဝန္ က်ဥ္းတာေၾကာင့္ ျပႆနာ မရွိႏိုင္တာျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္လို အရြယ္ႀကီးၿပီး မဟာဗ်ဴဟာတာဝန္ က်ယ္ျပန္႔ျမင့္မားရင္ စစ္သား သမဂၢဖြဲ႔လို႔ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ အေမရိကန္တပ္တြင္းသမဂၢဖြဲ႔ေရးဆန္႔က်င္သူေတြက ဆိုေနပါတယ္။

ေမာ္စီတံုး

တ႐ုတ္ျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ စစ္ပါရဂူေတြလည္းျဖစ္တဲ့ ကြယ္လြန္သူဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ မာရွယ္ခ်ဴေတးတို႔ကလည္း တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ စစ္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းရည္ေတြ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တပ္တြင္းမွာ “ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားေကာ္မတီ”ေတြဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ခင္ကတည္းက မူခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္တခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳတဲ့ အသင္း သို႔မဟုတ္ သမဂၢေတာ့မဟုတ္ဘဲ တပ္ခြဲအလိုက္သာ ဖြဲ႔စည္းေစပါတယ္။ ဒီတပ္သားေကာ္မတီေတြမွာ တပ္ခြဲႏိုင္ငံေရးမႉး သို႔မ ဟုတ္ တပ္ခြဲမႉးက ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တပ္သားထုထဲက ေရြးေကာက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တယ္။ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ဆိုတဲ့ တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီသံုးရပ္ကို ‘တစံုတရာအတိုင္းအတာအထိ’ က်င့္ သံုးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 'စီးပြားေရးဒီမိုကေရစီ' ဆိုရာမွာ တပ္ခြဲေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ စားေသာက္ေရးမွာ တပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပါဝင္ကူညီခြင့္၊ စာရင္းအင္းေတြ အမ်ားသိေအာင္ေၾကညာခြင့္နဲ႔ အပန္းေျဖေပ်ာ္ရႊင္ေရးေတြ ျဖစ္ၿပီး 'စစ္ေရးဒီမိုကေရစီ' ကေတာ့ စစ္ေလ့က်င့္ရာမွာ တပ္မႉးကတပ္သားကိုသင္၊ တပ္သားကတပ္မႉးကိုသင္၊ တပ္သား အခ်င္းခ်င္းသင္တာ၊ စစ္မတိုက္မီ၊ တုိက္ေနစဥ္နဲ႔ တိုက္ၿပီးေနာက္ တပ္ခြဲလိုက္အစည္းအေဝးေတြလုပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္ေအာင္ျမင္ဖို႔နဲ႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြသံုးသပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ပါတယ္။ 'ႏိုင္ငံေရးဒီမိုကေရစီ' ကေတာ့ အစည္းအေဝးေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခြင့္၊ စစ္အရာရွိဆိုးေတြရဲ႕ အမွားေတြ ျပစ္မႈေတြကို ေဝဖန္ဖြင့္ခ် တိုက္ပြဲဆင္ခြင့္၊ ‘အလြန္လိုအပ္တဲ့အခါ’ ‘ေအာက္ဆင့္အရာရွိငယ္’ေတြကို တပ္သားထုထဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္တြင္း႐ိုက္ႏွက္ဆဲဆိုမႈေတြ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ဇီဇာက်ယ္တဲ့ အေဆာင္အေယာင္အျပဳ အမူေတြဖ်က္သိမ္းေရးေတြကိုလည္း ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ၾကတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာတည္ရွိေနတဲ့ စစ္သားသမဂၢေတြကိုၾကည့္ရင္ တခ်ဳိ႕က အျခားအဆင့္ေတြအတြက္ျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရာရွိအဆင့္ေတြအတြက္၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စစ္သားအားလံုးအတြက္ျဖစ္သလို၊ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းေတြ အတြက္ သီးသန္႔သမဂၢေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းသမဂၢေတြကေတာ့ ပဌမဆံုးစေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥေရာပတိုက္က တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြမွာ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးေတြ႔ရပါတယ္။ တမ်ဳိးက တပ္မေတာ္သား ရာထူး အဆင့္လိုက္ သီးျခားသမဂၢေတြ ထားရွိတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ ေကာက္ယူစစ္သားနဲ႔ ေစတနာစစ္သား အတြက္ ခြဲျခားဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သမဂၢေတြျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးတန္းအရာရွိေတြ၊ အငယ္တန္းအရာရွိေတြနဲ႔ ျပန္တမ္းမဝင္ အရာရွိေတြအတြက္ မတူကြဲျပားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း တည္ရွိၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လုပ္ငန္းအလိုက္ (အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေျခလ်င္၊ ယႏၱရား စသျဖင့္) ဖြဲ႔စည္းသလို၊ ဘာသာေရးတူညီမႈအရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ ေရးသေဘာထားအရ ဖြဲ႔စည္းတာလည္းရွိတယ္။ ေစတနာစစ္သားသမဂၢေတြက ေကာက္ခံစစ္သားသမဂၢေတြထက္ အေရအတြက္ပိုမ်ားၿပီး အင္အားပိုႀကီးပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြဟာ အရပ္ဖက္အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ လည္း တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္အားႀကီးတဲ့ အရပ္ဖက္အလုပ္သမားသမဂၢေတြက တပ္မ ေတာ္သားသမဂၢေတြအတြက္ အေရးဆိုေပးတာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေပးတာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္-အလုပ္ သမား (ဝါ) အစိုးရ-တပ္မေတာ္သား သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကတယ္။
ဥေရာပတလႊား ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၂)ႏိုင္ငံက စစ္ဖက္ဆိုင္ရာသမဂၢေတြနဲ႔ အသင္းအပင္းေတြ (၃၄)ဖြဲ႔ကို စုစည္းထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ‘ဥေရာပ စစ္ဘက္အသင္းအပင္းမ်ားအဖြဲ႔’ (EUROMIL) ကို ၁၉၇၂ ခုကတည္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စစ္သား ငါးသိန္းေက်ာ္ပါဝင္ေနပါတယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ႀကီးဟာ အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ အလယ္ဥေရာပ က စစ္ဘက္သမဂၢေတြကိုပါ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ 

