Wednesday, July 3, 2013

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေလလံ၏ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း

(7 days news journal)

ဆက္သြယ္ေရး လုိင္စင္ရရွိသြားသည့္ အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က ပိတ္ပင္ထားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ၾကားက မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Qatar Ooredoo ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းမွ Telenor မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတုိ႔က
ို အစိုးရကၾကာသပေတးေန႔(ဇြန္ ၂၇ ရက္)က လုိင္စင္ခ်ေပးလိုက္သည့္အေပၚ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ေလ့လာသူမ်ားၾကား ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ ႏွစ္ဖက္အာဏာလြန္ဆြဲမႈက ၁၁ နာရီၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤေလလံ၏အေျဖက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ မွ်တေသာ ေလလံကို စီစဥ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ျပသလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာရွည္ခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လာဘ္စားမႈ၊ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ဟု လူသိမ်ားခဲ့သည္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မဟုတ္သည့္က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႀကီးမားေသာ ဤေလလံပြဲကို အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ Bharti Airtel အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Bharti Mittal က ကမၻာ့အဆင့္မီေလလံပြဲဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ငွားရမ္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး Roland Berger က ေလလံအတြက္ အေျခခံသည့္ အခ်က္အလက္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဆန္ခါတင္စာရင္းေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတခ်ဳိ႕က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမ်ားအျပားကမူ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို ခ်ီးက်ဴးရမည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အႀကံေပးကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ သာမက ေလလံအတြက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက ေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Vriens & Partner ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Romain Caillaud က “အမွန္တကယ္ပဲ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေငြေၾကးကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြအေပၚ အဓိကထားၿပီး အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပံုရပါတယ္” ဟု ေျပာဆုိသည္။ သူက အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ရွိလာေသာ အေျဖ မ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရသည္ အမွန္တကယ္ သူ႔လူထုအတြက္ အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုေနၿပီး အတိတ္က လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေရွာင္ဖယ္လိုသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

တင္ဒါရသြားေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ၁၅ ႏွစ္လုိင္စင္ကို ဆန္ခါတင္ ၁၁ ဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီ ႏွစ္ခုက တင္ဒါရၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ အစားထုိးတင္ဒါရရွိမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ျပင္သစ္ Telecom's Orange ႏွင့္ ဂ်ပန္ Marubeni ပူးတြဲအဖြဲ႕အမည္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသစ္ မထြက္မခ်င္း ရလဒ္အေျဖကို မေၾကညာဘဲ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္အတြက္ တင္ဒါေၾကညာမည့္ တစ္ရက္အလိုတြင္ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မူလစီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ရလဒ္အေျဖကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိဥေပဒၾကမ္းကို လူသိရွင္ၾကားမေၾကညာရေသးေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရမည္ဆုိသည့္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုပါ၀င္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ Qatar မွ Ooredoo ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းမွ Telenor ႏွစ္ခုစလံုး အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့ပါ။ ျပည္တြင္းပါတနာမရွိသည့္ ေလလံဆြဲသူ ကုမၸဏီငါးခုထဲတြင္ သူတုိ႔ပါ၀င္ေနသည္။

လက္ရွိဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လုိအပ္ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕အတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိသျဖင့္ အေတာ္ပင္ကသိကေအာင့္ႏုိင္မည့္ သေဘာရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ၎မွာ ရက္သတၱပတ္ ရွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားေသာ ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ တစ္ႏွစ္တာမွ်ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳေရးျဖစ္စဥ္ ေႏွးေကြးသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ ေနာက္သို႔ ေရႊ႕သြား ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တင္ဒါရလဒ္ကို ပါလီမန္က ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ႀကိဳးစားခ်က္၊ အစုိးရအဖြဲ႕က ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တင္ဒါအေျဖကို ေၾကညာသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သမၼတ႐ံုးတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ၫႊန္ျပေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ေလ့လာသူတခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ခ်ထားရာတြင္ ျပည္တြင္းပါတနာႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရက အတိအလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ဦးမ်ဳိးေဆြသည္ တင္ဒါရလဒ္ေၾကညာခ်က္ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ အဆုိတင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎က ျပည္တြင္းပါတနာႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္သူသာလွ်င္ တင္ဒါရသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဥပေဒသစ္မထြက္မီ လုိင္စင္ခ်ေပးသည့္လုပ္ရပ္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ဦးတည္းႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈခံရမည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္ဟု သတိေပးလုိက္သည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္သည္ အစိုးရတင္ဒါအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္လုပ္ခြင့္မရွိဟု ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မေပးလွ်င္ သူ႔အေနႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးမည္မဟုတ္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကုမၸဏီေသးေသးေလးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုံ႔ျပန္တာေနာက္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိကၡာကို ထိခိုက္တာေပါ့” ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသြားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤ ၁၁ နာရီၾကာ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာအေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား တိုးလာေနသည့္ လကၡဏာအျဖစ္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိုးရိမ္စရာျမင္လာေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးလိုသည့္ သေဘာထား အနာဂတ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လုိင္စင္မ်ား၏ တရား၀င္မႈအေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုလႊတ္ေတာ္၏ ၀င္ေရာက္တားဆီးမႈလုပ္ရပ္က ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိေနမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို အစိုးရက မၾကာမီ တင္ဒါေခၚယူမည့္အေၾကာင္း မၾကာေသးမီကပင္ ဆက္သြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက ေၾကညာထားသည္။ အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆို ေသာ္လည္း တင္ဒါအသစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က မည္သို႔ပင္ျပဳမူေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ဆက္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုၿပီးဆံုးသြားသည့္ အစပထမ တင္ဒါတြင္ပင္လွ်င္ ေနာက္ဆံုးသန္း ၆၀ ေသာ လူထု၏ ေစ်းကြက္သစ္ကို ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီတစ္ရာခန္႔က စိတ္၀င္တစား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

သူေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ Digicel တင္ဒါမရခဲ့သည့္အေပၚ သူေဌးႀကီးေဂ်ာ့ရွ္ ဆုိးေရာ့စ္က စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္၍ ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

Digicel ပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႕တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားရွင္ Serge Pun က သူ၏ YSH Finance မွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ထားသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာသန္းကိုးေထာင္ရင္းႏွီးၿပီး မိုဘိုင္းကြန္ရက္တည္ေဆာက္မည္ဟု ကတိျပဳထားၿပီး တင္ဒါေလွ်ာက္သည့္အထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးက ေျပးေနသည့္အဖြဲ႕ဟု အမ်ားက လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္။ အျခားေလလံဆြဲသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဤအဖြဲ႕ကလည္း ေၾကာ္ျငာလႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေငြေသာက္ေသာက္လဲသံုးခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ Ooredoo က ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံရင္းႏွီးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ရာ က်န္ေလလံဆြဲသူမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမ်ားခဲ့သည္။ အေျခစိုက္ဌာန တစ္ေသာင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးျဖန္႔ခ်ိႏုိင္မည္ဆို
သျဖင့္ အစုိးရ၏ အခ်ိန္ဇယားထက္ပင္လွ်င္ ေရွ႕ေျပးေနေပသည္။

Telenor က မည္မွ်ရင္းႏွီးမည္ ဆုိသည္ကို လူသိရွင္ၾကား မေၾကညာေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့၀န္ေဆာင္မႈကို ေရွ႕ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း တစ္ျပည္လံုးကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကတိျပဳသည္။

က်န္ဆန္ခါတင္ စာရင္း၀င္မ်ားမွ ျပည္တြင္း KBZ ႏွင့္ M-Tel တုိ႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ Singapore Telecommunications ၊ မေလးရွားမွ Axiata Group ၊ ဂ်ပန္မွ KDDI ႏွင့္ Sumitomo Corp ၊ Vietnam's Viettel Group ၊ လူဇင္ဘတ္မွ Millicom International Cellular ၊ ေတာင္အာဖရိကအေျခစိုက္ MTN ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ စုေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ India မွ Bharti Airtel တုိ႔ျဖစ္သည္။

Vodafone ႏွင့္ China Mobile ဖက္စပ္အဖြဲ႕ကေတာ့ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ေလလံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဟု ဆုိသည္။

ေရရွည္တြင္ ဤဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါလုိင္စင္မ်ားသည္ သန္းေထာင္ခ်ီတန္သည္ဟု ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ဆက္သြယ္ေရးေလ့ လာသူအခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕လည္း မည္မွ်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္ ႏႈန္းႏွင့္ ဦးတည္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပမာဏတုိ႔က ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ဤကုမၸဏီမ်ားသည္ လာမည့္ ကိုးလအတြင္း သူတုိ႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မိုဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည္။ သို႔မွသာ ၎တုိ႔၏ လုိင္စင္မ်ားကို ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလး၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ေလးပံုသံုးပံုကို မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထက္၀က္ကို ဆဲလူလာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည္။ ဤအခ်က္က အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္

ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရတနာပံုႏွင့္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ အတူတြဲလုပ္ရမည္ျဖစ္သလို အဆိုပါႏုိင္ငံပိုင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြဲရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေစ်းခ်ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လုိင္စင္ရသြားေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွာ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ကာတာအစုိးရႏွင့္ ေနာ္ေ၀းအစိုးရပိုင္ျဖစ္ၿပီး အာရွတစ္လႊား အေတြ႕အႀကံဳအမ်ားအျပားရွိထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Telenor က India, Pakistan, Thailand, Malaysia ႏွင့္ Bangladesh တုိ႔တြင္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိၿပီး Oordeoo က Indonesia, Laos, Pakistan Pahilippines ႏွင့္ Singapore တုိ႔တြင္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထုိသို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ေရတုိႏွင့္ အလယ္အလတ္ကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္မႈ မေသခ်ာေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ပို၍ပင္ အကဲဆတ္ေနသည့္ ျပႆနာက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သံတမန္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပသည္။ Ooredoo လုိင္စင္ရသြားသည့္ သတင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ထုိအထဲတြင္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားပါ၀င္ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေဆာ္ၾသေနၾကသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ဦးရဲထြဋ္၏ စကားက Ooredoo အတြက္ေျဖသိမ့္မႈ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ဘာသာေရးကို ထည့္မတြက္ေၾကာင္း “သူတုိ႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈက စင္ကာပူမွာ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့တာပါ” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဇူလုိင္ ၄ ရက္က သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။