Wednesday, July 31, 2013

ႏိုင္ငံဆိုသည္၏ ဗဟို အခ်က္အျခာျဖစ္မႈ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးရွင္ - ကိုေက်ာ္ထင္

အာဖရိကတြင္ ႀကီးမားေသာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားေအာင္ လုပ္ရမလဲ ဆိုသည္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ စဥ္းစားမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ယူနစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ မတည္ရွိေတာ့ဟူ၍ အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား အၾကားတြင္ ပို၍ လူႀကိဳက္မ်ားစြာ ေျပာဆိုလာၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအဆိုကို ေျပာဆိုခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ ထုိအခန္းက႑အတြက္ တျခားျဖစ္ႏိုင္စရာ တစ္ခုကိုလည္း အမည္မေပးရေသးေပ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ ေခတ္ကုန္သြားေသာ အေတြးအျမင္ တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။


ထို႔အျပင္ လုံၿခံဳေရးျပႆနာကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အာဖရိကတြင္ ဖြဲ႔စည္းပါ၀င္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ သဘာ၀ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားကို ပို၍ တိက်စြာ ႏွစ္ဆစူးစုိက္၍ အာရုံစိုက္ ရႈျမင္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အာဖရိကေတာင္ပိုင္းမွ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္တို႔တြင္ စစ္ဘက္တို႔အေပၚ၌ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ပါလီမန္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးမႈအား လက္ခံေသာ ရင့္က်က္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာရွင္ပီသေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳအစိုးရႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲ တည္ရွိႏုိင္ေသာ ရင့္က်က္သည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းသည္ အာဖရိကန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားမွ သူတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွစ္ဦးစလုံးတို႔၏ စိတ္ထားမ်ားအား အာရုံစူးစိုက္မႈျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသည္ ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဦးေဆာင္ ျဖစ္ေပၚ ေစေပသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ၾကံ႕ခုိင္ေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအား တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပညာရွင္ပီသသည့္ စစ္ဘက္ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ ယင္းတို႔ခ်ည္း သက္သက္အားျဖင့္ေတာ့ အာဖရိကေတာင္ပိုင္းေဒသ တ၀ွမ္းမွ အမ်ဳိးသားေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈကို လုံျခံဳ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ အနာဂါတ္ကာလအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳေနေပသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္းပဲ ေတာင္အာဖရိကေဒသ (southern Africa) မွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၏ သဘာ၀တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ထိုက္တန္ေပသည္။


အာဖရိကတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမၻာတြင္ အေတြ႕ရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲဲျပားကာ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္လာခဲ့ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္ သုံးခုေက်ာ္ကာလက ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ ကိုလိုနီျပဳႏိုင္ငံမ်ားမွ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံစံမ်ား၏ ပုံစံတူမ်ားကို ခ်န္ထားပစ္ခဲ့ေပသည္။ (ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ (South Africa) သည္ ၄င္းတို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဒသႀကီး ၄ ခု ျဖစ္သည့္ ထရမ္စကီ (Transkei)၊ ဘိုဖူသာစ္၀ါနာ (Bophuthatswana)၊ ဗဲန္ဒါး (Venda) ႏွင့္ စစ္ကီ (Ciskei) တို႔တြင္ အထက္ပါပုံစံတူမ်ား အတိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္)။ လြတ္လပ္ေရးရလာသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း အာဖရိက၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံအသစ္မ်ားအား အၿမဲတန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ပံ့ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္၏ အေရးႀကီးအခန္းအနား၀င္ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနေပသည္။ ၄င္းတို႔၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ မိမိၿခံေပါက္ ပညာရွင္ပီသမႈ လကၡဏာမ်ား (home-grown professional self-image) ေလ်ာ့နည္းေနေသးဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ လက္ထဲတြင္ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္မႈကို ဖယ္ရွားရန္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အက်ဳိးစီးပြား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးထမ္းေဆာင္ ေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ ပုံဖ်က္ ထားေသာ ပုံရိပ္မ်ားအသြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမလား ဆိုသည္ကို ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းစြာ ရေနေပသည္။

အာဖရိကႏွင့္မတူဘဲ အေနာက္ဘက္ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္မွာေတာ့ စစ္ဘက္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံမ်ား စတင္ ပုံေပါက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံမ်ားကို ပုံေဖၚယူရာတြင္ ဗဟိုအေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိ ေနေပသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ စစ္ဘက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ရီပါဘလီကင္ (Republican) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေပသည္။ Republican အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ပိုင္စိုးေသာ အစိုးရပုံစံ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ား (nation-states) တြင္ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေနေသာ (အားလုံးေတာ့မဟုတ္) အမ်ဳိးသားစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္မႈမထမ္း မေနရ စနစ္ (compulsory national military service) အေပၚ အမွီျပဳေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၏ ႀကိဳတင္လႊမ္းမိုးေနေသာ ေတြးဆခ်က္မ်ား (predominant conception of citizenship) ကို ပုံေဖၚရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ေပသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ လူသိမ်ား ထင္ရွားခဲ့ေသာ လူမႈေရးဘ၀ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ စက္မႈျဖစ္ေပၚတိုးတက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ျခင္း စသည္တို႔ ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။


ေခတ္မီေသာ စစ္ဘက္ထူေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေသာ ပါလီမန္စနစ္ ထူေထာင္မႈမ်ားသည္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးျဖစ္ေသာ အေနာက္ဘက္နုိင္ငံမ်ားတြင္ တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းတြင္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ စစ္ဘက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ (သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ) သည္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ၏ အရည္အခ်င္းေကာင္း (hallmark) ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ၏ အရည္အခ်င္း ေကာင္းျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္သား အရန္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံသားတပ္မေတာ္ (citizen army) သည္ ႏုိင္ငံျခား ရန္သူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ကာကြယ္ရန္ထားသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္တင္း ေပးသည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ပီသမႈ (Profession) ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းသည္ အနည္းဆုံးဥေရာပတြင္ ၁၉ ရာစု၌ ထိပ္တန္း စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၄င္းတို႔၏ သစၥာရွိမႈကို ပေဒသရာဇ္မ်ားထံမွ အသစ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့မႈ ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။