Wednesday, September 18, 2013

စစ္အာဏာ ေျခာက္အိပ္မက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ

(Irrawaddy)

၁၉၈၈ မွ ျပန္တြက္လွ်င္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အရပ္သားအစိုးရတပိုင္း လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလ ၂ ႏွစ္ ရွိေပၿပီ။ တကယ္တမ္း တြက္စစ္လွ်င္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္သို႔ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ခန္႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ ႏွစ္တာ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလအတြင္း ေျခာက္အိပ္မက္သဖြယ္ ထုတ္ေနရဆဲ ေမးခြန္းမွာ “ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္သလား” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

“ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္” ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ စစ္ဖိနပ္သံကို ျပန္ေၾကာက္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ရဦးမည္လားဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား နားလည္ထားၾကပါသည္။ အေၾကာက္တရားလႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ အတိတ္မွ အမွန္တကယ္ပင္ လြတ္ေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ခိုင္မာသည့္ အေျခအေနတရပ္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား လိုလားလ်က္ရွိသည္။

 
“ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္” ဟူေသာ စကားလံုးက မၾကာခဏ ေျခာက္လွန္႔သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းစ ျမန္မာျပည္တြင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ေနရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားသို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပန္သြားေရး ကဲ့သို႔ေသာ Institution အလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ လိုအပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဦးေဆာင္ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုပါတီမ်ား အၾကား အားၿပိဳင္မႈမွသည္ ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးမ်ားအတြင္း အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ စိတ္ညြတ္သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြား အာဏာခြဲေ၀ေရး ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျပႆနာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲဆဲျဖစ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သယံဇာတ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို ထိန္းေၾကာင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းမႈမွသည္ ေသနတ္သံ မစဲေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၊ ထိန္းသိမ္း ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိေသးသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံက်ၿပီး အခ်ိန္မီ ရွင္းလင္းရန္ လိုသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

ျပႆနာတိုင္း၏ အဆက္အစပ္တြင္ စစ္တပ္မွ အရပ္သား တျဖစ္လဲ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စစ္တပ္၊ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈေၾကာင့္ မတရားခ်မ္းသာေနသူမ်ား ပါေနသည္။ တဖက္တြင္ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည့္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္း မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခုကို ထိန္းညွိမည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မညီမွ်သည့္ အေနအထားတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္ပါမည္ေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအဖို႔ ေျခာက္အိပ္မက္ ျဖစ္ေနေပဦးမည္။

၁၉၆၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူး ယိုယြင္းလာေသာ အေျခအေနဆိုးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္က အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းရန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ အသီးသီးျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို ခုတံုးလုပ္ကာ စစ္တပ္က အေၾကာင္းျပခဲ့ဖူးသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား မေမ့ၾကပါ။

၂ ႏွစ္သား ဒီမိုကေရစီ အကူး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ျမန္လြန္းသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ယခုထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီဆန္ လက္ေတြ႔က်သင့္သည္ဟုလည္း ေ၀ဖန္ၾကသည္။ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ အတိုက္အခံမ်ား ဘက္ကပါ ေရွ႕သို႔ မတိုးႏိုင္ဘဲ ေရလိုက္လြဲေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား လုိခ်င္သည့္ အာမခံခ်က္မွာ “ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ေရး” ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တကယ္ေပးရမည့္ အာမခံခ်က္မွာ စစ္ဖိနပ္သံကို တဖန္ ျပန္ေၾကာက္စရာ မလိုသည့္ အေနအထား တရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္လက္ေတြ႔က်သည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျပႆနာမ်ားကို တဦးခ်င္းစီအရေရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ အရပါ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရန္ လိုသည္ဟု ဧရာ၀တီက တိုက္တြန္းလိုသည္။

ယခင္စစ္အာဏာသိမ္း လက္ထက္က တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တပည့္အဆက္ဆက္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အတိတ္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာ တခုအထိ တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ ေရွ႕သို႔ မွန္ကန္စြာ တိုးသြားႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားဟု ဧရာ၀တီက ယံုၾကည္သည္။

အာဏာသိမ္းမႈ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ယခုေန႔မွ စ၍ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေရာက္ခ်ိန္တိုင္း၌ ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္တြင္ “ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မည္လား” ဟူသည့္ စိုးရိမ္မႈ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ပေပ်ာက္သြားဖို႔လိုသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းေအးႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။