ယူ႐ိုမင္းလ္ရဲ႕ အေျခခံမူကေတာ့ ‘ယူနီေဖာင္းဝတ္ႏိုင္ငံသား’ ဆိုတဲ့မူ ျဖစ္ၿပီး စစ္သားေတြဟာ ယူနီေဖာင္းမဝတ္တဲ့ သာမန္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ခံစားေစရမယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ မလြဲမေရွာင္သာျဖစ္လာရတဲ့ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး-လူမႈေရးအခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈေတြကလြဲရင္ တျခားမဆီမဆိုင္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈအားလံုး ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ယူ႐ိုမင္းလ္က ဥေရာပႏိုင္ငံအစိုးရေတြကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ပါတယ္။

EUROMIL ရဲ႕ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္

ယူ႐ိုမင္းလ္ (EUROMIL) ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ (၁) တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အေျခ အေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရး (၂) ဥေရာပသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလူမႈဖူလံုေရး စံႏႈန္းေတြကို တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ ခံစားႏိုင္ေရး (၃) တပ္မေတာ္မ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတို႔ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ေပၚလစီေတြအျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဥေရာပလူမႈပဋိညာဥ္၊ အီးယူအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားပဋိညာဥ္၊ ဥေရာပဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥေရာပယူနီေဖာင္းဝတ္ႏိုင္ငံသားအယူအဆ၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ စစ္ျပန္-စစ္ၿပီး (လူမႈေရး-က်န္းမာေရး၊ စိတ္ဓာတ္ ေရး စိတ္ဒဏ္ရာ) ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ကိစၥ၊ ပင္စင္ကိစၥ၊ လူနည္းစုျပႆနာ၊ က်ား-မတန္းတူေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ တာဝန္မ်ား-မူဝါဒမ်ား-ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ပညာေပးမိတ္ဆက္ေပးေရးနဲ႔ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းေပးေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး၊ အသြင္ေျပာင္းေရး၊ အရပ္ဖက္လုပ္အားေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ပုဂၢလိက စစ္လုပ္ ငန္း (ေၾကးစားစစ္သားလုပ္ငန္း)၊ ႏိုင္ငံတကာစစ္ဘက္ဥပေဒ၊ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ ျပည္ပလံုၿခံဳေရး၊ စစ္တပ္နဲ႔ရဲ ဆက္ဆံေရး၊ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး၊ ဥပေဒေရးရာအၾကံေပးမႈ၊ ျပန္ၾကားေရး၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းဆြဲျခင္း၊ စာရင္းကိုင္ စာရင္းစစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး စတာေတြကို ကိုင္တြယ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ယူ႐ိုမင္းလ္ဟာ ဥေရာပလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၊ ဥေရာပပါလီမန္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၊ ဥေရာပေကာင္စီ၊ ေနတိုးအဖြဲ႔၊ တျခားအလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ အနီးကပ္ဆက္သြယ္မႈေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါဝင္မႈေတြရွိတယ္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္သားသမဂၢ (ဝါ) စစ္မႈထမ္းသမဂၢ ေလးမ်ဳိးေတြ႔ရပါတယ္။
ပထမအမ်ဳိးအစားက တပ္တြင္းမွာ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔ခြင့္မျပဳေပမဲ့ တျခားအသင္းအပင္းတခုခုဖြဲ႔ခြင့္ ပါဝင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ဥပမာ၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ။ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရွိၿပီး စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္မရွိ၊ တျခားအရပ္ဖက္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ စည္း႐ံုးေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္မရွိ။
ဒုတိယအမ်ဳိးအစားက တပ္တြင္းအလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ရွိေပမဲ့ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္၊ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္မရွိ။ တိုင္ပင္ ညိႇႏႈိင္းခြင့္ဘဲ ရွိတယ္။ စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာေတာ့ စြက္ဖက္ခြင့္မရွိ။ ဥပမာ- နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမဏီ။ တတိယအမ်ဳိးအစားက စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္ရွိေပမဲ့ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္မရွိ။ စစ္မႈထမ္းအေျခအေနေတြ၊ အခြင့္အေရး ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေရးဆိုခြင့္ရွိ။ အရပ္ဖက္အစိုးရဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးတူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ အရပ္ဘက္အစိုးရဝန္ထမ္းေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ခြင့္မရွိဘဲ သမဂၢဖြဲ႔ခြင့္နဲ႔ အေရးဆိုခြင့္ေတာ့ရွိတယ္။ ဥပမာ-ဒိန္းမတ္၊ ေတာင္အာဖရိက။

