Friday, July 5, 2013

ျမန္မာျပည္ ကေလးစစ္သား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ ရပ္ပါ

(ဧရာ၀တီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို က်မ ဆယ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာစုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ထဲကို အတင္းေခၚယူသြားျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ်သာရွိေသးသည့္ လူငယ္ေလးေတြႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ ကေလး အေျမာက္အမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စနစ္တက် စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွိေနေသာ္လည္း အစပိုင္းတြင္ ျမန္မာ အစိုးရက ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳျခင္း လံုး၀မရွိပါဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

 
ယခုေတာ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ထိုျပႆနာကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့႐ံုမက တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးမွ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ယခုႏွစ္မကုန္မီ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္မျပည့္ေသးေသာ စစ္သားေလးမ်ားကို တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ျပသသည့္ အေထာက္အထားေတြလည္း ရွိေနေသး၏။
ျမန္မာဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ားကို စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းခြင့္မရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စုေဆာင္းေရး တာ၀န္ခံမ်ား အေနႏွင့္လည္း စစ္တပ္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ား အေရအတြက္ကို ကာမိရန္အတြက္ လူအမ်ားအျပား စုေဆာင္းရန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ဖိအားေပးျခင္းခံေနၾကရသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၎တို႔ တာ၀န္က်သည့္ ခြဲတမ္းျပည့္မီရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ား၊ တရားမ၀င္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းၾကသည္။

အတင္းအဓမၼ ေခၚယူမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ဆိုသလိုျဖစ္ေနသည္။ ထိုစနစ္ တြင္က်ယ္လာရျခင္း အေၾကာင္းမွာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၏ ေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည့္ အဆီအေလ်ာ္မတည့္ အမိန္႕မူဝါဒေၾကာင့္ပင္။ ကေလးမ်ားကို စစ္တပ္သို႔ အတင္းအဓမၼေခၚသြင္းျခင္းမျပဳရန္ သူတို႔ ညႊန္ၾကားၾကေသာ္လည္း မိမိတပ္ဖြဲ႔အင္အားကို မ်ားမ်ားထားရမည္ဟု သူတို႔ပဲ အမိန္႔ထုတ္ၾကျပန္သည္။ တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားစုကလည္း မ်ားျပားေသာ စစ္သည္အင္အားကို ထိန္းသိမ္းထားေရးမွာ မလုပ္မေနလုပ္ရမည့္ ကိစၥဟု ထင္မွတ္ထားၾက၏။
က်မ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ စစ္သားငယ္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ စစ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားသည္ စုေဆာင္းေရး တပ္သို႔ တပ္သားသစ္တေယာက္ပို႔ေပးတိုင္း ေငြေၾကး၊ ဆန္အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီမ်ား ရရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ တပ္သား သစ္တဦး စုေဆာင္းေပးခ အျဖစ္ရရွိသည့္ ေငြမွာ လက္ရွိေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ တြက္ခ်က္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၅၀ အတြင္း ရရွိႏိုင္သည္။ 

ထိုပမာဏသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္းမွ တပ္သားတေယာက္ ရရွိသည့္ ပံုမွန္လစာ၏ တဆခြဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ခြဲတမ္း ျပည့္မီေအာင္စုေဆာင္း မေပးႏိုင္ေသာ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားမွာ ရာထူးမွ ခ်ထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရသည္။ ထိုသို႔ မက္လံုး၊ ခြဲတမ္းႏွင့္ ခြဲတမ္းမျပည့္မီသူမ်ားကို အျပစ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းျခင္းသည္ အစဥ္အလာတခုလို ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္လည္း ရွိေနေသးသည္။

နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအတြင္း၌ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလအတြင္းက ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အခိုင္အမာ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္းမွ ကေလးစစ္သားအားလံုးကို ၁၃၅ ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္း တင္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမကုန္မီ ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက စကားလံုးႀကီးႀကီးေတြေျပာေနေသာ္လည္း တိုးတက္မႈက အနည္းငယ္သာရွိသည္။ နည္းပါး သည့္ ျပန္လႊတ္ေပးမႈႏွင့္ အတူ ကေလးေတြကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈေတြက တဖက္မွာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ILO က အသက္ ၁၀ႏွစ္ မွ်သာရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ အသက္မျပည့္ ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္မႈထမ္းရန္ခိုင္းေစမႈ ၇၇၀ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး ၃၂ မႈ ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ၎ ပမာဏထက္မ်ားျပားႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာ၏။

ကေလးငယ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တပ္အတြင္းမွာ ရွိေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ ကာလအတြင္း တြင္ ကေလး ၆၆ ေယာက္ခန္႔သာ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ မူ၀ါဒအသစ္တခု ခ်မွတ္ၿပီး ကိုးတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ လူငယ္မ်ားကို အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးပါက လက္ခံခြင့္ရရွိရန္ စစ္တပ္က ႀကိဳးစားေနသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ကုလသမဂၢ၏ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေျခစိုက္ စစ္စခန္း မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ယမန္ႏွစ္က ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျငင္းပယ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္ကို စစ္တပ္က ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ယခင္က အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ ၎တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသည္။

၂၀၁၁ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အႀကိဳသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ တဒါဇင္ထက္ေက်ာ္ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ကေလး စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ဲၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းမႈ အားလံုးကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ ရာဇ၀င္ရွိခဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍  ျမန္မာစစ္တပ္ကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက “အျမဲတမ္း တရားခံ” တေယာက္ဟုပင္ သေဘာထားၿပီး ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားေနသည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရ၏ အေျခအေန တိုးတက္လာေစရန္ အာမခံမႈမ်ားကို ယံုၾကည္လက္ခံရန္လိုအပ္ေနသည္။

ယခင္လအတြင္းက ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ေအာင္ျမင္ေသာ ဇာတ္လမ္းပံုစံ” တခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား မရွိဘဲႏွင့္ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ အားလံုး အဆံုးသတ္ရမည္ဟု ကတိေပးထားျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္လွ်င္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကိုယ္တိုင္က ၎၏ သဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပႏိုင္မွ ရပ္တန္႔ အဆံုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးမ်ားကို စစ္ထဲ၀င္ဖို႔ ေခၚေဆာင္လာသူမ်ား အတြက္ မက္လံုးမ်ား ေပးေနဦးမည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးမိသည့္ အခါတြင္ ေပါ့ပါးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ခ်မွတ္အေရး ယူေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ကေလးစစ္သား ျပႆနာ အဆံုးသတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

သတ္မွတ္ရက္ မေရာက္မွီ စစ္တပ္ထဲမွ ကေလးမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အခ်ိန္ ၇ လ က်န္ပါေသးသည္။ ကေလးစစ္သား ျပႆနာကို အေလးအနက္ထား လုပ္ဖို႔ လိုပါသည္။

( Jo Becker ၏ In Myanmar the Underground Trade in Boy Soldiers Continues ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္သည္။ Jo Becker သည္ Human Rights Watch ၏ ကေလးအခြင့္အေရးဌာနခြဲ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။