စတုတၳအမ်ဳိးအစားက စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္၊ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရွိတယ္။ ဥပမာ-ဆြီဒင္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ စစ္သားေတြ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရွိတဲ့ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆြီဒင္တပ္မေတာ္သားသမဂၢစနစ္ဟာ ဥေရာပတိုက္မွာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ တဦးခ်င္းအခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရာမွာ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားအေကာင္းဆံုး တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြကို ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမဏီနဲ႔ နယ္သာလန္မွာေတြ႔ရပါတယ္။ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဒိန္းမတ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ဂ်ာမဏီနဲ႔ နယ္သာလန္ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္သားအသင္းအပင္းေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ရွိတယ္။ စကင္ဒီေနးဗီးယားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အရာရွိ ၁ဝဝ% သမဂၢဝင္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈအရွိဆံုး တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြကေတာ့ အရာခံဗိုလ္ေတြ၊ ဒုအရာခံဗိုလ္ေတြနဲ႔ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေတြရဲ႕ သမဂၢေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ဂ်ာမန္တပ္မေတာ္သားအသင္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးဆံုးစစ္သားအသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ ပါတယ္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္အလုပ္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတရပ္ profession မဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြးအလုပ္အကိုင္တခု occupation အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္တြင္းသမဂၢဖြဲ႔ေရးကို ေထာက္ခံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥေရာပတပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြဟာ စီးပြားေရးပိုင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္းအက်ဳိးစီးပြားေတြကို အဓိကထားၾကတယ္။ လုပ္ခလစာနဲ႔အခြင့္အေရး ပိုရေရးဟာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ တယ္။ ဒါနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ေရးနဲ႔ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခရေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြေၾကာင့္ စစ္သားေတြအတြက္ တပတ္အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ(၄ဝ) ရခဲ့တယ္။ နယ္သာလန္ စစ္သားသမဂၢေတြဟာ ဆံပင္ရွည္ထားခြင့္ကိစၥ၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ရာေရာက္တဲ့ အေလးျပဳျခင္းကိစၥနဲ႔ တပ္တြင္းဆင္ဆာကိစၥေတြ မွာ တိုက္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိုဗာတုိင္ေၾကးရဖို႔၊ စစ္ဘက္ျပစ္မႈဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ လစာတုိးဖို႔၊ ခံစားခြင့္ေတြပိုရဖို႔၊ မလိုအပ္တဲ့ တန္းစီတပ္စုေဝးမႈနဲ႔ တပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ပယ္ဖ်က္ေရးမွာလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။

တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြဖြဲ႔စည္းထားတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ-၃ဝ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဥေရာပဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီသမဂၢ ေတြေၾကာင့္ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ဗယုတ္သုကၡျဖစ္ေစတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ လက္ရွိ အီရတ္မွာ တပ္မေတာ္သားသမဂၢမရွိတဲ့ အေမရိကန္-အဂၤလိပ္စစ္တပ္ေရာ၊ တပ္မေတာ္သားသမဂၢရွိတဲ့ ဥေရာပ စစ္တပ္ေတြပါ တိုက္ေနၾကရာမွာ သမဂၢရွိလို႔ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္တာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္သားသမဂၢ မရွိတဲ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ေတြကေတာ့ အဘူဂရစ္အက်ဥ္းသားႏွိပ္စက္မႈ၊ ဟာဒီသာၿမိဳ႕လူသတ္ပြဲလို နာမယ္ပ်က္ေတြ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို စစ္အာဏာအလြဲသံုးစားမႈ ျမင့္မားအားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာ ကြယ္ေရးတာဝန္ မထိခိုက္ေစဘဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္မႈကို တိုက္ဖ်က္ဟန္႔တားကာကြယ္ၿပီး ေအာက္ ေျခတပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အမွန္တကယ္ရရွိေစဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ေခတ္ေရာက္တဲ့အခါ တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီ အာမခံႏိုင္မယ့္ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း အေလးအနက္အဆိုျပဳလိုက္ရပါတယ္။
 
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။